ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก และองค์กรเยาวชนตำบลรือเสาะออก จังหวัดนราธิวาส

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและขนาด

ตำบลรือเสาะออก เป็นตำบล 1 ใน 9 ตำบลของอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราํิธิวาส ซึ่งตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกของอำเภอรือเสาะ ห่างจากที่ว่าการอำเภอรือเสาะ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4,060 มีเนื้อที่ประมาณ 36.20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,625 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสาวอ ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลรือเสาะ และตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ

เขตการปกครอง
ตำบลรือเสาะออกได้จัดตั้องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวัีนที่ 25 มีนาคม 2539 โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่1 บ้านบาลูกา หมู่ที่2 บ้านเปารามะ หมู่ที่3 บ้านลาเมาะนอก หมูที่4 บ้านกาโดะ หมูที่5 บ้านลาเมาะใน

ลักษณะภูมิประเทศและภูิมิอากาศ
ตำบลรือเสาะออกมีสภาพพื้นที่โดนทั่วไปเป็นภูเขา สำหรับด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตำบลสามัคคี และตำบลลาโละ บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงสนแห่งชาติ ด้านทิศเหนือพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตำบลสาวอ โดยมีลำห้วยไหลผ่น 1 สาย คือห้วยลือโบะ และมีลำคลอง 1 สาย คือครองไอร์สะเตง ในหมู่ที่ 2 ซึ่งมีน้ำไหลตลอดปี โดยไหลลงสู่แม่น้ำสายบุรี ด้านทิศตะวันตำของตำบล
สภาพภูิมิอากาศโดยทั่วไปจะมีสภาพแบบร้อนชื้น ฝนตกกระจายเกือบตลอดปี โดยแบ่งเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน

จำนวนประชากร
ตำบลรือเสาะออก มีประชากร จำนวน 4,358 คนแยกเป็นชาย 2,207 คน หญิง 2,151 คน มีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ยประมาณ 120 คน / ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือน 741 ครัวเรือน ขนาดครอบครัวเฉลี่ยประมาณ 6 คน / ครัวเรือน

การประกอบอาชีพและรายได้
ราษฏรส่วนใหญ่ของตำบลรือเสาะออก ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรได้แก่ ทำสวนยาง ทำนาข้าว ทำสวนผลไม้ และรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 10 และอื่นๆคิดเป็นร้อยละ 10 โดยมีรายได้เฉลี่ย 20,800 บาท /คน/ปี

สภาพทางสังคม ศาสนา และการศึกษา
ความสัมพันธ์ทางสังคมในการดำเนินวิถีชีวิตของราษฏรตำบลรือเสาะออก โดยยึดขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนาทีนับถือ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ 95 ศาสนาพุทธ คิดเป็น ร้อยละ 5 มีผู้จบการศึกษาภาคบังคับร้อยละ 60 มีสถานศึกษาภายในตำบล จำนวน 9 แห่งเป็นโรงเรียนระดับประถม 4 แห่ง และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามจำนวน 5 แห่ง และมีแหล่งบริการอื่นๆเช่น มัสยิดของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งจะใช้เป็นแหล่งกระจายข่าว อีกทั้งมีศูนย์ส่งเสิรมกิจกรรมอื่นๆภายในชุมชน

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
การตั้งถิ่นฐานภายในตำบลโดยส่วนใหญ่จะยึดแนวถนนเป็นหลัก และเกาะกลุ่มกับสถานที่สาธารณะ โดยมีมัสยิด วัด โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง และอีกบางส่วนตั้งถิ่่นฐานโดยกระจายตามพื้นที่การเกษตร ภายในชุมชน

 

 

องค์กรเยาวชนตำบลรือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส


ในวันที่  28-31 ตุลาคม 2552 เยาวชนตำบลรือเสาะออก อ.รืเสาะ จ.นราธิวาส ได้เข้าอบรม โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่3 โดยมีเยาวชน 7 คนและพี่เลี้ยง 1 คน คือ ครูป๋อ ครูกศน

