The 2009 SEAMEO – Australia Press Award

สำนัก เลขาธิการซีมีโอ จะจัดให้มีการประกวด “The 2009 SEAMEO – Australia Press Award” ซึ่งเป็นการประกวดบทความสำหรับนักหนังสือพิมพ์จากประเทศสมาชิกซีมีโอ ในหัวข้อ “International Cooperation in Education” ในโอกาสครบรอบ 10 ปี การประสานความร่วมมือของสื่อมวลชนในด้านการศึกษาและการพัฒนาในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้  รายละเอียดของการประกวด มีดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็น นักหนังสือพิมพ์จากประเทศสมาชิกซีมีโอ ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ไทย ติมอร์ เลสเต และ เวียดนาม
 2. มีสัญชาติอยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกซีมีโอ
 3. เป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ทำงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งรวมถึงหนังสือพิมพ์ และนิตยสารแบบออนไลน์
 4. ผู้ ที่ทำงานในสำนักเลขาธิการซีมีโอ/หน่วยงาน หรือศูนย์ต่าง ๆ ของซีมีโอ หรือกระทรวง ศึกษาธิการของประเทศสมาชิกซีมีโอ ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้


เงื่อนไขการพิจารณา
 1. บทความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการตีพิมพ์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 –
15 ธันวาคม 2552
 2. บทความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นบทความต้นฉบับที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้
หากเป็นบทความที่เป็นภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกซีมีโอจะต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนส่งเข้าประกวด
 3. บทความที่ส่งอาจเป็นบทความเรื่องเดียว หรือเป็นบทความรวมหลายเรื่อง
 4. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารวิชาการไม่สามารถส่งเข้าร่วมการประกวดได้


ผลงานที่ชนะเลิศ
 1. ผู้ ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติยศ โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในระหว่างการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 45 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนมกราคม 2553
 2. ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะ ได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ออสเตรเลีย เพื่อเข้าร่วมในการฝึกอบรมด้านหนังสือพิมพ์ที่  Melbourne เป็นเวลา 3 สัปดาห์ โดยผู้จัดจะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเบี้ยเลี้ยงให้ด้วย
 3. ในกรณีที่บทความที่ได้รับรางวัล เขียนโดยผู้เขียนมากกว่า 1 คน ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเพียงคนเดียวเท่านั้น
 4. สำนักเลขาธิการซีมีโอจะแจ้งผลการคัดเลือก และพิธีมอบรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโดยตรง

การส่งผลงาน
 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด อาจจะเป็นผลงานที่ได้รับการเสนอชื่อโดยตรงจากกระทรวง
ศึกษาธิการของประเทศสมาชิกซีมีโอ หรือจากศูนย์ต่าง ๆ ของซีมีโอ
 2. ผู้สนใจสามารถส่งบทความเข้าประกวดโดยตรงไปยังสำนักเลขาธิการซีมีโอ ที่
  The 2009 SEAMEO – Australia Press Award
  SEAMEO Secretariat
  Mom Luang Pin Malakul Centenary Building
  920 Sukhumvit Road
  Bangkok  10110, Thailand
หรือส่งทาง e-mail : secretariat@seameo.org

กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552


 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข โทรศัพท์  0 2391 0144
หมายเลขโทรสาร  0 2 381 2587 หรือ e-mail : abigail@seam.org  , secretariat@seameo.org

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • pornchokchai