กศน.แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร253คน [27 ก.ย. 52]

รูปภาพของ sss27177

นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงนามในคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ (คศ.4) สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตามคำสั่งเลขที่ 1212/2552 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 จำนวน 4 คน ดังนี้ นายชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการ (ผอ.) สถาบัน กศน.ภาคกลาง จ.ราชบุรี เป็น ผอ.สถาบัน กศน.กทม. นางมาริสา โกเศยะโยธิน ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็น ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ นายศุภัชณัฎฐ์ หลักเมือง ผอ.กศน.อำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และนายปัญญา สังข์ทิพย์ ผอ.กศน.อำเภออินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็น ผอ.กศน.อำเภอพรหมบุรี

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการสำนักงาน กศน. ปฏิบัติราชการแทนปลัด ศธ. ลงนามในคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ตามคำสั่งเลขที่ 1218/2552 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 จำนวน 249 คน ดังนี้ น.ส.นัทธมน สกุลณมรรคา รอง ผอ.สำนักงาน กศน.พิษณุโลก เป็น รอง ผอ.สำนักงาน กศน.พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ ร.ต.อัมพร มากเพชร ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) สระแก้ว เป็น ผอ.สถาบัน กศน.ภาคกลาง นายวิมล ชาญชนบท ผอ.ศฝช.เชียงราย เป็น ผอ.ศฝช.สระแก้ว

"สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร" น.ส.วิมลรัตน์ ภูริคุปต์ ผอ.กศน.เขตดินแดง เป็น ผอ.กศน.เขตบางเขน นางอุไรรัตน์ จันดี ผอ.กศน.เขตสาทร เป็น ผอ.กศน.เขตดินแดง นายจารุพิษณุ์ เรืองสุวรรณ ผอ.กศน.เขตบางแค เป็น ผอ.กศน.เขตบางนา นางพรทิพย์ ศิริแตง ผอ.กศน.เขตบางกอกใหญ่ เป็น ผอ.กศน.เขตบางแค น.ส.สมใจ จินตนาผล ผอ.กศน.เขตพญาไท เป็น ผอ.กศน.เขตบางกอกใหญ่ นางพูลทรัพย์ สิงห์ศักดา ผอ.กศน.เขตคลองเตย เป็น ผอ.กศน.เขตลาดพร้าว นางสุณี มณีวรรณ์ ผอ.กศน.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็น ผอ.กศน.เขตวัฒนา นางพรสวัสดิ์ เถื่อนมูลละ ผอ.กศน.เขตบางซื่อ เป็น ผอ.กศน.เขตดุสิต น.ส.สุกัญญา ทรัพย์มณี ผอ.กศน.เขตดุสิต เป็น ผอ.กศน.เขตบางซื่อ นายวุฒิชัย อนันตคู ผอ.กศน.เขตบางพลัด เป็น ผอ.กศน.เขตบางกอกน้อย นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผอ.กศน.เขตบางกอกน้อย เป็น ผอ.กศน.เขตหนองแขม พ.จ.ท.ปกาสิต ตราชื่นต้อง ผอ.กศน.เขตหนองแขม เป็น ผอ.กศน.เขตบางพลัด นางช่อแก้ว กิตติคุณวัจนะ ผอ.กศน.เขตราชเทวี เป็น ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ นางยุวนิตย ประสงค์สุข ผอ.กศน.เขตปทุมวัน เป็น ผอ.กศน.เขตยานนาวา นางอรสา โพธิ์ทอง ผอ.กศน.เขตคลองสาน เป็น ผอ.กศน.เขตธนบุรี นายทองพูล เพิ่มดี ผอ.กศน.เขตธนบุรี เป็น ผอ.กศน.เขตคลองสาน

