รู้จักมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง

รูปภาพของ sea

 

มูลนิธิสุข – แก้ว แก้วแดง

มูลนิธิสุข – แก้ว แก้วแดง จัดตั้งโดย ดร.รุ่ง แก้วแดง ในฐานะชาวยะลาที่กลับมาทำงานรับใช้บ้านเกิด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เพื่อดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ปัญหาและพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ปรัชญาชีวิต “ วิธีแห่งแซลมอน ” เพราะมีความเชื่อว่า การแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติ ทุกคนจะต้องป้องกันแก้ปัญหาให้เกิดความสงบสุข

 

จุดแข็งของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯได้ดำเนินการอย่างมั่นคงด้วยจุดแข็ง 4 ประการ ดังนี้

1. ความเป็นคนในพื้นที่ ประธานมูลนิธิ คือ ดร.รุ่ง แก้วแดง เป็นคนยะลา เป็นนักการศึกษา ​​​​​มีเพื่อนมีลูกศิษย์ที่มาร่วมงานกันด้วยความเสียสละจำนวนมาก

2. ความไว้วางใจ เนื่องจากมูลนิธิสุข – แก้ว แก้วแดง เป็น NGO ของคนในพื้นที่จึงได้รับความไว้วางใจและความร่วมมือจากชุมชนสูง ถ้าเป็นคนจากหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือนนั้น ไม่สามารถดำเนินการได้

3. ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ถึงแม้ว่ามูลนิธิฯ จะเป็นองค์กรเอกชนแต่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายและตัวบุคคลเป็นทางการยุทธศาสตร์การดำเนินงานใช้วิธีค่อยๆ ขยายการดำเนินงานให้กว้างขึ้นทีละน้อยไม่ทำอย่างรวดเร็ว

4. ทีมงาน ประกอบด้วยบุคคลจากหลากหลายวัฒนธรรม กรรมการ และคณะทำงานของมูลนิธิฯ ประกอบด้วย ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยพุทธ และบุคคลอื่นๆ ซึ่งเป็นบุคคลในพื้นที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องศาสนา และวัฒนธรรม เน้นความเป็นเพื่อนเหมือนที่เคยดำรงอยู่ในอดีต

โครงการเด่นของมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง มีดังนี้


   1. โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อสันติสุข โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อสันติสุขใน 3 จังหวัด
  ชายแดนภาคใต้ สืบเนื่องจากระบบการศึกษาของเยาวชนไทยพุทธและไทยมุสลิมในปัจจุบันแบ่ง
  แยกออกจากกัน เยาวชนไม่ได้รู้จักและเป็นเพื่อนกัน ทางมูลนิธิสุข – แก้ว แก้วแดง จึงได้พัฒนา
  โครงการสัมมนาผู้นำเยาวชนเพื่อสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้
  เยาวชนทั้งที่เป็นชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมทั้งชายและหญิงได้มีโอกาส มาอยู่ร่วมกันได้ เรียนรู้
 ทร่วมกันและเป็นเพื่อนกันไปตลอดชีวิต
 

 

 

   2. โครงการพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อสันติสุข เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ สืบเนื่องมาจากโครงการสัมมนาผู้นำเยาวชน โครงการเลี้ยงแพะและสิทธิมนุษยชน มูลนิธิฯได้คัดเลือกกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะเป็นผู้นำ เสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วพร้อมที่จะทำงานเพื่อสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคัดเลือกให้เป็น “ ผู้นำชุมชนเพื่อสร้างสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ” และได้เชิญบุคคลที่เป็นผู้นำไปร่วมศึกษาการเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชนในรัฐเคด้า เพื่อเปรียบเทียบและกลับมาเพื่อช่วยกันสร้างสันติสุขในประเทศไทยต่อไป

 

 

 3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะครบวงจร เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบ อาชีพ  อิสระที่สอดคล้องกับวิธีชิวิต และความต้องการของคนในชุมชน สำหรับคนมุสลิมแล้วแพะมีความ  สำคัญในศาสนาอิสลาอย่างมาก เพราะต้องใช้ในพิธีกรรมต่างๆในศาสนา เป็นสัตว์เศรษฐกิจ  สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป

 
 

 

 

