คณะโบราณคดีศิลปากร รับ 171 คน


          คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรรับสมัครนักศึกษาใหม่“โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่น ปีการศึกษา 2553”รวม 13 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2553 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมระเบียบการจาก http://www.archae.su.ac.th ส่วนโครงการรับตรง ปีการศึกษา 2553” รับสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552 รวม 158 คน

          คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาโบราณคดี
          1. ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี
          2. รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ด้านประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น) และดนตรีไทยเท่านั้น
          3. การรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือจากหน่วยงาน สำหรับผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นต้องผ่านการประกวดหรือเป็นการแข่งขันระดับจังหวัดขึ้นไป และต้องได้รับรางวัลชนะเลิศหรือได้อันดับหนึ่งเท่านั้น
          4. เกณฑ์/เงื่อนไขสำหรับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือจากหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น)
          4.1 ผู้สมัครเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนสม่ำเสมอ (เดือนละไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมง) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
          4.2 ผู้สมัครมีหลักฐานการปฏิบัติงานมาแสดง เช่นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน หรือบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน หรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานหรือบุคลากรระดับหัวหน้า/ผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์หรือยื่นเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
          5. ภาควิชาโบราณคดีขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่น


          หลักฐานการสมัคร 
          1.ใบสมัครกรอกข้อความให้สมบูรณ์ครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
          2.บัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง “โครงการ
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่น ปีการศึกษา2553” (ทั้งสองส่วน) กรอกข้อความให้สมบูรณ์ครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
          3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อ – นามสกุลหลังรูปทุกรูป) สำหรับติดในใบสมัคร 1 รูป และบัตรประจำตัว 2 รูป
          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          5.หลักฐานการศึกษา
          5.1 ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว ใช้สำเนาวุฒิบัตร
การศึกษา และสำเนาใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1:4) ฉบับสมบูรณ์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          5.2 ผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังเรียนหลักสูตร
การศึกษานอกโรงเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย ใช้ใบรับรองผลการศึกษาจากผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร์มที่คณะโบราณคดีกำหนด) และสำเนาใบระเบียนการศึกษา (ปพ.1:4) ที่แสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษาจากสถานศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          6.สำเนาเอกสารแสดงตนว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ที่รับรองจากสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานท้องถิ่น โดยเป็นรางวัลในลำดับที่ 1,2,3 หรือเทียบเท่า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          6.1 ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น) และ
ดนตรีไทยเท่านั้น โดยเป็นผลงาน/รางวัล/เกียรติบัตรด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมท้องถิ่น) ที่ได้รับในระดับจังหวัดขึ้นไปและต้องได้รับรางวัลชนะเลิศหรือได้อันดับหนึ่งเท่านั้น หรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน
          6.2 ด้านดนตรีไทย และขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่น
          7.ธนาณัติค่าสมัคร
          สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะโบราณคดี โทร. 0–2224–7684,0–2226-5354 หรือ 0–2623–6115 ต่อ 1133,1134


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

รูปภาพของ chaos44

คณะโบราณคดีนี่ ต้องเน้นอ่านวิชาอะไรบ้างหรอครับ

แล้วคะแนนสูง-ตำที่ผ่านมา สูงไหม??

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์