ความเป็นมาของชนชาติไทยและอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย

1. คนไทยมาจากไหน
1.1 คำตอบที่ได้ตอนนี้คือ ยังสรุปได้ไม่แน่นอน
1.2 ผู้ที่ศึกษามาทั้งพวก นักมนุษยวิทยา นักโบราณคดี นักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ นายแพทย์
1.3 เริ่มแนวคิดการศึกษามาจากผู้บุกเบิกว่าชื่อ Terrien de la Couperie ( อ่านว่า แตร์เครียง เดอ ลา กูแปศรี ) ที่บอกว่าคนไทยน่ามาจากมณฑลเสฉวน ของจีน
1.4 ทรรศนะเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย
1. มาจากจีน
- ตอนบนสุดบริเวณเทือกเขาอัลไต ผู้เสนอคือหมอ Dodd และขุนวิจิตรมาตรา (หนังสือหลักไทย)
* ทฤษฎีนี้ปัจจุบันเขาเลิกเชื่อกันไปแล้ว*
-ตอนกลางของจีน (บริเวณมณฑลเสฉวน) ผู้เสนอคือ Terrien de la Couperie และพระยาอนุมานราชธน(หนังสือชนชาติไทย)
- ตอนใต้ของจีน (มณฑลยูนนาน กวางสี กวางตุ้ง) ผู้เสนอคนสำคัญคือ สมเด็จกรรมพระยาดำรงราชนุภาพ , จิตร ภูมิศักดิ์ , ดร. ประเสริญ ณ นคร , ยอรช์ เซเดย์, ซือ หม่าเฉียน
* เป็นทฤษฎีที่ได้รับความเชื่อถือที่สุด*
- คนที่อพยกมาในวันนี้คือคนไท( Tai ) แล้วกลายเป็นนไทย (Thai ) ในวันนี้
- ปัจจุบันนี้บริเวณนี้ก็จะมีผู้คนที่มีวัฒนธรรมและภาษาแบบไท
2. มาจากผมู่เกาะทางตอนใต้ (อินโดนีเชีย มาลายู ฟิลิปินส์)
- ผู้เสนอ คือ นายแพทย์สมศักดิ์ พันธุ์สมบูรณ์ , Ruth Benedtct , นายแพทย์ประเวศ วะสี
- เสนอแนวคิดว่าหมู่เลือดของคนไทยและชาวชวาคล้ายกันมากกว่าจีน(แต่ถูกหักล้างด้วยการค้นพว่าคนไทยดำ มีกลุ่มเลือดและขากรรไกรใกล้กับจีนมากกว่า)
- นอกจากนี้ยังเสนอแนวคิดว่าเฮโมโกลบิน(สารที่ให้สีแดงในเม็ดเลือด) พบในคนไทย ลาว เขมร พม่า มอญ โดยเฉพาะชาวอีสาน มีเฮโมโกลบินสูงสุด ในขณะที่ชาวจีนมีน้อยมาก(ถูกหักล้างด้วยการค้นพบที่มีเฮโมโกลบินสูง เพราะมีโครไข้จับสั้นชุกซุมต่างหาก)
- ถูกหักล้างทุกด้าน โดยเพราะผู้คนมักอพยกจากที่สูงลงสู่ที่ราบมากกว่าและวัฒนธรรมจะเคลื่อนย้ายจากต้นน้ำทางเหนือลงสูงทางใต้
3. อยู่ที่ประเทศไทยนี้เหละ
- ผู้เสนอ คือ ส.ชิน อยู่ดี รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม คุณสุจิตต์ วงษ์เทษ
- ใช้หลักฐานทางโบราณคดี(โครงกระดูด) ที่เปรัยบโครงกระดูดคนไทยปัจจุบันกับคนยุคหินใหม่
- ให้เหตุผลด้านพัฒนาการสังคมและวัฒนธรรม
- แต่ก็ยังขาดหลักฐานสนับสนุนที่หนักแน่น
2. อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย
2.1 พัฒนาการ
ชุมชน---เมือง---แว่นแคว้น---อาณาจักร
2.2 ปัจจัยการเกิดอาณาจักร
- ภายใน คือการเพิ่มประชากร ทั้งเพิ่มเอง+การย้ายถิ่น---ทำให้พื้นที่ขยาย
- ภายนอก คือการติดต่อกับต่างชาติที่เน้นเรื่องการค้า โดยเฉพาะกับจีนและอินเดีย ทำให้ชุมชนเมืองกลายเป็นศูนย์การค้า---ศูนย์กลางอาณาจักร
2.3 อาณาจักรโบราณที่สำคัญ
1. ฟูนัน เป็นอาณาจักรแรกที่ปรากฏชื่อในบันทึกของนักเดินเรือและพระชาวจีน มีวิถีชีวิตคล้ายอินเดียมาก
2.ทวารวดี อยู่บริเวณภาคกลางของไทย ตอนแรกรับวัฒนธรรมมาจากอินเดียก่อนแล้วค่อยสร้างวัฒนธรรมที่เป็นของตน แผ่วัฒนธรรมไปทั่ว
-เป็นทั้งอาณาจักรและชื่อของแบบศิลปกรรม
- ผังเมือง เมืองอยู่ใกล้น้ำ รอบเมืองจะขุดคูเมืองรอบล้อมเป็นวงกลมหรือวงรี
- สังคม มีการแบ่งชนชั้นเช่น K. ขุนนาง พ่อค้า ช่างฝีมือ ชาวนา