 

การฝึกการอบรมได้มีการพักที่มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ตลอดระยะการอบรมเป็นเวลา 4 วัน 3 คืนด้วยกัน มีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อจัดตั้งองค์กรเยาวชนระดับ อบต. เช่น

การจัดตั้งองค์กร การหากลุ่มสมาชิก การเขียนโครงการ การบริหารงบประมาณ ผู้นำจิตสาธารณะ การสร้างเว็บบล็อก และวิชาสร้างจิตสำนึกถิ่นฐานบ้านเกิด อบต.ของเรา เป็นต้น หลังจากผ่านการอบรมกลุ่มเยาวชนแต่ละ อบต.กลับไปจัดตั้งองค์กร ขยายเครือข่าย โดยทางมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดงได้ออกแบบกิจกรรม เพื่อบริหารองค์กรให้เข็มแข็ง ผ่านกิจกรรม ด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเอง เช่น ดีเกฮูลู อานาซีด รองเง็ง มโนราห์ เป็นต้น และที่สำคัญที่สุด ในการดูแลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้ คือ การเรียนรู้ ต้องเรียนรู้ก่อน ถึงจะดูแลวัฒนธรรมตนเองได้ เป็นที่มาของกิจกรรม

 

คณะกรรมการ องค์กรเยาวชนตำบลรือเสาะออก

 

 

 

 ที่  ชื่อ - สกุล  อายุ  เลขประจำตัว โทรศัพท์   ที่อยูี้่่  ตำแหน่ง
 1  นาย ซุลกิพลี ดือมานิ  24  1960600020665 0862902350  513/1 ม.1 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราํธิวาส 96150  ประธาน
 2 นางาว รอบีย๊ะ เจะนิ  25  1960600009602  0848586546  77/7 ม.4 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150  การเงิน
 3 นางสาว มัสฟูฟะห์ เจะมะ          อำนวยการ
 4  นาย มูฮัมมาดี สะเมาะ  25  1969900008065 0869607217  1/5 ม.2 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  ประชาสัมพันธ์
 5  นางสาว โสรยา อาแซ  24  1969900022912  0892951287  509/3 ม.1 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150  กิจกรราอาชีุพ
 6  นางสาว ฮูรียา กามา  24  1960600019055  0899807264  250/3 ม.1 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะอ จ.นราธิวาส 96150  กิจกรรมอาชีพ
 7  นาย มะหะมะนาเซ ดอเล๊าะ          กิจกรรมการแสดง

คณะกรรมการต่างๆเหล่านี้จะไปสรรหาสมาชิกอีก 60คน เพื่อให้ครบองค์คณะกรรมการสมาชิกตามที่ คณะองค์กร(สุขแก้ว - แก้วแดง) ต้องการต่อไป

 

คณะกรรมการทีมงานที่ปรึกษา องค์กรเยาวชนตำบลรือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

1-นาย อับดุลเลาะ สะเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
2-นาง สารีปะ สะเมาะ ประธานสตรีแม่บ้าน ตำบลรือเสาะออก
3-นางสาว อาติกะ เจะอิง ครูสอนตาดีกาบ้านบาลูกา ม.1
4-นางสาว พาตีเมาะ ซิกะ ครูสอนตาดีกา ตือโละตอและ ม.1

 

                                                       เมื่อสิ้นสุดการอบรม (31-10-52)
-------------------------------------------                                                                         รายงาน ฉบับที่1

 

รายงานผลการอบรม

ก่อนเข้าอบรม

กระผมมาจาก อบต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส มาอบรมรุ่นที่ 3 วันที่ 28-31 ตุลาคม 2552 เป็นอบต.แรกที่มาถึง มูลนิธิ สุข - แก้ว แก้วแดง ความรู้สึกในเวลานั้น ทีม่งาน อบต.รือเสาะออก อยากกลับบ้านมากเพราะไม่มี อบต. อื่นๆ มาถึงเลย แต่ความรู้สึกของเรารังไงก็ไม่กลับบ้าน เพราะทีมงาน อบต.รือเสาะออก ตั้งใจจะมาอบรมในโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนครับ อบต.ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติสุข กลับสู่บ้านเรา (นาย ซุลกิฟลี )

