โครงการรับตรงธรรมศาสตร์ลำปาง

         โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง รับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 กันยายน 2552 จำนวน 325 คน
          คณะและจำนวนรับ
          นิติศาสตร์  120 คน
          สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 50 คน
          ศิลปกรรมศาสตร์ 30  คน
          วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 75 คน

          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          2.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้่ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          4.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          5.จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดหรือร่วมกระทำทุจริจในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
          6.เป็นที่ศึกษาในโรงเรียน หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ คือเชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร อุทัยธานี
          คุณสมบัติเฉพาะคณะนิติศาสตร์
          1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) สายสามัญ
          2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นม .4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
          3. เป็นผู้ที่รักความเป็นธรรม และมีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาวิชากฎหมายอย่างแท้จริง
          คุณสมบัติเฉพาะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
          1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า
          2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
          3. สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นม.4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2.50
          4. เป็นผู้่ที่มีความตั้งใจจะเข้าศึกษาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมีทัศนคติที่ดีต่องานสังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการสังคม
          คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
          1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นม.4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.30
          2.สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วไม่ต่ำกว่า 2.30
          3.มีความถนัดและสนใจในวิชาศิลปะและการออกแบบ
          คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
          1.ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ชั้นม.4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
          2.ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว และมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
          สนใจสมัครได้ด้วยวิธีสมัครผ่านระบบ Internet ที่ http://www.reg.tu.ac.th     


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์