การสืบพันธุ์ของพืช

การสืบพันธุ์ของพืช

การสืบพันธุ์

การสืบพันธุ์   คือ การสร้างชีวิตใหม่จากสิ่งมีชีวิตเดิม เพื่อดำรงสืบพันธุ์ไป  เป็นกระบวนการที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง                  

 การสืบพันธุ์ของพืชโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น2 แบบ คือ

1. การสืบพันธุ์แบบอาศัยไม่เพศ (Asexual reproduction) เป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่ต้องใช้เซลล์  สืบพันธุ์ แต่ใช่ส่วนอื่นๆขยายพันธุ์แทน เช่น

-การแตกหน่อ (budding) ได้แก่  หน่อกล้วย  ไผ่  กล้วยไม้ เป็นต้น

-การสร้างสปอร์ (sporeformation) ได้แก่  มอส  เฟิร์น เป็นต้น

-การตอนกิ่ง (marcotting) ได้แก่  กุหลาบ  มะม่วง ส้ม  เงาะ  เป็นต้น

-การติดตา (budding) ได้แก่  กุหลาบ  ยางพารา เป็นต้น

-การทาบกิ่ง (grafting) ได้แก่  มะม่วง  ทุเรียน เป็นต้น

-การปักชำ (cutting) ได้แก่  ชบา  เฟื่องฟ้า เป็นต้น

- การแตกต้นใหม่จากส่วนต่างๆของพืช

                2. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ(Sexualreproduction) เป็นการสืบพันธุ์ที่ต้องอาศัยดอกมีการผสมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย  

โครงสร้างของดอก

 

 

 

การจำแนกประเภทของดอกไม้

                ประเภทของดอกไม้สามารถจำแนกออกได้เป็น4 ประเภท  คือ

1.      ดอกสมบูรณ์ (Complete flower)  คือ ดอกไม้ที่มีครบทั้ง 4วงคือ  กลีบเลี้ยง  กลีบดอก เกสรตัวผู้  และเกสรตัวเมีย  เช่น มะเขือ  พริก  ชบา เป็นต้น (ดอกสมบูรณ์ต้องเป็นดอกสมบูรณ์เพศเสมอ)

2.      ดอกสมบูรณ์เพศ (Perfect  flower)  คือดอกที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน  เช่น มะม่วง  กุหลาบ  ชบา  เป็นต้น(อาจเป็นดอกสมบูรณ์หรือไม่ก็ได้)

3.      ดอกไม่สมบูรณ์ (Incomplete  flower)  คือ ดอกไม้ที่มีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง 4 วง  อาจขาดวงใดวงหนึ่งหรือ 2 วงก็ได้  เช่น กาฝาก  หน้าวัว  ข้าวโพด ตำลึง  เป็นต้น (อาจเป็นดอกสมบูรณ์เพศหรือไม่สมบูรณ์เพศก็ได้)

4.      ดอกไม่สมบูรณ์เพศ (Imperfect  flower)  คือดอกไม้ที่มีแต่เกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียเพียงอย่างเดียวในแต่ละดอก  เช่น แตง  บวบ  ข้าวโพด เป็นต้น (เป็นดอกไม่สมบูรณ์เสมอ)  

การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก

                การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอกจะเกิดขึ้นภายใน อับเรณู (anther)โดยมีไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์ (microspore mother cell) แบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้4 ไมโครสปอร์(microspore) แต่ละเซลล์มีโครโมโซมเท่ากับn
หลังจากนั้นนิวเคลียสของไมโครสปอร์จะแบ่งแบบไมโทซิส ได้ 2 นิวเคลียสคือ เจเนอเรทิฟนิวเคลียส (generativenucleus) และทิวบ์นิวเคลียส (tube nucleus) เรียกเซลล์ในระยะนี้ว่า ละอองเรณู(pollen grain)หรือแกมีโทไฟต์เพศผู้ (male gametophyte) ละอองเรณูจะมีผนังหนาผนังชั้นนอกอาจมีผิวเรียบหรือเป็นหนามเล็กๆแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดของพืชเมื่อละอองเรณูแก่เต็มท ี่อับเรณูจะแตกออกทำให้ละอองเรณูกระจายออกไปพร้อมที่จะผสมพันธุ์ต่อไปได้

                การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของพืชดอกเกิดขึ้นภายในรังไข่ภายในรังไข่อาจมีหนึ่งออวุล (ovule) หรือหลายออวุลภายในออวุลมีหลายเซลล์ แต่จะมีเซลล์หนึ่งที่มีขนาดใหญ่ เรียกว่า เมกะสปอร์มาเทอร์เซลล์(megaspore mother cell)มีจำนวนโครโมโซม 2n ต่อมาจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้4 เซลล์สลายไป 3 เซลล์ เหลือ 1 เซลล์ เรียกว่า เมกะสปอร์ (megaspore) หลังจากนั้นนิวเคลียสของเมกะสปอร์จะแบ่งแบบไมโทซิส3 ครั้ง ได้ 8 นิวเคลียส และมีไซโทพลาซึมล้อมรอบ เป็น 7เซลล์    3 เซลล์อยู่ตรงข้ามกับไมโครไพล์  (micropyle) เรียกว่า แอนติแดล (antipodals)ตรงกลาง 1 เซลล์มี 2 นิวเคลียสเรียก เซลล์โพลาร์นิวคลีไอ(polar nuclei cell)ด้านไมโครไพล์มี 3 เซลล์ ตรงกลางเป็นเซลล์ไข่ (eggcell) และ2 ข้างเรียก ซินเนอร์จิดส์(synergids) ในระยะนี้ 1 เมกะสปอร์ได้พัฒนามาเป็นแกมีโทไฟต์ที่เรียกว่า ถุงเอ็มบริโอ (embryo sac) หรือ
แกมีโทไฟต์เพศเมีย
(female gametophyte)

    การเจริญเติบโตของพืช

การเจริญเติบโตของพืช  คือ  การเพิ่มขนาดของพืช  ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการสำคัญ 

3   กระบวนการ 

คือ 1. การเพิ่มจำนวนเซลล์

      2. การขยายขนาดของเซลล์

      3.การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะ

ประกอบด้วยส่วนสำคัญ  คือ

1. เปลือกหุ้มเมล็ด(seed coat)  อยู่ชั้นนอกสุดของเมล็ด  ป้องกันอันตรายให้เมล็ด

      2. เอนโดสเปิร์ม (endosperm)  ทำหน้าที่ สะสมอาหารพวกแป้ง  โปรตีน  ไขมัน และน้ำตาล  ไว้เลี้ยงต้นอ่อนในเมล็ด

       3.ต้นอ่อน(embryo) คือ ส่วนที่เจริญไปเป็นต้นอ่อน ประกอบด้วย

                - ใบเลี้ยง(cotyledon) ทำหน้าที่  สะสมอาหารให้ต้นอ่อน

                -  ส่วนของต้นอ่อนที่อยู่เหนือใบเลี้ยง(epicotyl) จะเจริญไปเป็นลำต้นส่วนบน กิ่ง  ก้าน  ใบ  ส่วนปลายสุดเรียกว่า ยอดแรกเกิด (plumule)

                -  ส่วนของต้นอ่อนที่อยู่ใต้ใบเลี้ยง(hypocotyl)  จะเจริญไปเป็นลำต้นส่วนล่าง  ส่วนปลายสุดที่อยู่ใต้ใบเลี้ยงเรียกว่า  รากแรกเกิด (radicle)ซึ่งจะกลายเป็นรากแก้วต่อไป

                     รากแรกเกิดจะงอกออกมาทางรอยแผลเป็น (raphae) ซึ่งบริเวณนี้จะมีรูที่เรียกว่า  ไมโครไพล์ (micropyle)เป็นทางงอกของเมล็ด

ปัจจัยที่มีต่อการงอกของเมล็ด

1. น้ำ                                      2.ออกซิเจน                                          3.อุณหภูมิที่พอเหมาะ                                            

 

 การตอบสนองต่อสิ่งเร้า

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช มีปัจจัยหลัก 2 ประการ ดังนี้