"สำนักงาน กศน.กระบี่" นายประสิทธิ์ ทับทอง ผอ.กศน.อำเภอเมืองกระบี่ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเหนือคลอง นายจุรีรัตน์ โพธิ์วิจิตร ผอ.กศน.อำเภอเหนือคลอง เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองกระบี่ นายสุชาติ ปัจฉิมเพ็ชร ผอ.กศน.อำเภอเกาะกันตา เป็น ผอ.กศน.อำเภอคลองท่อม นายวิทยา ทองเนื้อห้า ผอ.กศน.อำเภอคลองท่อม เป็น ผอ.กศน.อำเภอเกาะลันตา "สำนักงาน กศน.กาญจนบุรี" นายกอบชัย ตั้งวิลัย ผอ.กศน.อำเภอด่านมะขามเตี้ย เป็น ผอ.กศน.อำเภอห้วยกระเจา นายธัญลักษณ์ มุกดาวิจิตร ผอ.กศน.ท่ามะกา เป็น ผอ.กศน.ท่าม่วง นายปรัชญา พวงแก้ว ผอ.กศน.ท่าม่วง เป็น ผอ.กศน.ท่ามะกา นายสุพัฒน์ เปรมสมบัติ ผอ.กศน.ไทรโยค เป็น ผอ.กศน.พนมทวน นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผอ.กศน.พนมทวน เป็น ผอ.กศน.ไทรโยค "สำนักงาน กศน.กำแพงเพชร" นายอัษฎาวุธ เลียงผา ผอ.กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็น ผอ.กศน.อำเภอปางศิลาทอง นายณรงค์ศักดิ์ กันนิยม ผอ.กศน.ปางศิลาทอง เป็น ผอ.กศน.เมืองกำแพงเพชร นายศราวุธ ไชยชโย ผอ.กศน.ไทรงาม เป็น ผอ.กศน.ลานกระบือ นายมงคล พลายชมพูนุท ผอ.กศน.คลองขลุง เป็น ผอ.กศน.ไทรงาม นายจริยา อ้นอารี ผอ.กศน.ลานกระบือ เป็น ผอ.กศน.คลองขลุง

"สำนักงาน กศน.ขอนแก่น" จ.ส.อ.สุรพร สุทธิประภา ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เป็น ผอ.กศน.อำเภอบ้านฝาง นายดิษฐพงษ์ กัลยาลักษณ์ ผอ.กศน.บ้านฝาง เป็น ผอ.กศน.เมืองขอนแก่น นางสุพิณ ช่วยวงค์ญาติ ผอ.กศน.พล เป็น ผอ.กศน.โนนศิลา นายเรืองเดช เงินเรืองนิรันดร์ ผอ.กศน.โนนศิลา เป็น ผอ.กศน.พล "สำนักงาน กศน.จันทบุรี" นายพินิจ ยฆะเสม ผอ.กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน เป็น ผอ.กศน.อำเภอมะขาม นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.แหลมสิงห์ เป็น ผอ.กศน.เขาคิชฌกูฏ "สำนักงาน กศน.ชุมพร" นายประพันธ์ บุญสวัสดิ์ ผอ.กศน.อำเภอสวี เป็น ผอ.กศน.อำเภอทุ่งตะโก น.ส.นิพันธ์ ดำเนินผล ผอ.กศน.ทุ่งตะโก เป็น ผอ.กศน.สวี "สำนักงาน กศน.ชลบุรี" น.ส.วรรณา กังศิริกุล ผอ.กศน.อำเภอบ่อทอง เป็น ผอ.กศน.อำเภอบ้านบึง นางเสาวลักษณ์ บุพพาศิรกุล ผอ.กศน.เกาะจันทร์ เป็น ผอ.กศน.บ่อทอง นายภุชงค์ ฉิมพาลี ผอ.กศน.ศรีราชา เป็น ผอ.กศน.บางละมุง นายอนุชา พงษ์เกษม ผอ.กศน.บางละมุง เป็น ผอ.กศน.ศรีราชา "สำนักงาน กศน.ชัยภูมิ" นายสุวัฒน์ โคมเดือน ผอ.กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอคอนสวรรค์ นายวีระ พรหมหรรษ์ ผอ.กศน.คอนสวรรค์ เป็น ผอ.กศน.บำเหน็จณรงค์ นายวิรัตน์ จุลทะหว้า ผอ.กศน.แก้งคร้อ เป็น ผอ.กศน.หนองบัวระเหว นายสนั่น เตชะนอก ผอ.กศน.หนองบัวระเหว เป็น ผอ.กศน.แก้งคร้อ