เขาบอกว่า ให้ไปอบรมโครงการ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับตำบล ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติสุข เขาบอกว่าให้เด็กมาอบรมประมาณ 6-7 คน ในหมู่บ้านของ 5 ตำบลในอำเภอคือเสาะ ในวันพรุ่งนี้เวลา 07.00 น.ให้มาพบกันในบ้านของ กะปะห์ ผู้นำสตรีประจำตำบล พร้อมกัน และเราจะออกเดินทางในเวลา 07.00 ในวันต่อไปและจะไปกินข้าว ที่โกตาบารู ที่ อ.ราน ของจังหวัดยะลา อ.รามัน ของ จังหวดยะลา และจะไปรอครู กศน.ที่ ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา (องค์กร)

เป็นเวลา 4 วัน 3 เดือน ที่อยู่อย่างลำบากมากๆ เพราะว่าไม่มีแม้คลื่นโทรศัพท์ของ d-tac แต่ทีมงานของ อบต.รือเสาะออกต่อสู้มาได้ (สมาชิก)

การอบรมในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของทีมงานของเรา ก็มาเจอกับความยากลำบากในหุบเขาล้อมารอบ แต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือบรรยากาศที่นี่อบอุ่นดีมากเลย มีทีมงานของมูลนิธิ-สุขแก้ว แก้วแดงทึกคน ใจดีมากและให้ความรู้ในทุกๆด้านอย่างเข้าใจ (นาเซ)

ที่จะมาอบรมใน รุ่นที่ 3 วันที่ 28-31 ตุลาคม 2552
โดย ดำเนินงานโดย มูลนิธิ สุข-แก้ว แก้วแดง
สนับสนุนโดย สนง.กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)
เพื่อจะมาพัฒนาในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ครับ

 

ความคาดหวัง

ความหวังของเราในครั้งนี้ หวังว่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด ในเวลาอบรมโครงการนี้ เพื่อที่จะนำความรู้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นของเราเพื่อที่จะได้เกิดสันติสุขในตำบลของเรา และจะกลับไปทำกิจกรรมในตำบลรือเสาะออก แล้วจะพัฒนาในตำบลอื่นๆ ที่อยู่ไกล้เคียงกันกับอบต.รือเสาะออก ต่อไป ความหวังในครั้งนี้ ทีมงาน อบต.รือเสาะออก จะต่อสู้กับอุปสรรคที่อยู่ในระหว่างการอบรมในครั้งนี้และครั้งหน้า เพื่อที่จะทำให้เกิดประสบการณ์และหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยปัญญาที่เราสะสมกันมาด้วยความยากลำบาก ที่อยู๋ในหุบเขาลูกนี้

 

ระหว่างอบรม

ความรู้สึกในครั้งแรกเรามาอยู่ในนี้มีแต่หุขเขาอยู่ท่ามกลางภูเขาล้อมรอบ เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมีหมอก มีต้นไม้นานาพันธ์ มีฟาร์มเลี้ยงแกะจำนวนมากและมีการปลูกพืชผักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่อยู่การกินที่พักอาศัยสะอาดเรียบร้อย กินดี อยู่ที่ ขอขอบคุณมูลนิธิสุข - แก้ว แก้วแดง เป็นอย่างมากที่สละเวลาดูแลพวกเราเป็นอย่างดี รุ่นที่ใจดีมากสอนงานและเล่นเกมส์อย่างสนุกสนาน วิชาที่ได้เรียนถ้าไม่เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ก็คงไม่ได้เรียนรู้การเขียนโครงการ เทคนิคการประชุมและอื่นๆเพราะเป็นการเรียนรู้ ครั้งแรกและเนื้อหาก็ไม่ยากจนเิกินไป เชื่อว่าเราทุกคนทำได้แน่การเข้าค่ายอบรมในครั้งนี้ สร้างความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น และได้รู้จักเพื่อนต่าง อบต.ต่างถิ่น ต่างจังหวัดอย่างมากมาย ทำให้ไ่ม่อยากกลับบ้านเลยอยากสนุกสนานกับเพื่อนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรเยาวชนของเราให้ได้มากที่สุด

