พัฒนาการด้านสังคมสมัยกรุงธนบุรี

สมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1792-1981)

      กษัตริย์พระองค์แรกแห่งกรุงสุโขทัย ทรงพระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง และสืบต่อกันมาเป็นเวลา 200 กว่าปี มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ คือ

        1. ด้านการเมืองการปกครอง  ใน สมัยสุโขทัยตอนต้น มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกต่อมาสมัยสุโขทัยตอนกลางมีการปกครองแบบธรรมราชา ซึ่งกษัตริย์ต้องยึดหลักทศพิธราชธรรม เมื่อสมัยสุโขทัยเริ่มรับอิทธิพลการปกครองมาจากขอมจึงปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

         2. ด้านเศรษฐกิจ ในสมัยสุโขทัยประชาชนมีอิสระในการประกอบอาชีพ และเป็นสังคมแบบเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีการหัตถกรรมประเภทเครื่องปั้นดินเผา เรียกว่า "เครื่องสังคโลก"

        3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม มีการนับถือพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ มีการประดิษฐ์อักษรไทย วรรณกรรมเล่มแรก คือ ไตรภูมิพระร่วง ความก้าวหน้าทางพลปะ คือ การสร้างวัดและพระพุทธรูป

 

การปกครองเป็นแบบพ่อปกครองลูก หรือปิตาธิปไตย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพ่อขุน หรือธรรมราชา ทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรม10 จักรวรรดิวัตร และสังคหวัตถุ 4

สังคมสมัยสุโขทัยมีลักษณะเป็นผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง
- ผู้ปกครอง คือ พระมหากษัตริย์และราชวงศศ์ ขุนนาง ข้าราชการ จะมีพ่อขุนเป็นผู้ปกครองสูงสุด


- ผู้ถูกปกครอง คือ ประชาชน หรือ ไพร่ และะทาส


สังคมไทยเป็นสังคมเสรีในการการค้าและการประกอบอาชีพ มีสิทธินับถือศาสนา เน้นการเคารพผู้อาวุโส

 และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เช่น บิดา มารดา

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์