"สำนักงาน กศน.เชียงใหม่" นายพิสุทธิ์ คงพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอแม่แจ่ม เป็น ผอ.กศน.อำเภอจอมทอง "สำนักงาน กศน.ตราด" นายประพรรณ์ ขามโนนวัด ผอ.กศน.อำเภอบ่อไร่ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเขาสมิง "สำนักงาน กศน.นครปฐม" นายธนิต บุญประเสริฐ ผอ.กศน.อำเภอกำแพงแสน เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครปฐม น.ส.อรวัลย์ ชูมีวศิน ผอ.กศน.บางเลน เป็น ผอ.กศน.กำแพงแสน "สำนักงาน กศน.นครนายก" นายสังวาลย์ รักษากลิ่น ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครนายก เป็น ผอ.กศน.อำเภอองครักษ์ ว่าที่ ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น ผอ.กศน.องครักษ์ เป็น ผอ.กศน.เมืองนครนายก "สำนักงาน กศน.นครพนม" นายปราชญ์ แขวงเมือง ผอ.กศน.อำเภอปลาปาก เป็น ผอ.กศน.อำเภอนาแก นางพิชญ์สินี ปาพรหม ผอ.กศน.นาแก เป็น ผอ.กศน.ปลาปาก นายพนม ขุมทอง ผอ.กศน.ธาตุพนม เป็น ผอ.กศน.เรณูนคร นายสุปรีชา ธนะนู ผอ.กศน.เรณูนคร เป็น ผอ.กศน.ธาตุพนม นายวิรุฬห์ เจียร์สุคนธ์ ผอ.กศน.ท่าอุเทน เป็น ผอ.กศน.เมืองนครพนม นายพันธ์ทิพย์ แก้วบุดตา ผอ.กศน.เมืองนครพนม เป็น ผอ.กศน.ท่าอุเทน นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ผอ.กศน.นาทม เป็น ผอ.กศน.นาหว้า นางนงลักษณ์ ตัณฑวรา ผอ.กศน.นาหว้า เป็น ผอ.กศน.นาทม นายภักดี คงปาน ผอ.กศน.บ้านแพง เป็น ผอ.กศน.โพนสวรรค์ นายมงคล จองลีพันธ์ ผอ.กศน.โพนสวรรค์ เป็น ผอ.กศน.ศรีสงคราม นายสมยศ ประลอบพันธุ์ ผอ.กศน.ศรีสงคราม เป็น ผอ.กศน.บ้านแพง

"สำนักงาน กศน.นนทบุรี" นางศุภพิไล ธารีนาท ผอ.กศน.อำเภอปากเกร็ด เป็น ผอ.กศน.อำเภอบางกรวย นางฤดี ศิริภาพ ผอ.กศน.บางกรวย เป็น ผอ.กศน.บางบัวทอง นายแฉล้ม นวลคำ ผอ.กศน.บางบัวทอง เป็น ผอ.กศน.ไทรน้อย นายตะวันฉาย เรืองศรี ผอ.กศน.ไทรน้อย เป็น ผอ.กศน.ปากเกร็ด "สำนักงาน กศน.นครราชสีมา" นางสายใจ สมสมัย ผอ.กศน.อำเภอสีคิ้ว เป็น ผอ.กศน.อำเภอสูงเนิน นายบรรหาญ โพธิ์ศรี ผอ.กศน.จักราช เป็น ผอ.กศน.สีคิ้ว นายเด่นศักดิ์ พันธ์ศรี ผอ.กศน.ห้วยแถลง เป็น ผอ.กศน.จักราช นางจงจิต สุธาอรรถ ผอ.กศน.บัวลาย เป็น ผอ.กศน.ห้วยแถลง น.ส.สุดารัตน์ ชาติกิจอนันต์ ผอ.กศน.ขามสะแกแสง เป็น ผอ.กศน.เฉลิมพระเกียรติ นายเกษม บาตรโพธิ์ ผอ.กศน.บัวใหญ่ เป็น ผอ.กศน.ขามสะแกแสง นางอินทิรา สงวนวงษ์ ผอ.กศน.แก้งสนามนาง เป็น ผอ.กศน.บัวใหญ่ นายเพิ่มยศ เคหา ผอ.กศน.เสิงสาง เป็น ผอ.กศน.หนองบุญมาก น.ส.พรทิพย์ สุขอร่าม ผอ.กศน.เมืองยาง เป็น ผอ.กศน.เสิงสาง "สำนักงาน กศน.นครศรีธรรมราช" น.ส.จิตราภรณ์ พิทักษ์วงศ์ ผอ.กศน.อำเภอนาบอน เป็น ผอ.กศน.อำเภอถ้ำพรรณรา นายวิวิทย์ บุณยรัตน์ ผอ.กศน.สิชล เป็น ผอ.กศน.นาบอน นายสุธีป อาจไพรินทร์ ผอ.กศน.ชะอวด เป็น ผอ.กศน.จุฬาภรณ์ นายสุรพล สงณรงค์ ผอ.กศน.จุฬาภรณ์ เป็น ผอ.กศน.ชะอวด

