14. 3 การวัดการเจริญเติบโตของพืช

รูปภาพของ msw06985

14. 3   การวัดการเจริญเติบโตของพืช
              การวัดการเจริญเติบโตของพืชสามารถวัดได้หลายวิธี เช่น ความสูง จำนวนใบ ขนาดของใบ เส้นรอบวง มวล ฯลฯ
              นักเรียนคิดว่าวิธีการวัดแต่ละวิธีมีข้อจำกัด ข้อดีหรือข้อเสีย0อย่างไร  พืชมีการเติบโตช้าหรือเร็ว มีวิธีวัดหลายวิธี เช่น  การวัดมวล หรือน้ำหนักสดของพืชเป็นวิธีที่นิยมกันมากที่สุด แต่ผลที่ได้ อาจไม่บ่งผลที่เพิ่มขึ้นของชีวมวลที่แท้จริงทั้งหมด เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดจากเซลล์เก็บสะสมน้ำไว้ในปริมาณมากๆ จนเซลล์เพิ่มขนาด ส่วนการชั่งน้ำหนักแห้งโดยการนำพืชทั้งต้นมาอบให้น้ำระเหยไปจนหมดเหลือแต่น้ำหนักแห้งที่แท้จริง วิธีนี้ทำให้พืชตาย ดังนั้นพืชที่ใช้วัดจึงปลูกจำนวนมาก แล้วสุ่มตัวอย่างมาบางส่วนเพื่อเป็นตัวแทนของพืชทั้งหมดในระยะเวลาต่างๆ กัน นำมาเพียงอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นแล้วสรุปผลได้ว่าพืชนั้นมีการเจริญเติบโต การวัดความสูงของพืชก็เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมกันมากเช่นเดียวกับการวัดมวลเพราะวัดได้สะดวกแต่มีข้อควรระวัง คือ พืชบางชนิดมีความสูงจำกัด แต่กิ่ง ตา ดอก ผล และขนาดของลำต้น สามารถเพิ่มขึ้นได้อีก นอกจากนั้นยังมีวิธีอื่นๆ เช่น  การนับจำนวนใบ การนับวงปี การวัดเส้นรอบวง การวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง เป็นต้น ซึ่งวิธีการใดจะดีที่สุดย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด

การเจริญเติบโตของพืชตั้งแต่งอกออกจากเมล็ดจนโตเต็มที่ ออกดอกออกผลมีลักษณะคล้ายกับกราฟ การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตทั่วๆ ไปสามารถเขียนกราฟการเติบโตเป็นรูปตัว  S (S-shaped  curve)


จากการศึกษาการเจริญเติบโตของถั่วแดงแล้วนำข้อมูลมาเขียนเป็นกราฟได้ดังนี้


จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า  พืชดอกมีดอกซึ่งเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ  ดอกของพืชแต่ละชนิดมีโครงสร้างดอกที่แตกต่างกัน  มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย  เมื่อเกิดการปฏิสนธิซ้อนแล้วจะได้ไซโกตและเอนโสเปิร์ม  ซึ่งไซโกตจะเจริญไปเป็นเอ็มบริโออยู่ในเมล็ดถ้าสภาวะแวดล้อมเหมาะสม  เมล็ดจะงอกได้และเจริญเติบโตต่อไปเมล็ดพืชบางชนิด  แม้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมก็ไม่สามารถงอกได้ ต้องมีระยะเวลาปรับสภาพภายในเมล็ดก่อนจึงจะสามารถงอกได้เมื่อเมล็ดงอกเป็นต้นแล้วสามารถวัดการเจริญเติบโตของพืช  แล้วมาเขียนเป็นกราฟซึ่งจะได้กราฟรูป ตัว S เหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วๆ  ไป

 

ความรู้สำหรับนักเรียน
ดอกกล้วย

             ดอกกล้วยเป็นช่อดอก  กลีบดอกและกลีบเลี้ยงของดอกย่อยจะติดกันเรียกว่า กลีบรวม  (  perianthหรือ  tepal )  กลีบรวมใหญ่  เกิดจากลีบรวม 5 กลีบ  ติดกันเป็นแผ่น  แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ  กลีบรวม 3 กลีบอยู่ตรงกลาง  และมีกลีบรวมเล็กอยู่ข้างละกลีบ  และยังมีกลีบรวมอีกส่วนอยู่ด้านล่างของดอกมีลักษณะเป็นแผ่นใส  หรือ  สีม่วงเรื่อๆ  ขนาดเล็ก  และสั้นกว่ากลีบรวมใหญ่ดังภาพ

           

   ดอกบางดอกมีการลดรูปของเกสรเพศผู้จึงจัดว่าเป็นดอกเพศเมียอยู่ช่วงต้นๆ เครือผสมเกสรแล้งเจริญผลที่มีเมล็ดหรือเจริญเป็นผลโดยไม่ต้องผสมเกสร  ส่วนดอกบางดอกมีส่วยของรังไข่อยู่  แต่รังไข่ฝ่อ  ดอกจึงมีขนาดเล็กผอม  เรียกว่า  ดอกเพศผู้อยู่ช่วงปลายเครือไม่ติดผล


ดอกข้าว

              ข้าวมีช่อดอกดังในภาพ  ดอกย่อยของข้าวจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศ  มีเกสรเพศผู้ 6 อัน เกสรเพศเมียมียอดเกสรเพศเมีย 2 อัน  เมื่อรังไข่เจริญเป็นผล  เปลือกหุ้มของดอกจะกลายเป็นเปลือกหุ้มผล  ที่เรียกว่า  แกลบ  เมื่อแกะเปลือกออกจะได้ผลข้าวที่เรียกว่า  เมล็ด  ข้าวกล้องซึ่งมีเปลือกสีน้ำตาลแดง  หรือดำ  แล้วแต่ชนิดของข้าว  ผลข้าวหรือเมล็ดของข้าวกล้องนี้จะมีเนื้อชั้นนอกบางๆ  เรียกว่า  เยื่อหุ้มผล  ดังภาพ


ดอกข้าวโพด

              ต้นข้าวโพดมีดอกเพศผู้  และดอกเพศเมียอยู่แยกกัน  ดอกเพศผู้อยู่รวมกันเป็นช่อ  ดอกเพศผู้ 1 ดอก มีอับเรณู 3 อับ  ส่วนดอกเพศเมียอยู่รวมกันเป็นช่อบริเวณข้อกลางๆ  ของลำต้น  ดอกเพศเมียแต้ละดอกประกอบด้วยรังไข่  และก้านเกสรเพศเมียที่ยื่นปลายโผล่ออกมารวมกันเป็นกระจุกอยู่ตรงปลายช่อดอกซึ่งมีเปลือกหุ้มอยู่  ดังภาพ


ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 4 (หน้า 129-133).พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว,2550

ภาพ : ส่วนประกอบภาพ จาก

        สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 4 (หน้า 129-133).พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว,2550

 

 


 

รูปภาพของ mswsompoch

Winkตรวจงานแล้วนะครับ...Tongue out

ม่ายมีไร บอกแล้ว หง่ะ...

ไว้เจอกันในห้องเรียนดีกว่า นะ พร้อม ๆ กัน

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 410 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29643
  • ssspoonsak