1. การเคลื่อนไหวเนื่องจากการเจริญเติบโต  แบ่งได้ 2 ลักษณะ  คือ

            1.1 การเคลื่อนไหวแบบอัตโนวัติ(Autonomic movement) ซึ่งเกิดจากสิ่งเร้าภายในคือฮอร์โมนออกซิน  ขณะเจริญเติบโตปลายยอดจะแกว่งวนเป็นวงหรือโยกไปมาเรียกว่า นิวเตชัน(nutation)หรือในพืชบางชนิดลำต้นจะบิดเป็นเกลียวช้าๆและเป็นเกลียวถาวรเรียกว่า  สไปรอล(spiral

movement) พบในพืชพวกตำลึง  บวบ ฟักทอง

            1.2 การเคลื่อนไหวแบบพาราโทนิก(Paratonic movement)เกิดจากสิ่งเร้าภายนอก เช่น อุณหภูมิ  แสงสว่าง แรงโน้มถ่วงของโลก หรือสารเคมีบางอย่างมาทำให้พืชเกิดการเจริญเติบโตไม่เท่ากัน

                        - การเคลื่อนไหวแบบนาสติก(Nastic movement)เป็นการเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางไม่สัมพันธ์กับสิ่งเร้า

                        -การเคลื่อนไหวแบบทรอปิซึม(Tropism)  เป็นการเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเร้า

2. การเคลื่อนไหวเนื่องจากแรงดันเต่ง(Turgormovement)

            เกิดจากการมีน้ำเข้าไปทำให้เซลล์เต่งหรือเนื่องจากการสูญเสียน้ำออกไปทำให้แรงดันเต่งลดลง เช่น  ต้นไมยราบจะหุบใบถ้ามีการกระเทือนเกิดขึ้นหรือถ้าเราไปสัมผัส

ตรงโคนก้านใบและโคนก้านใบย่อยจะมีกลุ่มเซลล์ชนิดหนึ่งรวมเป็นกระเปาะเรียกว่า  พัลวินัส(pulvinus)เมื่อมีสิ่งใดมาสัมผัสจะมีผลให้แรงดันเต่งลดลงอย่างรวดเร็ว  ใบจึงหุบทันที

            พืชพวกกระถิน จามจุรี  และใบพืชตระกูลถั่วอย่างอื่นจะหุบใบในตอนพลบค่ำเพราะเมื่อความเข้มของแสงลดลง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่งของกลุ่มเซลล์ด้านบนและด้านล่างของโคนก้านใบและแผ่นใบทำให้ใบหุบ  หรือที่เรียกกันว่า ต้นไม้รู้นอน

            พืชบางชนิดสามารถจับแมลงเป็นอาหารได้  เช่น ต้นกาบหอยแคง 

 

 

  ต้นกาบหอยแครง

***แหล่งที่มา***

- http://nd-biology.tripod.com/mysite/nd_biology_17.html

- หนังสือประกอบการเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนกวดขจรรักษ์ จ.ขอนแก่น 

รูปภาพของ knw32321

เนื้อหาดีครับน่าอ่านมาก

รูปภาพของ virat

ครูวิรัช แม้ไม่อาจเทียบ 1 ใน ล้าน ลูกขอตั้งปณิธาน สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป ไม่มีวันท้อ

ตรวจแล้ว

รูปภาพของ knw32345

เนื้อหาดีมากเลยค่ะ

 

^^

รูปภาพของ knw32096

แวะมาเม้นให้

 

 

ได้ความรู้เยอะแยะเลย :)

รูปภาพของ knw32090

ได้ความรู้มากๆ เลยค่าา

สุดยอดด

ภาพสวยด้วย 

หุหุ  ^ ^

 

 

รูปภาพของ knw32075

สุดยอดไป เลย

รูปภาพของ knw32089

อ่านง่าย ย

เข้าใจดีค่ะ ^^

http://www.thaigoodview.com/node/52912 ฝากด้วยนะค่ะ

ขอบคุนค่ะ :)

รูปภาพของ knw32294

เนื้อหหาดีค่ะ

 

