การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย ตอนต้น

การปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้น

การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้น การปกครองสมัยสุโขทัยตอนต้นเป็นการปกครองแบบ พ่อปกครองลูก

มีลักษณะสำคัญ 4 ประการคือ

1. รูปแบบราชาธิปไตร หมายถึง ผู้เป็นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ปกครองสูงสุด

2. รูปแบบบิดาปกครองบุตร หมายถึง พระมหากษัตริย์ทรงมีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก จึงเปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัว หรือ พ่อ จึงมักมีคำนำหน้าว่า พ่อขุน

3.ลักษณะลดหลั่นกันลงมาเป็นขั้นๆ เริ่มจากหลายครอบครัวรวมกันเป็นบ้าน มีพ่อบ้านเป็นผู้ปกครอง หลายบ้านรวมกันเป็นเมือง มีพ่อเมืองเป็นผู้ปกครอง หลายเมืองรวมกันเป็นประเทศ มีพ่อขุนเป็นผู้ปกครอง

4. การยึดหลักธรรมในพระพุทธศาสนาในการบริหารบ้านเมือง

การปกครองสมัยสุโขทัยแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ

1. การปกครองแบบพ่อปกครองลูก การปกครองลักษณะนี้ พระมหากษัตริย์ทรงเปรียบเสมือนพ่อของประชาชน การปกครองเช่นนี้เด่นชัดมากในสมัยพ่อขุนรามคำแหง

2. การปกครองแบบธรรมราชา หรือ ธรรมาธิปไตร เป็นลักษณะการปกครองที่ยึดหลักการปกครองโดยใช้พระพุทธศาสนา

3. การปกครองโดยยึดหลักสิทธิเสรีภาพ เป็นการปกครองที่พระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงใช้อำนาจอย่างเด็ดขาด

การจัดระเบียบสมัยโขทัย

1. เมืองหลวงหรือเมืองราชธานี เป็นที่ประทับของพระหมากษัตริย์ พระราชวังและวัดจำนวนมากตั้งอยู่ในและนอกกำแพง ราชธานีเป็นศูนย์กลางของการปกครอง

2. เมืองลูกหลวง เป็นเมืองหน้าด่านตั้งอยู่นอกราชธานีห่างจากเมืองหลวงมีระยะทางการเดินเท้าประมาณ 2 วัน ได้แก่เมือง ศรีสัชนาลัย เมืองสองแคว เมืองสระหลวง เมืองชากังราว เมืองลูกหลวงเป็นเมืองที่เข้าเชื้อนางวงศ์ได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์

3. เมืองพระยามหานคร หรือเมืองชั้นนอก มีเข้าเมืองหรือขุนนางชั้นผู้ใหม่เป็นผู้ปกครอง

4. เมืองประเทศราช เมืองที่อยู่นอกราชอาณาจักรโดยยอมสวามิภักดิ์ต่อสุโขทัย โดยการส่งเครื่องราชบรรณาการให้ และมีเข้าเมืองเดิมปกครอง

จัดทำโดย นางสาว ณัฏฐิมา พิมพวาทิน ม.4/4 เลขที่ 4

อ้างอิงโดย http://school.obec.go.th/wachirathamsopit/social/unit02.htm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์