 4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. ด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ เป็นอีกหนึ่งโครงของมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ที่โดดเด่น และสำริตผลวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ที่จะสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความเข้าใจซึงกันและกัน ห่างไกลอบายมุข ลดความหวาดระแวง และที่สำคัญ เป็นเพื่อนกัน ในกลุ่มเยาวชนทั้งไทยพุทธ และมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดตั้งองค์กรเยาวชนระดับ อบต. ที่มีความเข็มแข็ง และยั่งยืนต่อไป มีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อจัดตั้งองค์กรเยาวชนระดับ อบต. เช่น การจัดตั้งองค์กร การหากลุ่มสมาชิก การเขียนโครงการ การบริหารงบประมาณ และวิชาสร้างจิตสำนึกถิ่นฐานบ้านเกิด อบต.ของเรา เป็นต้น หลังจากผ่านการอบรมกลุ่มเยาวชนแต่ละ อบต.กลับไปจัดตั้งองค์กร โดยทางมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดงได้ออกแบบกิจกกรม เพื่อบริหารองค์กรให้เข็มแข็ง ผ่านกิจกรรม ด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเอง เช่น ดีเกฮูลู อานาซีด รอเง็ง มโนราห์ เป็นต้น และที่สำคัญที่สุด ในการดูแลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้ คือ การเรียนรู้ ต้องเรียนรู้ก่อน ถึงจะดูแลวัฒนธรรมตนเองได้ เป็นที่มาของกิจกรรม “ องค์กรเยาวชนระดับ อบต. กับการเรียนรู้ในชุมชน  

 

   5. โครงการเยาวชนนักเขียน ดร.รุ่ง แก้วแดง ประธานมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง นักการศึกษา/นัก  ​​ เขียน ผู้มีชื่อเสียงและประกาศตนเป็นเสมือนปลาแซลมอนที่หวนคืนสู่ถิ่นเกิดเพื่อสร้างประโยชน์    ให้  แก่ท้องถิ่น มีแผนนำเยาวชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาผู้นำ  เยาวชน จึงได้มีแนวคิดร่วมกันว่า น่าจะมีการจัดโครงการอบรมค่ายวรรณกรรมเยาวชนอย่างต่อ  เนื่อง เป้าหมายเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน-การเขียน เป็นการปูพื้นฐานในการสร้างนักเขียนท้อง  ถิ่น และกระตุ้นให้เยาวชนหันมาให้ความสนใจศึกษาบันทึกประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นอย่างจริงจัง ใน  ที่สุดโครงการค่ายอบรมการเขียนจึงเกิดขึ้นภายใต้ชื่อ "โครงการพัฒนาผู้นำนักเรียนเยาวชน ๓    จังหวัดชายแดนภาคใต้" ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ   พอเพียงลำพญา ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พสฐ.) มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง และสำนักหัวใจเดียวกัน มีเยาวชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งพุทธ-มุสลิม ทั้งจากโรงเรียนสายสามัญ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ฯลฯ เข้าร่วมประมาณ ๕๐ คน ขณะเดียวกันได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนข่าว สกู๊ป สารคดี ฯลฯ รวมถึงการถ่ายภาพ การบรรณาธิการหนังสือ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น มาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 

  6. โครงการวิจัย และพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการวิจัย และพัฒนาเพื่อปฎิรูปการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู ที่มีผลงานด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผู้บริหารที่เน้นการบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างคุณภาพ

 

มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง 39/3 หมู่ 2 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทร.085-2489786 : 073-276182 โทรสาร.073-276183
www.sukaew.org

 

ผมรู้จักท่านดร.รุ่ง  แก้วแดง เมื่อครั้งเป็นครูใหญ่ใหม่ๆ มาอบรม ที่ จ. นครราชสีมา โดยท่านเป็นผู้มาบรรยายเกี่ยวกับกาปฏิรูปการศึกษา ประกอบกัได้อ่านบทความของท่านในหนังสือมติชนวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เรื่อง วิกฤตการศึกษา วิกฤตประเทศไทย ประกอบอ่านหนังสือท่าน ดร. เขียนเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา มาก   ขอชื่นชมท่านมากและขอให้กำลังใจในการพัฒนาเยาวชน   ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้  และพี่น้องเพื่อนครูทุกคน ขอชื่นชมความมุ่งมั่นของท่าน  ทำอย่างไรผู้บริหารระดับประเทศจึงจะมี แนวคิดคล้ายท่าน ดร. รุ่ง แก้วแดง แล้วแก้ปัญหาการศึกษาไทยทั้งระบบอย่างยั่งยืนสักที  โดยเอาโมเดล  มูลนิธิ สุข-แก้ว แก้วแดง เป็นแบบอย่าง การศึกษาไทยจะได้รับการพัฒนาแบบยั่งยืน  ผมอ่านบทความดังกล่าวข้างต้นคิดเหมือนท่านว่าจะทำวิจัยและพัฒนา การศึกษาชุมชนตำบลจิกดู่ ตามความเชิญชวนของท่านดร. เช่นเดียวกัน 

รูปภาพของ ssspoonsak

ขอเป็นกำลังใจครับ 

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ sea

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับ ร่วมกันเสริมสร้างสันติสุขสู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์