"สำนักงาน กศน.น่าน" นายปราโมทย์ หมู่พยัคฆ์ ผอ.กศน.อำเภอบ่อเกลือ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายนิมิตร หงสนันทน์ ผอ.กศน.เฉลิมพระเกียรติ เป็น ผอ.กศน.บ่อเกลือ "สำนักงาน กศน.นราธิวาส" นายไพศาล ฝอยทอง ผอ.กศน.อำเภอแว้ง เป็น ผอ.กศน.อำเภอสุไหงปาดี นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.ระแงะ เป็น ผอ.กศน.แว้ง "สำนักงาน กศน.นครสวรรค์" นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผอ.กศน.อำเภอบรรพตพิสัย เป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองบัว "สำนักงาน กศน.บุรีรัมย์" นายแก้ว แจ้งประจักษ์ ผอ.กศน.อำเภอนางรอง เป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองกี่ นางพรรณี ราชจันทร์ ผอ.กศน.หนองกี่ เป็น ผอ.กศน.นางรอง "สำนักงาน กศน.ปทุมธานี" นายอภัย แสงจันทร์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี เป็น ผอ.กศน.อำเภอคลองหลวง นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล ผอ.กศน.คลองหลวง เป็น ผอ.กศน.ธัญบุรี นายรัชนุช สละโวหาร ผอ.กศน.ธัญบุรี เป็น ผอ.กศน.เมืองปทุมธานี นายวันชัย จันทร์จำปา ผอ.กศน.ลำลูกกา เป็น ผอ.กศน.หนองเสือ นายสมภพ มูรพันธ์ ผอ.กศน.หนองเสือ เป็น ผอ.กศน.ลำลูกกา "สำนักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์" น.ส.ขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล ผอ.กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอสามร้อยยอด นายนิคม ฝอยทอง ผอ.กศน.กุยบุรี เป็น ผอ.กศน.ทับสะแก นายสากล ประมงค์ ผอ.กศน.ทับสะแก เป็น ผอ.กศน.กุยบุรี "สำนักงาน กศน.ปราจีนบุรี" น.ส.นงเยาว์ จรูญศักดิ์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านสร้าง เป็น ผอ.กศน.อำเภอประจันตคาม

"สำนักงาน กศน.ปัตตานี" นายอุสมาน ดือราแม ผอ.กศน.อำเภอเมืองปัตตานี เป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองจิก นายอุดร สิทธิพาที ผอ.กศน.หนองจิก เป็น ผอ.กศน.เมืองปัตตานี "สำนักงาน กศน.พระนครศรีอยุธยา" น.ส.นงลักษณ์ ภู่สุวรรณ ผอ.กศน.อำเภอวังน้อย เป็น ผอ.กศน.อำเภออุทัย นายอนันต์ ศรีอนันต์ ผอ.กศน.อุทัย เป็น ผอ.กศน.วังน้อย "สำนักงาน กศน.พังงา" นายศักดา สถิรวิกรานต์ ผอ.กศน.อำเภอตะกั่วทุ่ง เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองพังงา นายเสถียร เพ็ญภักดี ผอ.กศน.เมืองพังงา เป็น ผอ.กศน.ตะกั่วทุ่ง "สำนักงาน กศน.พิษณุโลก" นายประยุทธ หลักคำ ผอ.กศน.อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็น ผอ.กศน.อำเภอพรหมพิราม นายนรินทร์ บุญวงศ์ ผอ.กศน.นครไทย เป็น ผอ.กศน.เมืองพิษณุโลก นายธีรพล จันทร์บรรจง ผอ.กศน.วัดโบสถ์ เป็น ผอ.กศน.นครไทย นายจำลอง บุญวงศ์ ผอ.กศน.บางระกำ เป็น ผอ.กศน.วังทอง นายปฏิสันถ์ มาเนียม ผอ.กศน.วังทอง เป็นผอ.กศน.บางระกำ "สำนักงาน กศน.เพชรบูรณ์" นายบุญติ่ง อุ่นแก้ว ผอ.กศน.อำเภอบึงสามพัน เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายมงคล ชัยสิทธิ์ ผอ.กศน.วังโป่ง เป็น ผอ.กศน.บึงสามพัน ว่าที่ ร.อ.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผอ.กศน.น้ำหนาว เป็น ผอ.กศน.หนองไผ่ "สำนักงาน กศน.มหาสารคาม" นายสถิตย์ แท่นทอง ผอ.กศน.อำเภอวาปีปทุม เป็น ผอ.กศน.อำเภอโกสุมพิสัย นายศุภชัย วันนิตย์ ผอ.กศน.นาดูน เป็น ผอ.กศน.วาปีปทุม

