คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลงานผ่านเกณฑ์และมีคะแนนสูงใน 10 ลำดับแรก

รูปภาพของ ssspoonsak

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลงานผ่านเกณฑ์และมีคะแนนสูงใน 10 ลำดับแรก

          คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยาเ ลขาธิการ กพฐ. มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลงานผ่านเกณฑ์และมีคะแนนสูงใน 10 ลำดับแรกในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Mediaสพฐ. ได้พิจารณาและตัดสินผลงานเว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปีงบประมาณ 2552 และมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลงานผ่านเกณฑ์และมีคะแนนสูงใน 10 ลำดับแรก เมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2552.....

สพฐ. ได้พิจารณาและตัดสินผลงานเว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปีงบประมาณ 2552 และมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลงานผ่านเกณฑ์และมีคะแนนสูงใน 10 ลำดับแรก วันที่ 30 กันยายน 2552

ประกาศผลงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปีงบประมาณ 2552

ประเภทโรงเรียน


มีผลงานผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 8 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพท.พังงา  เขต 1  http://203.172.213.74/moodle
2. โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม  สพท.เชียงราย เขต 4  http://www.wiangkaen.ac.th/elearning
3. โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1  www.santitham.ac.th
4. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา  สพท.ยะลา  เขต 1  http://kbatutor.kbyala.ac.th/atutor/ browser.php
5. โรงเรียนพิมายวิทยา   สพท.นครราชสีมา เขต 7  www.pm.ac.th
6. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  สพท.กทม.  เขต 1  http://www.suriyothai.ac.th
7. โรงเรียนพบพระวิทยาคม  สพท.ตาก  เขต 2  http://www.phobphra.org
8. โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล  สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1  www.phutti.net
ทั้งนี้ โรงเรียนทั้ง 8 แห่งจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ จำนวน 5,000 บาท

 

ประเภทบุคคล/กลุ่มบุคคล


มีผลงานผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น  29 เว็บไซต์ ได้แก่
1. น.ส.ปรียาภรณ์  ทะพิงค์แก    โรงเรียนบ้านสันป่าสัก  สพท.เชียงใหม่ เขต 4  http://teaschermomay.sps-school.com
2. นายเสมียน  เรืองตังญาน    โรงเรียนศึกษานารีวิทยา  สพท.กทม. เขต 3  www.thesamian.com
3. นายอภัย  พรเศรษฐ์    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สพท.ตรัง เขต 1 
4. นายวิชิต  สวัสดิ์จาด    โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา  สพท.นครปฐม เขต 1
5. นายวิชัย  สิงห์ใหม่    โรงเรียนบ้านหนองกร่าง  สพท.กาญจนบุรี เขต 4  www.kruwichai.net
6. นายสมศักดิ์  วันสุคล    โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์  สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1  http://61.19.213.180/phy
7. นายชัยมงคล  เทพวงษ์    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  สพท.นครสวรรค์ เขต 1
8. นางอรุณีย์  แซ่ลิ่ม    โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี  สพท.นราธิวาส เขต 2
9. นายระดมพล  ช่วยชูชาติ    โรงเรียนทุ่งสง  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 2
10.นายเฉลิมพล  กวาวสิบสอง    โรงเรียนวรนคร  สพท.น่าน เขต 2  http://203.172.235.9:999
11.นางปรานอม  อินบรรเลง    โรงเรียนวรนคร  สพท.น่าน เขต 2  http://203.172.235.9/krupranom
12.น.ส.พัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม    โรงเรียน แม่ตืนวิทยา  สพท.ลำพูน เขต 2  http://kroonan.comoj.com
13.นายจิรพงษ์  คำปวง    โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา  สพท.เชียงใหม่ เขต 5
14.นายสมโภชน์  หอมดอก    โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม  สพท.เชียงราย เขต 4  www.wiangkaen.ac.th/web
15.น.ส.วรวรรณ  เหรียญทอง    โรงเรียนปิยะบุตร์  สพท.ลพบุรี เขต 1  http://school.obec.go.th/suplopburi
16.นายวิชัย  สายคำอิน    โรงเรียนวังทองวิทยา  สพท.สุโขทัย เขต 2  www.kruwichai.com
17.นายอุทัย  เซ่งอั้น    โรงเรียนพนมเบญจา  สพท.กระบี่  http://util.pbj.ac.th/ict4
18.นายจิราวุฒิ  เภตนิ่ม    โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน  สพท.เชียงราย เขต 4  http://school.obec.go.th/mtwit
19.นางศรีสกุล  วิบูลย์วงศรี    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  สพท.นครปฐม เขต 2  http://www.kjn.ac.th/inno/web/index.html
20.นายธเนศ  หาญใจ    โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3  http://www.keereerat.ac.th/animation
21.นายเจริญ  พหลทัพ    โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล  สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1  http://www.phutticharoen.com
22.นายวิทวัส  สมสกุล     โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย  สพท.เชียงราย เขต 2  http://school.obec.go.th/anumeasuai
23.นายวรวุฒิ  โง๊ะบุดดา    โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  สพท.เลย เขต 2  www.srisongkram.ac.th/~krooyui
24.นางศิรดา  ฤกษ์มงคล    โรงเรียนวัดหญ้า  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1 
25.น.ส.พรจรี  ไพโรจน์    โรงเรียนวัดหญ้า  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1
26.นายพูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล    โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  สพท.กทม. เขต 1
27.นายธวัฒชัย  ใบโสด    โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  สพท.เชียงใหม่ เขต 1
28.นายเดชมณี  เนาวโรจน์    โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร  สพท.ยโสธร เขต 1  http://www.dechmanee.yst1.net
29.นางสาวรุจรัก  สุขเกษม    โรงเรียนวัดโกศาวาส  สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 2  http://www.thainame.net/project/rujaruk
ทั้งนี้ เจ้าของผลงานทั้ง 29 เว็บไซต์ จะได้รับเกียรติบัตร จาก สพฐ. (จะจัดส่งทางไปรษณีย์ ยกเว้นผู้ที่ได้รับรางวัลจากท่านเลขาฯ กพฐ.แล้ว)

