ความหมายของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและประโยชน์ของสถิติ

 ความหมายของสถิติสถิติมีความหมาย 2 อย่างคือ
1หมายถึง ตัวเลขหรือกลุ่มของตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดเช่นสถิติเกี่ยวกับปริมานน้ำฝน สถิติการเกิดอัคคีภัย เป็นต้น
</