ม.รังสิต รับระดับบัณฑิตศึกษา 36 สาขาวิชา

                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 36 สาขาวิชา

                หลักสูตรที่เปิดรับ

                ระดับมหาบัณฑิต

                -หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการผู้บริหาร  แขนงวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป

                -หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  แขนงวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป  การจัดการธุรกิจผ่านอิเล็กทรอนิกส์  การตลาด

                -หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

                -หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

                -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

                -หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโล  สาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง  สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพสาขาวิชาการออกแบบ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

                -หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ

                -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ  สาขาวิชาการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรมและชุมชน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาโครงข่ายโทรคมนาคม  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  สาขาวิชาชีวเภสัชกรรม

                -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

                -หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  สาขาวิชาการจัดการพยาบาล

                -หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

                -หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

                ระดับดุษฎีบัณฑิต

                -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                -หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

                -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

                -หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา

                -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง

                รับสมัครระบบทวิภาคตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ระบบไตรภาครับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551

                สมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร.0-2791-5660-3, 0-2791-5665 หรือ www.rsu.ac.th

                (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104117  แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)

                ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์