ผลงานผ่านเกณฑ์ที่ได้คะแนนสูง 10 ลำดับแรก จะได้รับเกียรติบัตร จาก สพฐ.และเงินรางวัลสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ จำนวน 5,000 บาท
1. นายอภัย  พรเศรษฐ์    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สพท.ตรัง เขต 1  http://eng.trangedu.org
2. นายวิชิต  สวัสดิ์จาด    โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา  สพท.นครปฐม เขต 1  www.kpsw.ac.th/vichit
3. นายชัยมงคล  เทพวงษ์    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  สพท.นครสวรรค์ เขต 1  http://www.chaiwbi.com
4. นางอรุณีย์  แซ่ลิ่ม    โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี  สพท.นราธิวาส เขต 2  www.arunee.org
5. นายระดมพล  ช่วยชูชาติ    โรงเรียนทุ่งสง  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 2  http://www.radompon.com/elearning
6. นายจิรพงษ์  คำปวง    โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา  สพท.เชียงใหม่ เขต 5  www.caistudio.info
7. นางศิรดา  ฤกษ์มงคล    โรงเรียนวัดหญ้า  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1  http://www.sirada.net
8. น.ส.พรจรี  ไพโรจน์    โรงเรียนวัดหญ้า  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1  http://www.krukhay.net
9. นายพูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล    โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  สพท.กทม. เขต 1  http://www.thaigoodview.com
10.นายธวัฒชัย  ใบโสด    โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  สพท.เชียงใหม่ เขต 1  www.horhook.com
หมายเหตุ เลขที่แสดงนี้ไม่ใช่ลำดับของการเรียงคะแนนสูง-ต่ำ เพราะการเรียงเลขที่ดังกล่าวใช้วันที่ส่งใบสมัครเป็นเกณฑ์ โดยผู้ที่สมัครก่อนจะอยู่เลขที่แรก และผู้ส่งใบสมัครทีหลังจะอยู่เลขที่ท้าย

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มา: 
http://www.obec.go.th/show_news.php?article_id=13633

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์