การสืบพันธุ์ของพืช

การสืบพันธุ์ของพืช

การสืบพันธุ์

การสืบพันธุ์   คือ การสร้างชีวิตใหม่จากสิ่งมีชีวิตเดิม เพื่อดำรงสืบพันธุ์ไป  เป็นกระบวนการที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง                  

 การสืบพันธุ์ของพืชโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น2 แบบ คือ

1. การสืบพันธุ์แบบอาศัยไม่เพศ (Asexual reproduction) เป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่ต้องใช้เซลล์  สืบพันธุ์ แต่ใช่ส่วนอื่นๆขยายพันธุ์แทน เช่น

-การแตกหน่อ (budding) ได้แก่  หน่อกล้วย  ไผ่  กล้วยไม้ เป็นต้น

-การสร้างสปอร์ (sporeformation) ได้แก่  มอส  เฟิร์น เป็นต้น

-การตอนกิ่ง (marcotting) ได้แก่  กุหลาบ  มะม่วง ส้ม  เงาะ  เป็นต้น

-การติดตา (budding) ได้แก่  กุหลาบ  ยางพารา เป็นต้น

-การทาบกิ่ง (grafting) ได้แก่  มะม่วง  ทุเรียน เป็นต้น

-การปักชำ (cutting) ได้แก่  ชบา  เฟื่องฟ้า เป็นต้น

- การแตกต้นใหม่จากส่วนต่างๆของพืช

                2. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ(Sexualreproduction) เป็นการสืบพันธุ์ที่ต้องอาศัยดอกมีการผสมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย  

โครงสร้างของดอก

 

 

 

การจำแนกประเภทของดอกไม้

                ประเภทของดอกไม้สามารถจำแนกออกได้เป็น4 ประเภท  คือ

1.      ดอกสมบูรณ์ (Complete flower)  คือ ดอกไม้ที่มีครบทั้ง 4วงคือ  กลีบเลี้ยง  กลีบดอก เกสรตัวผู้  และเกสรตัวเมีย  เช่น มะเขือ  พริก  ชบา เป็นต้น (ดอกสมบูรณ์ต้องเป็นดอกสมบูรณ์เพศเสมอ)

2.      ดอกสมบูรณ์เพศ (Perfect  flower)  คือดอกที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน  เช่น มะม่วง  กุหลาบ  ชบา  เป็นต้น(อาจเป็นดอกสมบูรณ์หรือไม่ก็ได้)

3.      ดอกไม่สมบูรณ์ (Incomplete  flower)  คือ ดอกไม้ที่มีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง 4 วง  อาจขาดวงใดวงหนึ่งหรือ 2 วงก็ได้  เช่น กาฝาก  หน้าวัว  ข้าวโพด ตำลึง  เป็นต้น (อาจเป็นดอกสมบูรณ์เพศหรือไม่สมบูรณ์เพศก็ได้)

4.      ดอกไม่สมบูรณ์เพศ (Imperfect  flower)  คือดอกไม้ที่มีแต่เกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียเพียงอย่างเดียวในแต่ละดอก  เช่น แตง  บวบ  ข้าวโพด เป็นต้น (เป็นดอกไม่สมบูรณ์เสมอ)  

การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก

                การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอกจะเกิดขึ้นภายใน อับเรณู (anther)โดยมีไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์ (microspore mother cell) แบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้4 ไมโครสปอร์(microspore) แต่ละเซลล์มีโครโมโซมเท่ากับn
หลังจากนั้นนิวเคลียสของไมโครสปอร์จะแบ่งแบบไมโทซิส ได้ 2 นิวเคลียสคือ เจเนอเรทิฟนิวเคลียส (generativenucleus) และทิวบ์นิวเคลียส (tube nucleus) เรียกเซลล์ในระยะนี้ว่า ละอองเรณู(pollen grain)หรือแกมีโทไฟต์เพศผู้ (male gametophyte) ละอองเรณูจะมีผนังหนาผนังชั้นนอกอาจมีผิวเรียบหรือเป็นหนามเล็กๆแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดของพืชเมื่อละอองเรณูแก่เต็มท ี่อับเรณูจะแตกออกทำให้ละอองเรณูกระจายออกไปพร้อมที่จะผสมพันธุ์ต่อไปได้

                การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของพืชดอกเกิดขึ้นภายในรังไข่ภายในรังไข่อาจมีหนึ่งออวุล (ovule) หรือหลายออวุลภายในออวุลมีหลายเซลล์ แต่จะมีเซลล์หนึ่งที่มีขนาดใหญ่ เรียกว่า เมกะสปอร์มาเทอร์เซลล์(megaspore mother cell)มีจำนวนโครโมโซม 2n ต่อมาจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้4 เซลล์สลายไป 3 เซลล์ เหลือ 1 เซลล์ เรียกว่า เมกะสปอร์ (megaspore) หลังจากนั้นนิวเคลียสของเมกะสปอร์จะแบ่งแบบไมโทซิส3 ครั้ง ได้ 8 นิวเคลียส และมีไซโทพลาซึมล้อมรอบ เป็น 7เซลล์    3 เซลล์อยู่ตรงข้ามกับไมโครไพล์  (micropyle) เรียกว่า แอนติแดล (antipodals)ตรงกลาง 1 เซลล์มี 2 นิวเคลียสเรียก เซลล์โพลาร์นิวคลีไอ(polar nuclei cell)ด้านไมโครไพล์มี 3 เซลล์ ตรงกลางเป็นเซลล์ไข่ (eggcell) และ2 ข้างเรียก ซินเนอร์จิดส์(synergids) ในระยะนี้ 1 เมกะสปอร์ได้พัฒนามาเป็นแกมีโทไฟต์ที่เรียกว่า ถุงเอ็มบริโอ (embryo sac) หรือ
แกมีโทไฟต์เพศเมีย
(female gametophyte)

    การเจริญเติบโตของพืช

การเจริญเติบโตของพืช  คือ  การเพิ่มขนาดของพืช  ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการสำคัญ 

3   กระบวนการ 

คือ 1. การเพิ่มจำนวนเซลล์

      2. การขยายขนาดของเซลล์

      3.การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะ

ประกอบด้วยส่วนสำคัญ  คือ

1. เปลือกหุ้มเมล็ด(seed coat)  อยู่ชั้นนอกสุดของเมล็ด  ป้องกันอันตรายให้เมล็ด

      2. เอนโดสเปิร์ม (endosperm)  ทำหน้าที่ สะสมอาหารพวกแป้ง  โปรตีน  ไขมัน และน้ำตาล  ไว้เลี้ยงต้นอ่อนในเมล็ด

       3.ต้นอ่อน(embryo) คือ ส่วนที่เจริญไปเป็นต้นอ่อน ประกอบด้วย

                - ใบเลี้ยง(cotyledon) ทำหน้าที่  สะสมอาหารให้ต้นอ่อน

                -  ส่วนของต้นอ่อนที่อยู่เหนือใบเลี้ยง(epicotyl) จะเจริญไปเป็นลำต้นส่วนบน กิ่ง  ก้าน  ใบ  ส่วนปลายสุดเรียกว่า ยอดแรกเกิด (plumule)

                -  ส่วนของต้นอ่อนที่อยู่ใต้ใบเลี้ยง(hypocotyl)  จะเจริญไปเป็นลำต้นส่วนล่าง  ส่วนปลายสุดที่อยู่ใต้ใบเลี้ยงเรียกว่า  รากแรกเกิด (radicle)ซึ่งจะกลายเป็นรากแก้วต่อไป

                     รากแรกเกิดจะงอกออกมาทางรอยแผลเป็น (raphae) ซึ่งบริเวณนี้จะมีรูที่เรียกว่า  ไมโครไพล์ (micropyle)เป็นทางงอกของเมล็ด

ปัจจัยที่มีต่อการงอกของเมล็ด

1. น้ำ                                      2.ออกซิเจน                                          3.อุณหภูมิที่พอเหมาะ                                            

 

 การตอบสนองต่อสิ่งเร้า

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช มีปัจจัยหลัก 2 ประการ ดังนี้

