ใบงานทวีปอเมริกาเหนือ 2

ใบงานที่ 7..อเมริกาเหนือ 2


วิชา ส33101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 คาบ / สัปดาห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552


คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง
อเมริกาเหนือ
(ตั้งแต่หน้าที่ 80 ) แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปอมริกาเหนือ (หน้า 82 )

1.1.
ทวีปอเมริกาเหนือมีพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตร ?

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

1.2.
ทวีปอเมริกาเหนือใหญ่เป็นอันดับที่..............................................................................................................................

1.2.
พิกัดทางภูมิศาสตร์ (ละติจูด-ลองจิจูด) ของทวีปอเมริกาเหนือ คือ ?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

1.3.
อาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ ...............................................................................................................

- ทิศใต้ ติดต่อกับ ...........................................................................................................

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ .......................................................................................................................

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ..................................................................................................................

1.4.
ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือมีกี่ประเทศ ประเทศใดบ้าง ?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

2. ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ (หน้า 84 - 89) แบ่งออกเป็น 12
เขต คือ

2.1.
เขต.............................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

2.2. เขต.............................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

- 2 -

2.3. เขต.............................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

2.4. เขต.............................................

........................................................................