เกษตรศาสตร์กำแพงแสน รับโควตาเด็กดีมีคุณธรรม 97 คน

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับนิสิตโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมประจำปีการศึกษา2553 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมจำนวน 9 จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สิงห์บุรี ลพบุรี และชัยนาท ร่วมกันคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น  335  คน รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552


          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สิงห์บุรี ลพบุรี และชัยนาทมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัด นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สิงห์บุรีและชัยนาท ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2552)
          2.นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามที่คณะ/สาขา กำหนด
          3.นอกจากมีคุณสมบัติตามข้อ 1.  และ 2. แล้ว ผู้สมัครต้องเป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน หรือประเทศชาติ


          เกณฑ์การพิจารณา
          1. มีความมั่นใจในตนเอง
          2. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
          3. กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
          4. มีความรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เป็นปัญหาของสังคม
          5. ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิ่น
          6. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
          7. เป็นผู้นำหรือเป็นสมาชิกของชมรม/ชุมนุม
          8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค 
          9. มีความสามารถทางวิชาการและอื่น ๆ
          เกณฑ์การพิจารณาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          1. มีวินัยและความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต
          2. มีความกตัญญูกตเวที
          3. มีความประหยัด รู้จักใช้สิ่งของตนเองและส่วนรวม
          4. มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
          5. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีความเมตตา กรุณา มีความรูสึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
          6. มีความเพียรพยายาม มีความขยันและอดทน
          7. มีความร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนและผู้อื่น
          8.ชื่นชม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีดีงามของท้องถิ่นและของไทย
          เกณฑ์พิจารณาด้านอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
          1.มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          2. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
          3. รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ความรู้
          4. มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
          5. เป็นสมาชิกหรือมีส่วนร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
          6.ชี้นำและชักชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
          เกณฑ์พิจารณาด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์สารเสพติด
          1.ไม่เสพสิ่งเสพติดและรู้จักหลีกเลี่ยงจากสารเสพติดทุกชนิด
          2.ร่วมรณรงค์หรือมีส่วนร่วมต่อต้านและป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียน/ชุมชน
          3.ร่วมกิจกรรมเช่น ชุมชน ชมรม กีฬา หรือดนตรีและอื่น ๆ ในการป้องกันสิ่งเสพติด
          4.ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด


          คุณสมบัติเฉพาะคณะเกษตร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
          1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
          2. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาของวิชาเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50
          คณะเกษตร  สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
          1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
          2. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาของวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50
          คณะเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
          1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
          2. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาของวิชาฟิสิกส์ไม่ต่ำกว่า 2.50 วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.75 วิชาเคมี และชีววิทยาไม่ต่ำกว่า 3.00
          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
          1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
          2. เน้นการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
          3. ในแผนการเรียนต้องศึกษาต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
          4. มีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่าคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.50
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
          1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลงานการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
          2. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้(เน้นวิชาฟิสิกส์) ไม่น้อยกว่า 2.75 และคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
          1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
          2. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 3.00
          3. ศึกษารายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
          4. ศึกษาภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่น ภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง
          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
          1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
          2. ศึกษารายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 10.5 หน่วยกิต
          3. คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
          1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
          2. คะแนนเฉลี่ยกุล่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ การเรียนรู้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
          1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
          1.คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคปกติ)
          1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
          2. เป็นนักเรียนที่เน้นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ)
          1. คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
          2. เป็นนักเรียนที่เน้นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ)
          1. คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
          2. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
          3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
          1. มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
          2. เป็นนักเรียนที่เน้นการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
          3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯไม่ต่ำกว่า 2.75
          คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา(วท.บ. 4 ปี)
          1.คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
          2.เป็นนักเรียนที่เน้นการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เน้นวิชาเคมี และชีววิทยา)
          คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา(ศษ.บ. 5 ปี)
          1.คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
          2.เป็นนักเรียนที่เน้นการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เน้นวิชาเคมี และชีววิทยา)
          คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา (ศษ.บ. 5 ปี)
          1.คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
          2.เป็นนักเรียนที่เน้นการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
          3. คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
          คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา(ศษ.บ. 5 ปี)
          1.คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
          2.คะแนนเฉลี่ย 2.00 แต่ไม่ถึง 2.50 ต้องมีคุณสมบัติด้านการกีฬา โดยเป็นตัวแทนการแข่งขันระดับโรงเรียน
          คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา(ศษ.บ. 5 ปี)
          1คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
          2.เป็นนักเรียนที่เน้นการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
          3.คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
          คณะสัตวแพทยศาสตร์
          1.คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
          2.ในแผนการเรียนต้องศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่ทสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
          3.มีคะแนนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ในข้อ 2)ไม่น้อยกว่า 2.75
          สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail :Sarintorn17@gmail.com


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

รูปภาพของ msw7706

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์