- ศาสนา พุทธเถรวาท พระพุทธรูป พระพุทธบาท ธรรมจักร
3. ลพบุรี (ละโว้) อยู่บริเวณภาคกลาง+อีสาน
- เป็นอาณาจักรก่อนที่จะมีสุโขทัย ล้านนา อยุธยา
-มีวัฒนธรรมคล้ายอาณาจักรขอม เช่น ปราสาทหิน (ศูนย์กลางการปกครอง) บาราย (สระน้ำขนาดใหญ่) การปกครองแบบเทวราชา
- ผังเมือง เป็นรูปสี่เหลี่ยม
- พระพุทธรูปปางนาคปรก พระโพธิสัตว์ นางปรัชญาปารมิตา
4. ศรีวิชัย อยู่บริเวณภาคใต้
-มีการรับวัฒนธรรมจากอินเดีย เหมือนทวารวดี เขมร
-พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระพิมพ์ดินดิบ พระบรมธาตุไชยา
5. ล้านนา อยู่บริเวณภาคเหนือ (- - นึกถึงล้านนา คัมมินส์)
- เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ทางเหนือจากการตีแคว้นหริภุญชัย หิรัญนครเงินยาง พะเยาได้
- ราชธานีคือเมืองนครบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่ (ก่อนหน้านี้อยู่ที่เวียงกุมกามก่อน)
- กฎหมายมังรายศาสตร์ อักษรล้านนา (อักษรธรรม) รับพุทธศาสนาลังกาวงศ์จากสุโขทัย (จนเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเลย) มีการสังคายนาพระไตรปิฎกที่นี่ด้วย 6. อาณาจักรที่เพิ่งค้นพบได้
- อาณาจักรศรีจนาศะ ทางอีสาน
- อาณาจักรลังกาสุกะ ทางใต้
*เป็นต้นตอของพัฒนาการอาณาจักรปัตตานี
2.4 การศึกษาอาณาจักรโบราณ
- มักศึกษาได้จากหลักฐานโบราณคดี+พวกตำนาน+จารึก จึงทำให้ตีความยาก+มีความเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด?+ภาษาก็ต้องแปล (เรียกว่า ปริวรรตภาษา)
- นอกจากนี้หลักฐานจากจีน ก็บันทึกชื่ออาณาจักรพวกนี้ไว้ในเสียงภาษาของตน เช่น โถ-โล-โป-ตี คืออาณาจักรทวารวดี
3. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของชาติไทย
* ความเป็นไปในการดำเนินชีวิตของผู้คนมักขึ้นกับ ภูมิศาสตร์เป็นสำคัญ *
3.1 แหล่งน้
* เป็นปัจจัยพื้นฐานอันดับแรก ต่อการเลือกตั้งถิ่นฐานโดยเฉพาะเมืองหลวง
1) แหล่งน้ำนี้ อาจเป็น
- แม่น้ำ ถ้าไหลผ่านที่ราบ = ที่ราบลุ่มแม่น้ำ คนจะมาอยู่เยอะ
- ทะเล ถ้าไหลผ่านที่ราบ = ที่ราบชายฝั่งทะเล
2) เมืองหลวงส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำ ยกเว้นสุโขทัย ที่อยู่ห่างจากแม่น้ำยม ทำให้มีปัญหาเรื่องขาดน้ำกิน+ใช้ และการคมนาคม
3.2 พื้นดิน
- เป็นทั้งแหล่งผลิตอาหาร ที่อยู่อาศัย งานหัตถกรรม
- มักตั้งถิ่นฐานอยู่บนพื้นที่แห้ง เช่น เนิน โคก
3.3 ภูมิประเทศ
- ภูมิประเทศที่จะตั้งถิ่นฐานเยอะ คือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำ เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือที่ราบชายฝั่ง เพราะเหมาะแก่การเกษตร เดินทางติดต่อสะดวก ขยายพื้นที่ได้ง่าย
3.4 ภูมิอากาศ
- ปกติมนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ในอุณหภูมิระหว่าง 1-50 °C
- อุณหภูมิที่เหมาะต่อการตั้งถิ่นฐานอยู่ระหว่าง 10-30 °C ซึ่งไทยมีอุณหภูมิพอเหมาะกับการตั้งถิ่นฐาน
3.5 ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ที่ใช้ทรัพยากรในบริเวณที่ตั้งถิ่นฐาน

ที่มา  http://student.nkw.ac.th/student/03918/x02.htm

นายกฤษฎา  รุ่งเรือง  ม.4/3  เลขที่ 6

รูปภาพของ silavacharee

Kiss

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์