ศิลปากร รับนักศึกษาเภสัช


         สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังเปิดรับสมัครับตรงนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 45 คนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2552 ทางเว็บไซค์ www.pharm.su.ac.th


         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
         เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป้นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย


         คุณสมบัติเฉพาะนักศึกษาเภสัชศาสตร์
         1.ต้องไม่เป็นโรค อาการของโรค หรือความพิการซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพิจารณาว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเภสัชศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
         1.1ความพิการทางร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์
         1.2ตาบอดสีที่มีระดับความรุนแรงปานกลางเป็นต้นไป
         1.3โรคอื่น ๆ ในระยะรุนแรง หรือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม หรือคณะกรรมการประจำคณะฯเป็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต นักศึกษาของสถาบันนั้น


         หลักฐานการสมัคร
         1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยสั่งพิมพ์จากระบบติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัคร
         2.เอกสารการชำระเงินค่าสมัครที่ชำระผ่านธนาคารทหารไทย หรือชำระเงินค่าสมัครสอบโดยตรงที่สำนักงานเลขานุการคณะฯในกรณีที่ส่งเอกสารด้วยตนเอง
         3.หลักฐานการศึกษาที่แสดงว่ามีคุณสมบัติตามกำหนดไว้(ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา,ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา(ปพ.1:4) ม.4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ที่มีการรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ฉบับ


         ขั้นตอนการสมัคร
         -เข้าเว็บไซต์ www.pharm.su.ac.th เพื่อทำการสมัครสอบกับระบบการรับสมัคร โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
         -กรอกข้อมูลแล้วตรวจสอบความถูกต้องแล้วยืนยันการสมัคร
         -พิมพ์สมัคร หากกรอกข้อมูลการสมัครหลายครั้งโดยคน ๆ เดียวระบบจะใช้การสมัครครั้งล่าสุดเท่านั้นและไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ
         -ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย หรือชำระเงินโดยตรงที่สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐมในกรณีที่มาสมัครด้วยตนเอง
         -ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม เอกสารที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้วถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์
         -ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการชำระเงินทาง www.pharm.su.ac.th หลังการส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วประมาณ 10 วัน


         ทุนในมหาวิทยาลัยศิลปากร
         ได้รับการสนับสนุนด้านทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ประมาณ 1,000 ทุนต่อปีการศึกษา ยังมีทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษอีกประมาณ 1,000 ทุนต่อปีการศึกษา นักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและประสงค์จะขอทุนให้ติดต่อได้ที่คณะฯต้นสังกัด ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครดำเนินการพิจารณาคัดเลือกมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ที่เหมาะสมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
         ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในโครงการรับตรง และโครงการพิเศษของคณะเภสัชศาสตรื มหาวิทยาลัยศิลปากรดูเพิ่มเติมได้จาก www.pharm.su.ac.th


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์