1. การเคลื่อนไหวเนื่องจากการเจริญเติบโต  แบ่งได้ 2 ลักษณะ  คือ

            1.1 การเคลื่อนไหวแบบอัตโนวัติ(Autonomic movement) ซึ่งเกิดจากสิ่งเร้าภายในคือฮอร์โมนออกซิน  ขณะเจริญเติบโตปลายยอดจะแกว่งวนเป็นวงหรือโยกไปมาเรียกว่า นิวเตชัน(nutation)หรือในพืชบางชนิดลำต้นจะบิดเป็นเกลียวช้าๆและเป็นเกลียวถาวรเรียกว่า  สไปรอล(spiral

movement) พบในพืชพวกตำลึง  บวบ ฟักทอง

            1.2 การเคลื่อนไหวแบบพาราโทนิก(Paratonic movement)เกิดจากสิ่งเร้าภายนอก เช่น อุณหภูมิ  แสงสว่าง แรงโน้มถ่วงของโลก หรือสารเคมีบางอย่างมาทำให้พืชเกิดการเจริญเติบโตไม่เท่ากัน

                        - การเคลื่อนไหวแบบนาสติก(Nastic movement)เป็นการเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางไม่สัมพันธ์กับสิ่งเร้า

                        -การเคลื่อนไหวแบบทรอปิซึม(Tropism)  เป็นการเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเร้า

2. การเคลื่อนไหวเนื่องจากแรงดันเต่ง(Turgormovement)

            เกิดจากการมีน้ำเข้าไปทำให้เซลล์เต่งหรือเนื่องจากการสูญเสียน้ำออกไปทำให้แรงดันเต่งลดลง เช่น  ต้นไมยราบจะหุบใบถ้ามีการกระเทือนเกิดขึ้นหรือถ้าเราไปสัมผัส

ตรงโคนก้านใบและโคนก้านใบย่อยจะมีกลุ่มเซลล์ชนิดหนึ่งรวมเป็นกระเปาะเรียกว่า  พัลวินัส(pulvinus)เมื่อมีสิ่งใดมาสัมผัสจะมีผลให้แรงดันเต่งลดลงอย่างรวดเร็ว  ใบจึงหุบทันที

            พืชพวกกระถิน จามจุรี  และใบพืชตระกูลถั่วอย่างอื่นจะหุบใบในตอนพลบค่ำเพราะเมื่อความเข้มของแสงลดลง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่งของกลุ่มเซลล์ด้านบนและด้านล่างของโคนก้านใบและแผ่นใบทำให้ใบหุบ  หรือที่เรียกกันว่า ต้นไม้รู้นอน

            พืชบางชนิดสามารถจับแมลงเป็นอาหารได้  เช่น ต้นกาบหอยแคง 

 

 

  ต้นกาบหอยแครง

***แหล่งที่มา***

- http://nd-biology.tripod.com/mysite/nd_biology_17.html

- หนังสือประกอบการเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนกวดขจรรักษ์ จ.ขอนแก่น 

รูปภาพของ knw32321

เนื้อหาดีครับน่าอ่านมาก

รูปภาพของ virat

ครูวิรัช แม้ไม่อาจเทียบ 1 ใน ล้าน ลูกขอตั้งปณิธาน สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป ไม่มีวันท้อ

ตรวจแล้ว

รูปภาพของ knw32345

เนื้อหาดีมากเลยค่ะ

 

^^

รูปภาพของ knw32096

แวะมาเม้นให้

 

 

ได้ความรู้เยอะแยะเลย :)

รูปภาพของ knw32090

ได้ความรู้มากๆ เลยค่าา

สุดยอดด

ภาพสวยด้วย 

หุหุ  ^ ^

 

 

รูปภาพของ knw32075

สุดยอดไป เลย

รูปภาพของ knw32089

อ่านง่าย ย

เข้าใจดีค่ะ ^^

http://www.thaigoodview.com/node/52912 ฝากด้วยนะค่ะ

ขอบคุนค่ะ :)

รูปภาพของ knw32294

เนื้อหหาดีค่ะ

 

