สรุปบทนำเรื่อง "โคลนติดล้อ"

รูปภาพของ pch 5629

โคลนติดล้อ เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงใช้พระนามแฝงว่า"อัศวพาหุ"รูปแบบการเขียนเป็นบทความทั้งหมด ๑๒ บท บทที่ ๑๒ จบด้วยกาพย์ยานี ๑๑ จำนวน ๔ บท ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ "พิมพ์ไทย" ฉบับ ๒๘ เมษายน-๓ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๘ มีคนสนใจอ่านกันมาก
 พระราชประสงค์ในการการพระราชนิพนธ์เรื่อง"โคลนติดล้อ" คือ เพื่อปลุกใจให้คนไทยรักชาติ รักความเป็นไทย ชี้ให้คนไทยได้เห็นข้อบกพร่องของตนเอง ที่ทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าช้ากว่าที่ควร

 บทความในเรื่อง "โคลนติดล้อ" มีทั้งหมด ๑๒ บท กล่าวถึงข้อบกพร่องของคนไทย ๑๒ ประการ ที่เปรียบเป็นโคลนติดล้อ