โควตาม.อ.ตรัง รับน.ศ.200 คน

 

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ภายใต้โครงการ โควตาม.อ.ตรัง ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 200 คน รับสมัครระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2552

            สาขาวิชาที่รับสมัคร

            -สาขาวิชาการบัญชี

            -สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

            -สาขาวิชาการตลาด

            -สาขาวิชาการประกันภัย

            -สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

            -สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

            โดยผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่ต้องการเรียนได้ 2 สาขา โดยให้เลือกสาขาที่ต้องการเรียนมากที่สุดเป็นอันดับ 1

            คุณสมบัติผู้สมัคร

            1.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

            2.จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่าง ๆ รวม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5)

กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50 และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.50

            3.จะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่รับสมัครเท่านั้น

            4.ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

            5.มีความประพฤติเรียบร้อย

            หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

           1.ใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นผู้ที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์)

           2.สำเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (รวม 4 ภาคการศึกษา)

           3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน

           4.แบบฟอร์มสรุปผลการเรียนเฉพาะวิชา

           5.ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา

           6.เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ หรือความสามารถทางด้านกิจกรรม

           7.ไปรษณีย์ธนาณัติ เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท

           การสมัคร

           -ยื่นใบสมัครผ่านทางโรงเรียนที่ศึกษาอยู่

           -โรงเรียนแจ้งรายชื่อนักเรียนที่สมัคร พร้อมส่งหลักฐานการสมัครตามข้อ 5 ถึงงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

           สนใจติดต่อสอบถามที่ งานทะเบียน เขตการศึกษาตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 โทร.0-7520-1726, 0-7526-3400 หรือ http://www.trang.psu.ac.th

           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104524  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

        ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 389 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์