 

^^~

 

 

ฝากๆๆ

 

http://www.thaigoodview.com/node/41341

รูปภาพของ knw32085

เนื้อหาดี  ภาพสวยยยย

แต่เราอย่าไปเข้ากันน่ะ

มันอันตรายยยยยยยยย 555555555

รูปภาพของ knw32070

เนื้อหาดีมากเลยครับ

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ knw32080

เนื้อหาดี ภาพก็สวยมากๆเลย สีสนสดใสสุดๆ

 

^______________^

รูปภาพของ knw32086

เนื้อหาดีม๊ากค่ะ (:

ขอบคุนที่ให้ความรู้นะค่ะ ๆ

ฝากเม้นหน่อยจ่ะ ๆ

http://www.thaigoodview.com/node/52911

ขอบคุนม๊ากค่ะ ,,

สีสันน่าอ่านมากค่ะ เนื้อหาดี

วู้สุดยอด

ให้10000+

เนื้อหาน่าสนใจมากๆ

Wink 

รูปภาพของ knw32067

 งดงามและมีสาระมากครับ

สนใจเรื่องดวงอาทิตย์ไหมครับ http://www.thaigoodview.com/node/40893

อยากรู้เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตไหมครับ http://www.thaigoodview.com/node/25688

รูปภาพของ knw32296

เนื้อหาสุดยอดเลยค่ะ

Ratsamimat 3/5^^

http://www.thaigoodview.com/node/41627

 I'm Angle I Love ♥ Super Junior Shinee Wonder Girls 2PM MBLAQ 

เนื้อหาดีมากเยยน่ะ

55

รูปภาพของ knw32077

เนื้อหาดีมาก

สีสัน ภาพประกอบสวยงามดีมาก 

ูู^^

ฝากบล็อกด้วยนะคะ

   **  http://www.thaigoodview.com/node/52902

รูปภาพของ virat

ครูวิรัช แม้ไม่อาจเทียบ 1 ใน ล้าน ลูกขอตั้งปณิธาน สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป ไม่มีวันท้อ

สว

รูปภาพของ 32291knw

การสืบพันธุ์ของพืชไม่เห็นเหมือนของคนเลยนะ ฝากด้วยนะที่***http://www.thaigoodview.com/node/41251 เนื้อหาน่าสนใจมาก

http://www.thaigoodview.com/node/41627

I'm Angle I Love ♥Super Junior Shinee Wonder Girls 2PM


อู๊ว ว มาอ่านหลายรอบแล้วเด้อ หุหุ

ไปเม้นๆนำ

เนื้อหาน่าสนใจๆ  หลากสี  น่าอ่าน

 http://www.thaigoodview.com/node/41150

ฝากด้วยนะค๊าบ บ

 

เนื้อหาดีค่ะ

ฝากเม้นด้วยนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/40964

รูปภาพของ knw_32290

โว๊ ว วว ดีใจด้ว ยย
ท่านอาจารย์ตรวจให้แล้ว ว ว

ตรวจแล้วเหมือนกัน

http://www.thaigoodview.com/node/41235
ไปแสดง ค.ยินดีกันหน่อย ย คับ

:: Virunpat Thokondee :: PATLOM* [3/5]

รูปภาพของ knw32086

เนื้อหาดีม๊ากค่ะ ,

ได้ความรู้เต็มสมอง !!

 

ฝากเม้นหน่อยนะค่ะ .

http://www.thaigoodview.com/node/43138

ขอบคุนค่ะ ,,

รูปภาพของ virat

พัฒนาครูไทยก้าวไกลทันโลก Kissตรวจแล้วครับ

รูปภาพของ virat

พัฒนาครูไทยก้าวไกลทันโลก Kissตรวจแล้วครับ

อาจารย์วิรัช  เข้ามาตรวจให้แล้วครับ

 

 อืมสวยดีน่ะๆ

 

 


http://www.thaigoodview.com/node/41626

 I'm Angle I Love ♥Super Junior Shinee Wonder Girls 2PM

รูปภาพของ knw32272

ทำสวยดีแฮะ

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์