14. 3 การวัดการเจริญเติบโตของพืช

รูปภาพของ msw06985

14. 3   การวัดการเจริญเติบโตของพืช
              การวัดการเจริญเติบโตของพืชสามารถวัดได้หลายวิธี เช่น ความสูง จำนวนใบ ขนาดของใบ เส้นรอบวง มวล ฯลฯ
              นักเรียนคิดว่าวิธีการวัดแต่ละวิธีมีข้อจำกัด ข้อดีหรือข้อเสีย0อย่างไร  พืชมีการเติบโตช้าหรือเร็ว มีวิธีวัดหลายวิธี เช่น  การวัดมวล หรือน้ำหนักสดของพืชเป็นวิธีที่นิยมกันมากที่สุด แต่ผลที่ได้ อาจไม่บ่งผลที่เพิ่มขึ้นของชีวมวลที่แท้จริงทั้งหมด เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดจากเซลล์เก็บสะสมน้ำไว้ในปริมาณมากๆ จนเซลล์เพิ่มขนาด ส่วนการชั่งน้ำหนักแห้งโดยการนำพืชทั้งต้นมาอบให้น้ำระเหยไปจนหมดเหลือแต่น้ำหนักแห้งที่แท้จริง วิธีนี้ทำให้พืชตาย ดังนั้นพืชที่ใช้วัดจึงปลูกจำนวนมาก แล้วสุ่มตัวอย่างมาบางส่วนเพื่อเป็นตัวแทนของพืชทั้งหมดในระยะเวลาต่างๆ กัน นำมาเพียงอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นแล้วสรุปผลได้ว่าพืชนั้นมีการเจริญเติบโต การวัดความสูงของพืชก็เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมกันมากเช่นเดียวกับการวัดมวลเพราะวัดได้สะดวกแต่มีข้อควรระวัง คือ พืชบางชนิดมีความสูงจำกัด แต่กิ่ง ตา ดอก ผล และขนาดของลำต้น สามารถเพิ่มขึ้นได้อีก นอกจากนั้นยังมีวิธีอื่นๆ เช่น  การนับจำนวนใบ การนับวงปี การวัดเส้นรอบวง การวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง เป็นต้น ซึ่งวิธีการใดจะดีที่สุดย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด

การเจริญเติบโตของพืชตั้งแต่งอกออกจากเมล็ดจนโตเต็มที่ ออกดอกออกผลมีลักษณะคล้ายกับกราฟ การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตทั่วๆ ไปสามารถเขียนกราฟการเติบโตเป็นรูปตัว  S (S-shaped  curve)


จากการศึกษาการเจริญเติบโตของถั่วแดงแล้วนำข้อมูลมาเขียนเป็นกราฟได้ดังนี้


จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า  พืชดอกมีดอกซึ่งเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ  ดอกของพืชแต่ละชนิดมีโครงสร้างดอกที่แตกต่างกัน  มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย  เมื่อเกิดการปฏิสนธิซ้อนแล้วจะได้ไซโกตและเอนโสเปิร์ม  ซึ่งไซโกตจะเจริญไปเป็นเอ็มบริโออยู่ในเมล็ดถ้าสภาวะแวดล้อมเหมาะสม  เมล็ดจะงอกได้และเจริญเติบโตต่อไปเมล็ดพืชบางชนิด  แม้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมก็ไม่สามารถงอกได้ ต้องมีระยะเวลาปรับสภาพภายในเมล็ดก่อนจึงจะสามารถงอกได้เมื่อเมล็ดงอกเป็นต้นแล้วสามารถวัดการเจริญเติบโตของพืช  แล้วมาเขียนเป็นกราฟซึ่งจะได้กราฟรูป ตัว S เหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วๆ  ไป

 

ความรู้สำหรับนักเรียน
ดอกกล้วย

             ดอกกล้วยเป็นช่อดอก  กลีบดอกและกลีบเลี้ยงของดอกย่อยจะติดกันเรียกว่า กลีบรวม  (  perianthหรือ  tepal )  กลีบรวมใหญ่  เกิดจากลีบรวม 5 กลีบ  ติดกันเป็นแผ่น  แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ  กลีบรวม 3 กลีบอยู่ตรงกลาง  และมีกลีบรวมเล็กอยู่ข้างละกลีบ  และยังมีกลีบรวมอีกส่วนอยู่ด้านล่างของดอกมีลักษณะเป็นแผ่นใส  หรือ  สีม่วงเรื่อๆ  ขนาดเล็ก  และสั้นกว่ากลีบรวมใหญ่ดังภาพ

           

   ดอกบางดอกมีการลดรูปของเกสรเพศผู้จึงจัดว่าเป็นดอกเพศเมียอยู่ช่วงต้นๆ เครือผสมเกสรแล้งเจริญผลที่มีเมล็ดหรือเจริญเป็นผลโดยไม่ต้องผสมเกสร  ส่วนดอกบางดอกมีส่วยของรังไข่อยู่  แต่รังไข่ฝ่อ  ดอกจึงมีขนาดเล็กผอม  เรียกว่า  ดอกเพศผู้อยู่ช่วงปลายเครือไม่ติดผล


ดอกข้าว

              ข้าวมีช่อดอกดังในภาพ  ดอกย่อยของข้าวจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศ  มีเกสรเพศผู้ 6 อัน เกสรเพศเมียมียอดเกสรเพศเมีย 2 อัน  เมื่อรังไข่เจริญเป็นผล  เปลือกหุ้มของดอกจะกลายเป็นเปลือกหุ้มผล  ที่เรียกว่า  แกลบ  เมื่อแกะเปลือกออกจะได้ผลข้าวที่เรียกว่า  เมล็ด  ข้าวกล้องซึ่งมีเปลือกสีน้ำตาลแดง  หรือดำ  แล้วแต่ชนิดของข้าว  ผลข้าวหรือเมล็ดของข้าวกล้องนี้จะมีเนื้อชั้นนอกบางๆ  เรียกว่า  เยื่อหุ้มผล  ดังภาพ


ดอกข้าวโพด

              ต้นข้าวโพดมีดอกเพศผู้  และดอกเพศเมียอยู่แยกกัน  ดอกเพศผู้อยู่รวมกันเป็นช่อ  ดอกเพศผู้ 1 ดอก มีอับเรณู 3 อับ  ส่วนดอกเพศเมียอยู่รวมกันเป็นช่อบริเวณข้อกลางๆ  ของลำต้น  ดอกเพศเมียแต้ละดอกประกอบด้วยรังไข่  และก้านเกสรเพศเมียที่ยื่นปลายโผล่ออกมารวมกันเป็นกระจุกอยู่ตรงปลายช่อดอกซึ่งมีเปลือกหุ้มอยู่  ดังภาพ


ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 4 (หน้า 129-133).พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว,2550

ภาพ : ส่วนประกอบภาพ จาก

        สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 4 (หน้า 129-133).พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว,2550

 

 


 

รูปภาพของ mswsompoch

Winkตรวจงานแล้วนะครับ...Tongue out

ม่ายมีไร บอกแล้ว หง่ะ...

ไว้เจอกันในห้องเรียนดีกว่า นะ พร้อม ๆ กัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 225 คน กำลังออนไลน์