"สำนักงาน กศน.แม่ฮ่องสอน" นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาน้อย เป็น ผอ.กศน.อำเภอแม่สะเรียง "สำนักงาน กศน.ยะลา" นายฮาซัน ปัตยะบุตร ผอ.กศน.อำเภอยะหา เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองยะลา นายสมโชค ใหม่ชุม ผอ.กศน.ธารโต เป็น ผอ.กศน.ยะหา "สำนักงาน กศน.ระนอง" นายคณิต สีบุญเอียด ผอ.กศน.อำเภอเมืองระนอง เป็น ผอ.กศน.อำเภอกะเปอร์ นายโกเมนทร์ เพชรภู่ ผอ.กศน.กะเปอร์ เป็น ผอ.กศน.เมืองระนอง "สำนักงาน กศน.ราชบุรี" นายเสนอ เจ๊กภู่ ผอ.กศน.อำเภอเมืองราชบุรี เป็น ผอ.กศน.อำเภอโพธาราม นายกิจจา ทิพย์เที่ยงแท้ ผอ.กศน.โพธาราม เป็น ผอ.กศน.ดำเนินสะดวก นายเสรี ศรีนวล ผอ.กศน.ดำเนินสะดวก เป็น ผอ.กศน.เมืองราชบุรี "สำนักงาน กศน.ลำปาง" นายจรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร เป็น ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ นายจรรยา จิรชีวะ ผอ.กศน.แม่ทะ เป็น ผอ.กศน.ห้างฉัตร นายสอาด สุทธิพรมณีวัฒน์ ผอ.กศน.แจ้ห่ม เป็น ผอ.กศน.วังเหนือ "สำนักงาน กศน.ลพบุรี" น.ส.ณัฐพัชร์ ภูวิชญานุวัฒน์ ผอ.กศน.อำเภอโคกเจริญ เป็น ผอ.กศน.อำเภอท่าหลวง "สำนักงาน กศน.เลย" นายสุรศักดิ์ เพิ่มผล ผอ.กศน.อำเภอเมืองเลย เป็น ผอ.กศน.อำเภอนาด้วง นายดุลยนัย ยมดำ ผอ.กศน.ภูหลวง เป็น ผอ.กศน.เมืองเลย นางปิยะนุช กุณวงษ์ ผอ.กศน.หนองหิน เป็น ผอ.กศน.เอราวัณ นายสมศักดิ์ จูมวันทา ผอ.กศน.ผาขาว เป็น ผอ.กศน.หนองหิน นายประเด็จ แปลงกันทา ผอ.กศน.ปากชม เป็น ผอ.กศน.วังสะพุง นางณัฐญา คำสิงห์ ผอ.กศน.วังสะพุง เป็น ผอ.กศน.เชียงคาน นายเพชรตะบอง ไพศูนย์ ผอ.กศน.เชียงคาน เป็น ผอ.กศน.ปากชม

"สำนักงาน กศน.ศรีสะเกษ" นายสถิตย์ วงษาวดี ผอ.กศน.อำเภอราษีไศล เป็น ผอ.กศน.อำเภออุทุมพรพิสัย นายสุรศักดิ์ สีดาบุตร ผอ.กศน.อุทุมพรพิสัย เป็นผอ.กศน.ราษีไศล นายปัญญา นาคทอง ผอ.กศน.วังหิน เป็น ผอ.กศน.ห้วยทับทัน นายชูเกียรติ แถวปัดถา ผอ.กศน.ห้วยทับทัน เป็น ผอ.กศน.วังหิน นายเบญจพล พาลี ผอ.กศน.ขุขันธ์ เป็น ผอ.กศน.ภูสิงห์ นางนงคราญ แก้วจันทร์ ผอ.กศน.ศรีรัตนะ เป็น ผอ.กศน.ขุขันธ์ นายศุภชัย ประจิม ผอ.กศน.ไพรบึง เป็น ผอ.กศน.ศรีรัตนะ นางปิติคลอ จักขุพันธ์ ผอ.กศน.โพธิ์ศรีสุวรรณ เป็น ผอ.กศน.ไพรบึง นายชัยพร บุญปัญญา ผอ.กศน.บึงบูรพ์ เป็น ผอ.กศน.โพธิ์ศรีสุวรรณ "สำนักงาน กศน.สกลนคร" นายสุทัศน์ ทุมวัน ผอ.กศน.อำเภอสว่างแดนดิน เป็น ผอ.กศน.อำเภอวานรนิวาส นางพิมพ์ลดา ธัญพรพิภัทร์กุล ผอ.กศน.วานรนิวาส เป็น ผอ.กศน.สว่างแดนดิน นางพงษ์แก้ว แก้วก่า ผอ.กศน.กุสุมาลย์ เป็น ผอ.กศน.ภูพาน นายสมบูรณ์ มีระหงษ์ ผอ.กศน.ภูพาน เป็น ผอ.กศน.กุสุมาลย์ นายชูศักดิ์ ร้อยพิลา ผอ.กศน.พังโคน เป็น ผอ.กศน.โพนนาแก้ว นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย ผอ.กศน.โพนนาแก้ว เป็น ผอ.กศน.พังโคน

