คุณค่าของงานใบตอง

รูปภาพของ teena

ยินดีต้อนรับทุกคน เข้าสู่บทเรียนออนไลน์

  วิชางานใบตอง เรื่อง คุณค่าของงานใบตอง


               วิชางานใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเพิ่มเติม ในระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ชั้น ม.๑-ม.๓)

เรื่อง  คุณค่าของงานใบตองนี้  ทุกคนจะได้เรียนรู้และเข้าใจ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยที่มีมาช้านาน   สำหรับใช้ในงานพิธี

ต่าง ๆ ของสามัญชน จนถึงงานพระราชพิธีที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้แล้วสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเข้าใจได้โดยง่าย

อีกด้วยค่ะ

               พร้อมรึยังค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มศึกษาบทเรียนกันได้เลยค่ะ ขอให้สนุกกับ..คุณค่าของงานใบตอง..นะค่ะ 

 

          งานประดิษฐ์จากใบตอง เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนสวยงาม

ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนไทยสมัยก่อนที่ได้รู้จักประดิดประดอยวัสดุธรรมชาติ มาใช้เป็นภาชนะห่อหุ้มอาหาร

ได้อย่างวิจิตรสวยงามเรียบง่าย ความสำคัญและคุณค่าเหล่านั้น ได้แก่

             

              
          ใบตองกับวิถีชีวิตของคนไทยเป็นของคู่กัน ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ต้นกล้วย ถือเป็น

ไม้มงคลในการประกอบพิธีและประเพณีไทยหลาย ๆ อย่าง   โดยเฉพาะ

งานศิลปะจากกระทง  บายศรี  พานขันหมาก  พานขันหมั้น  เป็นต้น 

การประดิษ์งานใบตองแต่ละอย่างล้วนงดงาม ประณีต ซึ่งแสดงถึง

ความเป็นชนชาติที่มีจิตใจงดงาม ละเอียดอ่อน    ความสามารถของ

คนไทยไม่มีชนชาติใดในโลกเหมือน   ซึ่งสมควรที่เยาวชนรุ่นหลัง

จะถือเป็นหน้าที่ ที่ควรหวงแหน และรักษาไว้เป็นศิลปะและวัฒนธรรม

ประจำชาติสืบไป       

ที่มาภาพ : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ.งานใบตอง.หน้า ๗ 

          งานประดิษฐ์จากใบตอง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่มีความสามารถทางด้านนี้  ไม่ว่าจะเป็นการนำไป

ประกอบอาชีพถาวร หรืออาชีพเสริม  เช่น การจัดทำบายศรี  การประดิษฐ์กระทงลอย  กระทงดอกไม้  การจัดทำพานต่าง ๆ

 ในงานมงคลสมรส  เป็นต้น                                  

      
  

 

 

             

             นอกจากมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและสังคม คุณค่าทางเศรษฐกิจ ผลพลอยได้

     ที่เกิดจากการประดิษฐ์งานใบตอง  คือ คุณค่าทางจิตใจ  ซึ่งในขณะที่ปฏิบัติงานนั้น

     ย่อมเกิดความเพลิดเพลิน  ซึ่งเป็นการฝึกสมาธิในการทำงาน  ทำให้ผู้ที่ทำงานด้านนี้

     มีจิตใจที่เยือกเย็น สุขุม นอกจากจะเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่สำเร็จ และยังเป็น

     การช่วยดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี

ที่มาภาพ : สุพัสดา ศรีอุดร.งานใบตอง ๑. หน้า ๒๕.

 

 

สร้างโดย: 
ครูทิศนา, หนูวาวา

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 274 คน กำลังออนไลน์