โครงการคุณธรรมม.อ. รับระดับปริญญาตรี


          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2553 โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลายคณะกำหนดวันสุดท้ายของการรับสมัคร วันที่ 20 ตุลาคม 2552
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้
          2.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
          3.เป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมทำงานต่อต้านยาเสพติด อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม ซึ่งผู้สมัครต้องนำเสนอข้อมูลให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
          3.1มีความเป็นผู้นำ
          3.2เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
          3.3การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
          3.4เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด
          4.คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาที่คณะกำหนด
          5.คุณสมบัติความพร้อมทางการศึกษา


          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครใช้ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วในช่องที่กำหนดจำนวน 1 รูป
          2.ใบรายงานผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา(ปพ.1)ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA.)ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 4 ภาคเรียน(ม.4-5) โรงเรียนจะต้องประทับตราและลงนามรับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
          4.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน 1 ชุด
          5.สำเนาหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถดีเด่นที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งกำหนดไว้ โดยทำเป็นแฟ้มสะสมงานพร้อมหลักฐาน(เอกสาร ประกาศนียบัตร รูปถ่าย เป็นต้น)ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
          6.หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาสังกัด
          ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการที่งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90112 โทรศัพท์  0-7444-6977, 0-7428-2245-7 ,โทรสาร 0-7444-6773 ในวันเวลาราชการ


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 77 คน กำลังออนไลน์