"สำนักงาน กศน.สตูล" นายเฉลิมชัย อาคาสุวรรณ ผอ.กศน.อำเภอท่าแพ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองสตูล "สำนักงาน กศน.สงขลา" นางวิบูลผล พร้อมมูล ผอ.กศน.อำเภอรัตภูมิ เป็น ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ นายศรียุทธ ภู่ริยะพันธ์ ผอ.กศน.คลองหอยโข่ง เป็น ผอ.กศน.รัตภูมิ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์ ผอ.กศน.สะเดา เป็น ผอ.กศน.คลองหอยโข่ง นายอำนวย ย่องลั่น ผอ.กศน.นาหม่อม เป็นผอ.กศน.สะเดา นายอรัญ คงนวลใย ผอ.กศน.จะนะ เป็น ผอ.กศน.นาหม่อม นางบุญเอิบ ธีระพันธ์ ผอ.กศน.สิงหนคร เป็น ผอ.กศน.จะนะ น.ส.อังสิยาภรณ์ อุ่นจิตต์ ผอ.กศน.ระโนด เป็น ผอ.กศน.สิงหนคร นายประดิษฐ์ ศิวิไล ผอ.กศน.สทิงพระ เป็น ผอ.กศน.ระโนด "สำนักงาน กศน.สมุทรปราการ" นายสิทธิศักดิ์ สุคนธวงศ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็น ผอ.กศน.อำเภอบางพลี นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผอ.กศน.พระประแดง เป็น ผอ.กศน.เมืองสมุทรปราการ นายสัมฤทธิ์ ศักดิ์ตระกูลกล้า ผอ.กศน.บางเสาธง เป็น ผอ.กศน.พระประแดง "สำนักงาน กศน.สมุทรสงคราม" นายไพรัช ศรีสำอางค์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เป็น ผอ.กศน.อำเภออัมพวา นายสุจินต์ กลัดประสิทธิ์ ผอ.กศน.อัมพวา เป็น ผอ.กศน.เมืองสมุทรสงคราม "สำนักงาน กศน.สระบุรี" นางฉัฐนันท์ ฉันทกุล ผอ.กศน.อำเภอแก่งคอย เป็น ผอ.กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายสมจิตร กองสุข ผอ.กศน.เฉลิมพระเกียรติ เป็น ผอ.กศน.หนองแค นายพัฒนา เพชรคชสิทธิ์ ผอ.กศน.หนองแค เป็น ผอ.กศน.แก่งคอย

"สำนักงาน กศน.สุพรรณบุรี" นายกฤษณะ อนุสนธิ์ ผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง เป็น ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช นายประภากร เกษรสิทธิ์ ผอ.กศน.เดิมบางนางบวช เป็น ผอ.กศน.สามชุก นายนุกูล นรังสิทธ์ ผอ.กศน.สามชุก เป็น ผอ.กศน.ด่านช้าง นายมนตรี ศรีบัวทอง ผอ.กศน.บางปลาม้า เป็น ผอ.กศน.เมืองสุพรรณบุรี นายสมพงษ์ เคนผาพงษ์ ผอ.กศน.เมืองสุพรรณบุรี เป็น ผอ.กศน.บางปลาม้า "สำนักงาน กศน.สุราษฎร์ธานี" นายสบโชค อยู่อำไพ ผอ.กศน.อำเภอไชยา เป็น ผอ.กศน.อำเภอท่าชนะ ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกรจักร เพชรสังข์ ผอ.กศน.พนม เป็น ผอ.กศน.ไชยา "สำนักงาน กศน.สระแก้ว" น.ส.เนาวเรศ น้อยพานิช ผอ.กศน.อำเภอโคกสูง เป็น ผอ.กศน.อำเภอวัฒนานคร นายชาญเชาว์ ชวนเสงี่ยม ผอ.กศน.เมืองสระแก้ว เป็น ผอ.กศน.โคกสูง นายโกวิท สละชั่ว ผอ.กศน.อรัญประเทศ เป็น ผอ.กศน.เมืองสระแก้ว นายเพียร เหมภิมล ผอ.กศน.วัฒนานคร เป็น ผอ.กศน.อรัญประเทศ "สำนักงาน กศน.สมุทรสาคร" นายอเนก ปานทิพย์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็น ผอ.กศน.อำเภอบ้านแพ้ว นายสมชาย แสงด่วน ผอ.กศน.บ้านแพ้ว เป็น ผอ.กศน.เมืองสมุทรสาคร

