อาณาจักรโบราณของไทย

อาณาจักรโบราณ

อาณาจักรโบราณของไทยนั้นมีอยู่หลายอาณาจักร ดังนี้

๑. อาณาจักรฟูนัน

สันนิษฐานว่าเป็นอาณาจักรของชาวขอม มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ทองหรือเมืองออกแก้วไม่ทราบแน่ชัด แต่มีชื่อเรียกในสมัยโบราณว่า วยาธปุระ มีอาณาเขตครอบคลุมประเทศกัมพูชาทั้งหมด และบริเวณภาคกลางของไทย ฟูนันเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๗-๑๐ เมื่อฟูนันเสื่อมอำนาจ ทวารวดีจึงมีอำนาจในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ฟูนันมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนและอินเดีย วัฒนธรรมประเพณีของฟูนันคล้ายกับอินเดียมาก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักร

๒.อาณาจักรทวารวดี

 

 สันนิษฐานว่าเป็นอาณาจักรของชาวมอญ มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ทอง มีอาณาเขตอยู่ในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ตลอดจนชายฝั่งทางด้านตะวันตก เกิดขึ้นหลังจากฟูนันเสื่อมอำนาจ ในพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖ มีวัฒนธรรมประเพณีคล้ายอินเดียเช่นเดียวกับฟูนัน ชุมชนทวารวดีจะเป็นลักษณะเมืองโบราณที่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบเมืองเป็นรูปวงกลมหรือวงรี ประมาณ ๑-๓ ชั้น แต่ละเมือง จะมีกษัตริย์ปกครองตนเอง ชุมชนทวารวดีเจริญรุ่งเรืองมาก พบในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

๓. อาณาจักรศรีวิชัย

 เป็นอาณาจักรใหญ่ในภาคใต้ของไทย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของภาคใต้ตลอดจนแหลมมลายู รวมทั้งเกาะสุมาตรา ชาวศรีวิชัยได้รับอิทธิพลอินเดียอีกเช่นกัน ศรีวิชัยเกิดขึ้นในพุทธศตวรรษ ที่ ๑๓-๑๘ พร้อม ๆ กับทวารวดี ต่อมาเสียอำนาจให้กับอาณาจักรสุโขทัย และอยุธยาในเวลาต่อมา ศรีวิชัยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองไชยา และนครศรีธรรมราช

๔. อาณาจักรละโว้

 แต่เดิมสันนิษฐานว่าเป็นอาณาจักรของขอม แต่จากหลักฐานในปัจจุบัน น่าเชื่อว่าเป็นอาณาจักรโบราณของไทย ลพบุรีหรือละโว้อาจเป็นถิ่นกำเนิดของพระเจ้าอู่ทอง ผู้ทรงสถาปนา กรุงศรีอยุธยา ละโว้ตกเป็นเมืองขึ้นของขอมในช่วงที่ขอมเจริญรุ่งเรือง มีอายุในพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๘ พร้อม ๆ กับอาณาจักรทวารวดีและศรีวิชัย มีพัฒนาการต่อเนื่องมาจากอาณาจักรทวารวดี บางเมืองเกิดขึ้นซ้อนทับเมืองทวารวดี บางเมืองย้ายไปสร้างใหม่ในที่ไม่ไกลนัก ผังเมืองเปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลี่ยมแทนรูปวงกลม

๕. อาณาจักรสุพรรณภูมิ

 

 เป็นอาณาจักรโบราณของไทย เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับอาณาจักรละโว้ มีอำนาจหลังจากทวารวดีเสื่อมอำนาจ มีอาณาเขตประมาณกึ่งหนึ่งของอาณาจักรทวารวดี (อีกกึ่งหนึ่งเป็นของ อาณาจักรละโว้) จากนั้นก็รวมกับอาณาจักรละโว้เป็นอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาที่ยิ่งใหญ่ สุพรรณภูมิมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ทองและเมืองพันธุมบุรี (สุพรรณบุรีในปัจจุบัน)

๖. อาณาจักรล้านนา

 เป็นอาณาจักรโบราณของไทย อยู่ทางภาคเหนือ มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ เจริญรุ่งเรืองในพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ ซึ่งรวมเอา ๒ อาณาจักรคือโยนกเชียงแสน ซึ่งเจริญรุ่งเรือง ในพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงแสนและเชียงราย และหริภุญชัย ซึ่งเจริญรุ่งเรืองในพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองหริภุญชัย (ลำพูน) เป็นอาณาจักรล้านนาที่ยิ่งใหญ่ ต่อมาราชวงศ์ล้านนาแยกออกเป็นสองสายคือเชียงรายตะวันออก ซึ่งเป็นเชื้อสายของพ่อขุนบางกลางหาว ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์พระร่วง และเชียงรายตะวันตก ซึ่งปกครองอาณาจักรล้านนา ซึ่งต่อมาได้เสีย อำนาจ ให้กับอาณาจักรอยุธยา

 

 

แหล่งที่มา

http://www.geocities.com/nitinatsangsit/ancientkingdom.html

รูปภาพของ silavacharee

Innocent บอกชื่อผู้สร้างด้วยค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์