ตัวอย่างโครงงานคอมพิเตอร์

รูปภาพของ wrk20458

8.ขอบเขตของโครงงาน

ส่วนของผู้ดูแลระบบ
- จะมีการ Login เพื่อเข้ามาใช้ระบบ
-อาจารย์สามารถสร้างบทเรียนใหม่ได้
-อาจารย์สามารถแก้ไขเนื้อหา บทเรียนที่ได้สร้างไว้แล้วได้
-อาจารย์สามารถสร้างข้อสอบในแต่ละรายวิชา
ส่วนของนักศึกษา
-จะมีการ Login เพื่อเข้ามาใช้ระบบ
-นักศึกษาสามารถเข้าดูเนื้อหา บทเรียนที่อาจารย์สร้างไว้ผ่าน web ได้
-นักศึกษาสามารถทำแบบทดสอบในรายวิชาต่างๆผ่านเว็บได้
-นักศึกษาสามารถฝากคำถามและตอบคำถามผ่านทางกระดานสนทนาได้

9.รายละเอียดในการพัฒนา :

-เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้ : การพัฒนาโปรแกรมนั้นจะใช้เครื่องมือ Visual Studio .NET 2003 มาพัฒนาภาษาที่จะใช้คือ VB ในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ร่วมกับ ADO.NET ซึ่งเป็นตัวที่ใช้ติดต่อกับ Microsoft Access ซึ่งจะเป็นระบบการจัดการฐานข้อมูล
- งานวิจัย หรือ โครงงานที่เกี่ยวข้อง: ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2540) ออกแบบโครงสร้างของการเรียนการสอนผ่านเว็บควรประกอบด้วยสิ่งต่างๆ คือ

  1.ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชา ภาพรวมรายวิชา แสดงวัตถุประสงค์ของรายวิชา สังเขปรายวิชาคำอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อการเรียน หรือหน่อยการเรียน

  2.การเตรียมตัวของผู้เรียนหรือการปรับพื้นฐานผู้เรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวเรียน

  3.เนื้อหาบทเรียนพร้อมทั้งการเชื่อมโยงไปยังสื่อสนับสนุนต่างๆในเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ

  4.กิจกรรมที่มอบหมายให้ทำพร้อมทั้งการประเมินผล การกำหนดเวลาเรียน

  5.แบบฝึกหัดที่ผู้เรียนต้องฝึกฝนตนเอง

  6.การเชื่อมโยงไปแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า

  7.ตัวอย่างแบบทดสอบ ตัวอย่างรายงาน

  8.ข้อมูลทั่วไป แสดงข้อความที่จะติดต่อผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องการลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย การได้รับหน่วยกิจและการเชื่อมโยงไปยังสถานศึกษาหรือหน่วยงาน

  9.ส่วนแสดงประวัติของผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

  10.ห้องสนทนาที่เป็นการสนทนาในกลุ่มผู้เรียนและผู้สอน