"สำนักงาน กศน.อุดรธานี" น.ส.อรพร อินทรนัฎ ผอ.กศน.อำเภอน้ำโสม เป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองวัวซอ นายขจร ราชูโส ผอ.กศน.นายูง เป็น ผอ.กศน.น้ำโสม นายณฐนนท์ อำนาจเจริญ ผอ.กศน.หนองหาน เป็น ผอ.กศน.เมืองอุดรธานี นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผอ.กศน.เมืองอุดรธานี เป็น ผอ.กศน.หนองหาน "สำนักงาน กศน.อุบลราชธานี" นายอัฐพล สุพิชญ์ ผอ.กศน.อำเภอดอนมดแดง เป็น ผอ.กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก นายอุทัย กากแก้ว ผอ.กศน.ตาลสุม เป็น ผอ.กศน.ดอนมดแดง นายดำรงศักดิ์ บุญลา ผอ.กศน.สิรินธร เป็น ผอ.กศน.ตาลสุม นายภาคิณ วัชรานันทกุล ผอ.กศน.ทุ่งศรีอุดม เป็น ผอ.กศน.นาเยีย นางฉิมพลี สิงห์สวัสดิ์ ผอ.กศน.น้ำยืน เป็น ผอ.กศน.น้ำขุ่น นายธฤติ ประสานสอน ผอ.กศน.วารินชำราบ เป็น ผอ.กศน.เมืองอุบลราชธานี นางยุวดี แจ้งกร ผอ.กศน.พิบูลมังสาหาร เป็น ผอ.กศน.วารินชำราบ นายจรูญ แสงสาคร ผอ.กศน.เมืองอุบลราชธานี เป็น ผอ.กศน.ตระการพืชผล นางจรูญ พิมพ์ศิริ ผอ.กศน.ตระการพืชผล เป็น ผอ.กศน.พิบูลมังสาหาร

"สำนักงาน กศน.สิงห์บุรี" นายทศพล ทิพยไพฑูรย์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็น ผอ.กศน.อำเภอบางระจัน นายประพันธ์ สุนทรนันท์ ผอ.กศน.ท่าช้าง เป็น ผอ.กศน.เมืองสิงห์บุรี นายสาธิต ทองสุพรรณ์ ผอ.กศน.บางระจัน เป็น ผอ.กศน.ค่ายบางระจัน นางณัฐธภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.กศน.ค่ายบางระจัน เป็น ผอ.กศน.ท่าช้าง พ.จ.อ.พัฒน์ ผดุงญาติ ผอ.กศน.พรหมบุรี เป็น ผอ.กศน.เมืองอ่างทอง "สำนักงาน กศน.อ่างทอง" นางชนิญา โพธิ์สุข ผอ.กศน.อำเภอโพธิ์ทอง เป็น ผอ.กศน.อำเภอวิเศษชัยชาญ นายดิลก ญาณสุภาพ ผอ.กศน.เมืองอ่างทอง เป็น ผอ.กศน.โพธิ์ทอง นายทรงสวัสดิ์ ศรีธัญรัตน์ ผอ.กศน.ไชโย เป็น ผอ.กศน.อินทร์บุรี นางสุรีย์ มีลักษณะ ผอ.กศน.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.กศน.ไชโย จ.อ่างทอง น.ส.ชนาทิพย์ รักสกุล ผอ.กศน.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เป็น ผอ.กศน.ลาดบัวหลวง "สำนักงาน กศน.ชัยภูมิ" นายชวน มณีวรรณ ผอ.กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ เป็น ผอ.กศน.อำเภอจัตุรัส นายเกษม ทาขามป้อม ผอ.กศน.ภูเขียว เป็น ผอ.กศน.เมืองชัยภูมิ นายจักรวุฒิ ชนะพันธ์ ผอ.กศน.คอนสาร เป็น ผอ.กศน.ภูเขียว "สำนักงาน กศน.ตาก" นายวินัย เชื้อเพ็ชร ผอ.กศน.อำเภอแม่ระมาด เป็น ผอ.กศน.อำเภออุ้มผาง นายอดุลย์ ปัญญา ผอ.กศน.ท่าสองยาง เป็นผอ.กศน.แม่ระมาด

