เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง   การสร้างและพัฒนาแบบเรียนภาษาไทยสำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราวและศูนย์การเรียนที่บริหารจัดการโดยองค์กรเอกชนตามแนวชายแดนจังหวัดตากผู้ศึกษาค้นคว้า     นางอุบลรัตน์  บุญลือ  สถานที่ศึกษา       ศูนย์การเรียนเอลพีส    อำเภอแม่สอด      จังหวัดตาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก  เขต 2    ปีที่ศึกษาค้นคว้า   ปีการศึกษา  2550 และ ปีการศึกษา  2551                                       บทคัดย่อ 

        การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างและพัฒนาแบบเรียนภาษาไทยสำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราว และศูนย์การเรียนที่บริหารจัดการโดยองค์กรเอกชน สำหรับนักเรียนต่างด้าว  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน  และการสื่อสารของนักเรียนต่างด้าวที่เรียนระดับชั้นต้น  เกรด 1 ถึง เกรด 4  ของศูนย์การเรียนเอลพีส   ก่อนและหลังการทดลองใช้แบบเรียนภาษาไทยสำหรับโรงเรียนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวและศูนย์การเรียนที่บริหารจัดการโดยองค์กรเอกชน  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้สอนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบเรียนภาษาไทยสำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราวและศูนย์การเรียนที่บริหารจัดการโดยองค์กรเอกชน 

                ประชากร  คือ  นักเรียนต่างด้าวที่กำลังเรียนอยู่เกรด 1  และเกรด 2   ในศูนย์การเรียนที่บริหารจัดการโดยองค์กรเอกชนในจังหวัดตาก  ประจำปีการศึกษา 2550 และ ปีการศึกษา  2551  จำนวน  24  ศูนย์การเรียนรู้  จำนวน  650  คน     กลุ่มตัวอย่าง  ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience  Sampling) เป็นนักเรียนต่างด้าวที่กำลังเรียนอยู่เกรด 1 และเกรด 2  ของศูนย์การเรียนเอลพิส  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  จำนวน  58   คน    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า   คือแบบเรียนภาษาไทยสำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราว และศูนย์การเรียนที่บริหารจัดการโดยองค์กรเอกชน  จำนวน  4  เล่ม  มีภาพวาดและภาพประกอบ  โดยใช้นักเรียนเกรด 1-  เกรด 4  ของศูนย์การเรียนซ่าทูเหล่เป็นกลุ่มทดลองในการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม       

          วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า    ในปีการศึกษา 2550ได้นำแบบเรียนเล่มที่ 1 ให้ศูนย์การเรียนที่มีการสอนภาษาไทยจำนวน  24   ศูนย์การเรียนใช้สอนนักเรียนต่างด้าวทุกคน  ทุกเกรดที่เรียนอยู่ใน ศูนย์การเรียน  และในปีการศึกษา  2551 1 ได้นำเล่มที่ 2  สำหรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 2 – เกรด 10  ส่วนเกรด 1 ใช้เล่มที่ 1  ตามที่ได้กำหนดไว้ในแนวทางการใช้แบบเรียนภาษาไทยสำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราวและศูนย์การเรียนที่บริหารจัดการโดยองค์กรเอกชนตามแนวชายแดนจังหวัดตาก 

          สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์   ค่าเฉลี่ย (X)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบเรียนภาษาไทยสำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราวและศูนย์การเรียนที่บริหารจัดการโดยองค์กรเอกชนตามแนวชายแดนจังหวัดตาก   ก่อนและหลังเรียน  โดยใช้สถิติ  t- test( Dependent) และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย CV โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน  58  คน จากศูนย์การเรียนเอลพิส                     ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า  ผลการวิเคราะห์จากคะแนนเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบเรียนภาษาไทยสำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราวและศูนย์การเรียนรู้ โดยการบริหารงานขององค์กรเอกชน  โดยภาพรวมจากรายเล่มมีประสิทธิภาพ  90.75/84.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80 โดยภาพรวมจากรายเล่มเทียบกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากแบบฝึกทักษะการอ่านและการสื่อสาร  มีประสิทธิภาพ  E1/E2  เท่ากับ  90.75/84.00  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นหลัง  การทดลองและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05                   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (ทักษะการอ่านและการสื่อสาร) จากแบบเรียนภาษาไทยสำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราวและ ศูนย์การเรียนที่บริหารจัดการโดยองค์กรเอกชนตามแนวชายแดนจังหวัดตาก  จำนวน 2  เล่ม  ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นหลังการทดลอง   เมื่อพิจารณาเป็นรายเล่ม  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบเรียนภาษาไทย ทุกเล่มมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นหลังการทดลอง  แสดงว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบเรียนภาษาไทยสำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราวและศูนย์การเรียนที่บริหารจัดการโดยองค์กรเอกชนตามแนวชายแดนจังหวัดตากมีความรู้เปลี่ยนแปลงภายในกลุ่มเพิ่มขึ้น                     ความคิดเห็นของผู้สอนที่มีต่อการเรียนภาษาไทยเพื่อทักษะการอ่านและการสื่อสาร  โดยใช้แบบเรียนภาษาไทยสำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราวและศูนย์การเรียนที่บริหารจัดการโดยองค์กรเอกชน โดยภาพรวมของลักษณะการจัดรูปเล่มระดับค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.64  ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด   ลักษณะเนื้อหา มีระดับค่าเฉลี่ย 4.71  อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด  ลักษณะการจัดภาพมีระดับค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.80 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด   ลักษณะภาษาที่ใช้ มีระดับค่าเฉลี่ยโดยรวม  4.74   อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด  และคุณค่าของแบบเรียนมีระดับค่าเฉลี่ยโดยรวม  4.76   อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด    

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์