 

^^~

 

 

ฝากๆๆ

 

http://www.thaigoodview.com/node/41341

รูปภาพของ knw32085

เนื้อหาดี  ภาพสวยยยย

แต่เราอย่าไปเข้ากันน่ะ

มันอันตรายยยยยยยยย 555555555

รูปภาพของ knw32070

เนื้อหาดีมากเลยครับ

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ knw32080

เนื้อหาดี ภาพก็สวยมากๆเลย สีสนสดใสสุดๆ

 

^______________^

รูปภาพของ knw32086

เนื้อหาดีม๊ากค่ะ (:

ขอบคุนที่ให้ความรู้นะค่ะ ๆ

ฝากเม้นหน่อยจ่ะ ๆ

http://www.thaigoodview.com/node/52911

ขอบคุนม๊ากค่ะ ,,

สีสันน่าอ่านมากค่ะ เนื้อหาดี

วู้สุดยอด

ให้10000+

เนื้อหาน่าสนใจมากๆ

Wink 

รูปภาพของ knw32067

 งดงามและมีสาระมากครับ

สนใจเรื่องดวงอาทิตย์ไหมครับ http://www.thaigoodview.com/node/40893

อยากรู้เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตไหมครับ http://www.thaigoodview.com/node/25688

รูปภาพของ knw32296

เนื้อหาสุดยอดเลยค่ะ

Ratsamimat 3/5^^

http://www.thaigoodview.com/node/41627

 I'm Angle I Love ♥ Super Junior Shinee Wonder Girls 2PM MBLAQ 

เนื้อหาดีมากเยยน่ะ

55

รูปภาพของ knw32077

เนื้อหาดีมาก

สีสัน ภาพประกอบสวยงามดีมาก 

ูู^^

ฝากบล็อกด้วยนะคะ

   **  http://www.thaigoodview.com/node/52902

รูปภาพของ virat

ครูวิรัช แม้ไม่อาจเทียบ 1 ใน ล้าน ลูกขอตั้งปณิธาน สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป ไม่มีวันท้อ

สว

รูปภาพของ 32291knw

การสืบพันธุ์ของพืชไม่เห็นเหมือนของคนเลยนะ ฝากด้วยนะที่***http://www.thaigoodview.com/node/41251 เนื้อหาน่าสนใจมาก

http://www.thaigoodview.com/node/41627

I'm Angle I Love ♥Super Junior Shinee Wonder Girls 2PM


อู๊ว ว มาอ่านหลายรอบแล้วเด้อ หุหุ

ไปเม้นๆนำ

เนื้อหาน่าสนใจๆ  หลากสี  น่าอ่าน

 http://www.thaigoodview.com/node/41150

ฝากด้วยนะค๊าบ บ

 

เนื้อหาดีค่ะ

ฝากเม้นด้วยนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/40964

รูปภาพของ knw_32290

โว๊ ว วว ดีใจด้ว ยย
ท่านอาจารย์ตรวจให้แล้ว ว ว

ตรวจแล้วเหมือนกัน

http://www.thaigoodview.com/node/41235
ไปแสดง ค.ยินดีกันหน่อย ย คับ

:: Virunpat Thokondee :: PATLOM* [3/5]

รูปภาพของ knw32086

เนื้อหาดีม๊ากค่ะ ,

ได้ความรู้เต็มสมอง !!

 

ฝากเม้นหน่อยนะค่ะ .

http://www.thaigoodview.com/node/43138

ขอบคุนค่ะ ,,

รูปภาพของ virat

พัฒนาครูไทยก้าวไกลทันโลก Kissตรวจแล้วครับ

รูปภาพของ virat

พัฒนาครูไทยก้าวไกลทันโลก Kissตรวจแล้วครับ

อาจารย์วิรัช  เข้ามาตรวจให้แล้วครับ

 

 อืมสวยดีน่ะๆ

 

 


http://www.thaigoodview.com/node/41626

 I'm Angle I Love ♥Super Junior Shinee Wonder Girls 2PM

รูปภาพของ knw32272

ทำสวยดีแฮะ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์