นายสร้อย พุทธโส ผอ.กศน.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เป็น ผอ.กศน.สะเมิง จ.เชียงใหม่ นายวรวุฒิ หุนมาตรา ผอ.กศน.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็น ผอ.กศน.เขตราชเทวี กทม. นายพิชิต แสงลอย ผอ.กศน.ดอนตูม จ.นครปฐม เป็น ผอ.กศน.นครชัยศรี นางรัชนี จันทรอัมพร ผอ.กศน.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี เป็นผอ.กศน.อำเภอดอนตูม นางบุญปลูก สัจจะเวทะ ผอ.กศน.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี เป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผอ.กศน.บ้านฉาง จ.ระยอง เป็น ผอ.กศน.บางเลน จ.นครปฐม นายปฏิญญา ภู่พุ่ม ผอ.กศน.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เป็น ผอ.กศน.บ้านฉาง นายอุทัย ศรสำแดง ผอ.กศน.ดอนพุด จ.สระบุรี เป็น ผอ.กศน.บัวลาย จ.นครราชสีมา น.ส.วรรณรัชต์ สุปัญญา ผอ.กศน.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็น ผอ.กศน.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี นายสมประสงค์ น้อยจันทร์ ผอ.กศน.ทับคล้อ จ.พิจิตร เป็น ผอ.กศน.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นายไพฑูรย์ บัวสนิท ผอ.กศน.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอทับคล้อ นางสุทิศา ซุ่นคง ผอ.กศน.ทุ่งหว้า จ.สตูล เป็น ผอ.กศน.สทิงพระ จ.สงขลา

นายศิริศักดิ์ กระแสรัตน์ ผอ.กศน.กรงปินัง จ.ยะลา เป็น ผอ.กศน.ปะนาเระ จ.ปัตตานี นายพิช จิตต์มาลา กศน.ป่าแดด จ.เชียงราย เป็น ผอ.กศน.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน นางอภิญญา แป้นนอก ผอ.กศน.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็น ผอ.กศน.ป่าแดด นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผอ.กศน.แม่ลาว เป็น ผอ.กศน.เชียงแสน นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผอ.กศน.เชียงคำ เป็น ผอ.กศน.ภูซาง จ.พะเยา นายสมพิศ มงคล ผอ.กศน.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.กศน.เชียงคำ นายเฉลิมฤทธิ์ เขมชัยธัญโรจน์ ผอ.กศน.เขตหลักสี่ กทม. เป็น ผอ.กศน.ภาชี นางเทียมหทัย คลื่นสุวรรณ ผอ.กศน.เขตสัมพันธวงศ์ กทม. เป็น ผอ.กศน.เขตหลักสี่ นายธนกฤต แพโชติรัตนะกุล ผอ.กศน.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็น ผอ.กศน.เขตคลองเตย นายสมถวิล คำทอง ผอ.กศน.นาดี จ.ปราจีนบุรี เป็น ผอ.กศน.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ นายนิวัติ สุขโพธิ์ ผอ.กศน.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็น ผอ.กศน.นาดี นายวีระพล กลั่นตา ผอ.กศน.ภูกระดึง จ.เลย เป็น ผอ.กศน.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ นายประสพสุข ชุ่มกลาง ผอ.กศน.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เป็น ผอ.กศน.เมืองยาง จ.นครราชสีมา นายวุฒิชัย ชมภู ผอ.กศน.เขาฉกรรจ์ เป็น ผอ.กศน.วังน้ำเย็น นางพีฌานิกา หวังดี ผอ.กศน.วังจันทร์ เป็น ผอ.กศน.เขาชะเมา จ.ระยอง และนายสุรพล สงณรงค์ ผอ.กศน.จุฬาภรณ์ เป็น ผอ.กศน.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu01270952&sectionid=0107&day=2009-09-27

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์