คุณค่าของงานใบตอง

รูปภาพของ teena

ยินดีต้อนรับทุกคน เข้าสู่บทเรียนออนไลน์

  วิชางานใบตอง เรื่อง คุณค่าของงานใบตอง


               วิชางานใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเพิ่มเติม ในระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ชั้น ม.๑-ม.๓)

เรื่อง  คุณค่าของงานใบตองนี้  ทุกคนจะได้เรียนรู้และเข้าใจ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยที่มีมาช้านาน   สำหรับใช้ในงานพิธี

ต่าง ๆ ของสามัญชน จนถึงงานพระราชพิธีที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้แล้วสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าใจได้โดยง่าย

อีกด้วยค่ะ

               พร้อมรึยังค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มศึกษาบทเรียนกันได้เลยค่ะ ขอให้สนุกกับ..คุณค่าของงานใบตอง..นะค่ะ 

 

          งานประดิษฐ์จากใบตอง เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนสวยงาม

ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนไทยสมัยก่อนที่ได้รู้จักประดิดประดอยวัสดุธรรมชาติ มาใช้เป็นภาชนะห่อหุ้มอาหาร

ได้อย่างวิจิตรสวยงามเรียบง่าย ความสำคัญและคุณค่าเหล่านั้น ได้แก่

             

              
          ใบตองกับวิถีชีวิตของคนไทยเป็นของคู่กัน ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ต้นกล้วย ถือเป็น

ไม้มงคลในการประกอบพิธีและประเพณีไทยหลาย ๆ อย่าง   โดยเฉพาะ

งานศิลปะจากกระทง  บายศรี  พานขันหมาก  พานขันหมั้น  เป็นต้น 

การประดิษ์งานใบตองแต่ละอย่างล้วนงดงาม ประณีต ซึ่งแสดงถึง

ความเป็นชนชาติที่มีจิตใจงดงาม ละเอียดอ่อน    ความสามารถของ

คนไทยไม่มีชนชาติใดในโลกเหมือน   ซึ่งสมควรที่เยาวชนรุ่นหลัง

จะถือเป็นหน้าที่ ที่ควรหวงแหน และรักษาไว้เป็นศิลปะและวัฒนธรรม

ประจำชาติสืบไป       

ที่มาภาพ : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ.งานใบตอง.หน้า ๗ 

          งานประดิษฐ์จากใบตอง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่มีความสามารถทางด้านนี้  ไม่ว่าจะเป็นการนำไป

ประกอบอาชีพถาวร หรืออาชีพเสริม  เช่น การจัดทำบายศรี  การประดิษฐ์กระทงลอย  กระทงดอกไม้  การจัดทำพานต่าง ๆ

 ในงานมงคลสมรส  เป็นต้น                                  

      
  

 

 

             

             นอกจากมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและสังคม คุณค่าทางเศรษฐกิจ ผลพลอยได้

     ที่เกิดจากการประดิษฐ์งานใบตอง  คือ คุณค่าทางจิตใจ  ซึ่งในขณะที่ปฏิบัติงานนั้น

     ย่อมเกิดความเพลิดเพลิน  ซึ่งเป็นการฝึกสมาธิในการทำงาน  ทำให้ผู้ที่ทำงานด้านนี้

     มีจิตใจที่เยือกเย็น สุขุม นอกจากจะเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่สำเร็จ และยังเป็น

     การช่วยดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี

ที่มาภาพ : สุพัสดา ศรีอุดร.งานใบตอง ๑. หน้า ๒๕.

 

 

สร้างโดย: 
ครูทิศนา, หนูวาวา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์