เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูปรีชาญ ทานผดุง

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสลักลายบนกระจก

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา นายปรีชาญ ทานผดุง

ปีการศึกษา 2552

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง

การสลักลายกระจก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสลักลายกระจก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ (3) เพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสลักลายกระจก สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 – 3/12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

2551 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จำนวน 300 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จำนวน 48 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลาก

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสลัก

ลายกระจก จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 24 แผน และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .24 - .78 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .25 - .81 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t

 

 

 

 

ผลการวิจัย พบว่า

1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสลักลายกระจก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.33/82.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสลักลายกระจก สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์