ตัวอย่างโครงงานคอมพิเตอร์

รูปภาพของ wrk20458

8.ขอบเขตของโครงงาน

ส่วนของผู้ดูแลระบบ
- จะมีการ Login เพื่อเข้ามาใช้ระบบ
-อาจารย์สามารถสร้างบทเรียนใหม่ได้
-อาจารย์สามารถแก้ไขเนื้อหา บทเรียนที่ได้สร้างไว้แล้วได้
-อาจารย์สามารถสร้างข้อสอบในแต่ละรายวิชา
ส่วนของนักศึกษา
-จะมีการ Login เพื่อเข้ามาใช้ระบบ
-นักศึกษาสามารถเข้าดูเนื้อหา บทเรียนที่อาจารย์สร้างไว้ผ่าน web ได้
-นักศึกษาสามารถทำแบบทดสอบในรายวิชาต่างๆผ่านเว็บได้
-นักศึกษาสามารถฝากคำถามและตอบคำถามผ่านทางกระดานสนทนาได้

9.รายละเอียดในการพัฒนา :

-เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้ : การพัฒนาโปรแกรมนั้นจะใช้เครื่องมือ Visual Studio .NET 2003 มาพัฒนาภาษาที่จะใช้คือ VB ในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ร่วมกับ ADO.NET ซึ่งเป็นตัวที่ใช้ติดต่อกับ Microsoft Access ซึ่งจะเป็นระบบการจัดการฐานข้อมูล
- งานวิจัย หรือ โครงงานที่เกี่ยวข้อง: ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2540) ออกแบบโครงสร้างของการเรียนการสอนผ่านเว็บควรประกอบด้วยสิ่งต่างๆ คือ

  1.ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชา ภาพรวมรายวิชา แสดงวัตถุประสงค์ของรายวิชา สังเขปรายวิชาคำอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อการเรียน หรือหน่อยการเรียน

  2.การเตรียมตัวของผู้เรียนหรือการปรับพื้นฐานผู้เรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวเรียน

  3.เนื้อหาบทเรียนพร้อมทั้งการเชื่อมโยงไปยังสื่อสนับสนุนต่างๆในเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ

  4.กิจกรรมที่มอบหมายให้ทำพร้อมทั้งการประเมินผล การกำหนดเวลาเรียน

  5.แบบฝึกหัดที่ผู้เรียนต้องฝึกฝนตนเอง

  6.การเชื่อมโยงไปแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า

  7.ตัวอย่างแบบทดสอบ ตัวอย่างรายงาน

  8.ข้อมูลทั่วไป แสดงข้อความที่จะติดต่อผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องการลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย การได้รับหน่วยกิจและการเชื่อมโยงไปยังสถานศึกษาหรือหน่วยงาน

  9.ส่วนแสดงประวัติของผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

  10.ห้องสนทนาที่เป็นการสนทนาในกลุ่มผู้เรียนและผู้สอน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 160 คน กำลังออนไลน์