มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับต่อป.ตรี โครงการพิเศษ

 

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจ หรือมีประสบการณ์ทำงาน เข้าเป็นนักศึกษาภาคปรกติ (โครงการพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต จำนวน 300 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 เมษายน 2551

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยไม่เป็นผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน

          2.ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

          3.มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง

          4.มีบุคลิกภาพดี

          5.มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

          6.เป็นผู้มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

          คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร

          -ผู้สมัครหลักสูตรวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้         

          -เพศหญิงต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 110

          -เพศชายต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100

          -ผู้สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์คำนวณ กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปวช.ต้องศึกษามาทางด้านคอมพิวเตอร์

          -ผู้สมัครสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (แขนงการจัดการการโรงแรม)  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

          -มีทักษะภาษาอังกฤษดี ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

          -เพศชายต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100

          -เพศหญิงต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 110

          การรับสมัคร สมัครได้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  หรือทาง www.dusit.ac.th

          ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104141 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนดีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 379 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์