แม่โจ้ รับตรงเรียนป.ตรี 4 ปีและ 2 ปี


          มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรงสำหรับผู้จบปวส.,ปวท.หรือเทียบเท่าเพื่อเรียนปริญญาตรีแบบ 2 ปีและปริญญาตรีแบบ 4 ปี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2552  จำนวน 325 คน
          สาขาวิชาที่รับเข้าศึกษาคือพืชไร่ สัตว์ปีก โคนมและโคเนื้อ การผลิตสุกร ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ประมง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ พัฒนาการท่องเที่ยว


          คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
          สาขาวิชาพืชไร่ จะต้องมีวุฒิปวส./ปวท.หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรมทางพืชศาสตร์ ปฐพีศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกษตร เทคโนโลยีการเกษตร ช่างกลเกษตรและภูมิทัศน์ หากไม่ได้เรียนวิชาดังกล่าวมาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพืชเศรษฐกิจ หรือพืชไร่เศรษฐกิจ จำนวน 1 รายวิชาเพิ่มเติม
          สาขาวิชาสัตว์ปีกจะต้องมีวุฒิปวส./ปวท.หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรมทางสัตว์,สัตวศาสตร์,สัตวรักษ์,เทคนิคการเกษตรหรือสัตวบาลและอนุปริญญาทางสัตวแพทย์ ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชาการผลิตสัตว์ปีกมาก่อน หากไม่ได้เรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อสอบเข้าได้แล้ว สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาสัตวแพทย์ จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานตามมติของคณะกรรมการอย่างน้อย 15 หน่วยกิต

          สาขาวิชาโคนมและโคเนื้อจะต้องมีวุฒิปวส./ปวท.หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรมทางสัตว์,สัตวศาสตร์,สัตวรักษ์,เทคนิคการเกษตรหรือสัตวบาลและอนุปริญญาทางสัตวแพทย์ ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชาการผลิตโคนมและการผลิตโคเนื้อมาก่อน หากไม่ได้เรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาการผลิตโคนมและโคเนื้อภายในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีแรก สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาสัตวแพทย์ จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานตามมติของคณะกรรมการอย่างน้อย 15 หน่วยกิต
          สาขาวิชาการผลิตสุกรจะต้องมีวุฒิปวส./ปวท.หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรมทางสัตว์,สัตวศาสตร์,สัตวรักษ์,เทคนิคการเกษตรหรือสัตวบาลและอนุปริญญาทางสัตวแพทย์ ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชาการผลิตสุกร หรือการผลิต/การเลี้ยงสัตว์เล็กในระดับอนุปริญญามาก่อน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาสัตวแพทย์ จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานตามมติของคณะกรรมการอย่างน้อย 15 หน่วยกิต
          สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร จะต้องมีวุฒิปวส./ปวท.หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าทางพืช สัตว์ ป่าไม้ ประมง ช่างเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร หรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเกษตร หรือวุฒิอื่นโดยจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมตามมติกรรมการประจำหลักสูตร ภาควิชาและคณะ
          สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์จะต้องมีวุฒิปวส./ปวท.หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์,สถาปัตยกรรม,ภูมิสถาปัตยกรรม,พืชสวนประดับ,ช่างสำรวจ,ช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา,ออกแบบพาณิชยศิลป์,ออกแบบตกแต่ง
          สาขาวิชาประมง จะต้องมีวุฒิปวส./ปวท.หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าทางการประมง,เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือเทคโนโลยีการประมง(จะต้องเรียนด้านการประมงอย่างน้อย 18 หน่วยกิต)หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการวิชาการของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
          สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ จะต้องมีวุฒิปวส./ปวท.หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าทางฆธุรกิจ,ธุรกิจเกษตร,เศรษฐศาสตร์ หรือสหกรณ์
          สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว จะต้องมีวุฒิปวส./ปวท.หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าระดับอนุปริญญาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตร การโรงแรงและบริการ ภาษาต่างประเทศ ธุรกิจบริการ ธุรกิจท่องเที่ยงและโรงแรม การบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครที่สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.education.mju.ac.th พิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
          2.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 3 ภาคเรียน หรือสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับถาวรกรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว
          3.สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครBill Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) จำนวน 300 บาท
          ส่งหลักฐานการสมัครไปที่งานรับเข้าและแนะแนวศึกษา(รับตรง 2553) กองบริการการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์