แบบทดสอบการเรียนรู้ เรื่องพุทธประวัติ พระสาวก ชาดก และชาวพุทธตัวอย่าง

รูปภาพของ mwksaipin

แบบทดสอบการเรียนรู้ 

เรื่อง พุทธประวัติ พระสาวก ชาดก และชาวพุทธตัวอย่าง

 

 คำชี้แจง     ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

๑.ในการทำพิธีอุปสมบทนั้นพระสงฆ์ทั้งปวงต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ สอดคล้องกับข้อใด  
ก.  พระพุทธเจ้าเคารพพระสงฆ์   
ข.  พระพุทธเจ้าเป็นผู้ปกครองสงฆ์  
ค.  พระพุทธเจ้ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด  
ง.  พระพุทธเจ้าประทานความเป็นใหญ่แก่สงฆ์

๒.  กิจกรรมในข้อใดที่ภิกษุผู้เป็นสมาชิกทุกรูปจะต้องเข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน  
ก.  พิธีวันอาสาฬหบูชา    
ข.  การถวายผ้าอาบน้ำฝน  
ค.  ประชุมทำอุโบสถสังฆกรรม   
ง.  พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

๓.  พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการปกครองสงฆ์แบบใด  
ก   ราชาธิปไตย     
ข.   ประชาธิปไตย  
ค.  บิดาปกครองบุตร    
ง.   ใช้อำนาจในฐานะพระศาสดา

๔.  พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นเมื่อใด  
ก.  เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว    
ข.  เมื่อมีการกระทำไม่เหมาะสม  
ค.  เมื่อพระองค์แสดงปฐมเทศนา   
ง.  เมื่อส่งพระสาวกไปประกาศศาสนา

๕. พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ทำสังคายนาพระธรรมวินัยเพื่อประโยชน์ในข้อใด
ก. การขยายตัวของจำนวนชาวพุทธ   
ข.  การถ่ายทอดความรู้ด้านธรรม  
ค. พุทธบริษัทมีความเข้าใจเพราะธรรม  
ง.  การดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรม


๖. การทำสังคายนาพระธรรมวินัยจะกระทำขึ้นในกรณีใด  
ก.   มีผู้บิดเบือนพระธรรมวินัย   
ข.   พุทธบริษัทมีความต้องการ
ค.   มีผู้สงสัยคำสอนของพระศาสดา   
ง.    เกิดความแตกสามัคคีของชาวพุทธ  

๗. พระโพธิสัตว์ในชาติใดที่บำเพ็ญทานบารมี  
ก.   พระมโหสถ     
ข.   พระมหาชนก  
ค.   พระเวสสันดร     
ง.   พระสุวรรณสาม

<