 

หลังการอบรม

หลังกลับจากการอบรม ได้มีการประชุมครั้ง ที่1 ที่บ้านผู้นำสตรี มีผู้เข้าร่วมประชุมคือ 1 ประธาน นายซุลกิฟลี ดือมานิ 2 นางสาว ฮูรียา กามา เลขานุการ 3 นาย มูฮัมมาดี สะเมาะ เว็บล็อค 4 นางสาว รอบีย๊ะ เจ๊ะนิ เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี นาง สารีปะ สะเมาะ ผูั้้ำนำสตรี

การประชุมครั้งนี้ เพื่อหาสมาชิกใหม่ วิธีการหาเพิ่มสมาชิกดังนี้

1- ติดป้ายประชาสัมพันธ์ หรือข่าวสารที่หน้า อบต.รือเสาะออก
2- ติดต่อประสานงานกับกำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้านและ อบต.
3- เล่าประสบการณ์จากการอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต.
4- จัดเวทีประกาคมแต่ละหมู่บ้าน ต.รือเสาะออก มีทัี้งหมด 5 หมููู่่่่่บ้าน
5- วิธีแรกชักจูงจากญาติสนิทบุคคลใกล้ตัวหลังจากนั้นบุคคลอื่นที่อยู่ในหมู่บ้าน และ บอกต่อๆกันมาถึงคนส่วนรวม

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีข้อสรุปของการสรรหาคณะกรรมการเยาวชนอบต.รือเสาะออกว่า จะให้มีการหาสมาชิกในตำบลรือเสาะออก มีทั้งหมด 5 หมู่บ้านและในแต่ละหมู่บ้านเราจะหาสมาชิกให้ได้ 12 คน ต่อ 1 หมู่บ้าน และหาคณะกรรมการ 2 คนต่อ 1 หมู่บ้าน และมีการเพิ่มเติมว่าเราจะหา ครูสอนตาดีกา ที่มีประสบการณ์อานาเซะ มาเป็นคณะกรรมการ เพื่อมาทำงานเกี่วยวกับวัฒนธรรม ตำบล

อื่นๆ เพื่อนอบต

1. อบต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
2. อบต.บานา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
3. อบต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
4. อบต.น้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
5. อิบต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

 

รูปภาพระหว่างการอบรม 
 

 

 

 

รูปภาพสนับสนุน : http://rusoaook.webs.com/apps/photos/
แฟ้มสนับสนุน    : http://www.beupload.com/download/?621726&A=609288  download 

ติดต่อ : www.rusoaook.webs.com เว็บไซด์๋ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
: www.rusoaookorg3.web.com เว็บไซด์ องค์กรเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

: Service_obt@hotmail.com บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
: Obt_org3@hotmail.com องค์กร เยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
: Pgm2Go@hotmail.com webmaster

อบต.ของเราของเป็นกำลังใจในโครงการนี้ด้วย

รูปภาพของ sea

Laughing ได้อ่านรายงาน เห็นความตั้งใจขององค์กรเยาวชนตำบลรือเสาะออกอย่างมาก

แต่ขาดอีกอย่างหนึ่ง คือ ภาพประกอบในการทำกิจกรรม ได้เห็นบรรยากาศ ของการประชุม

รายงานฉบับนี้สมบูรณ์ ครับ

ขอเป็นกำลังใจในการทำงานในชุมชนครับ

ฝากสลามทุกๆคนด้วยครับ

แบซี 

 

แบซีครับ ผม (มาดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ) ขอส่งงาน web-log งวดที่ 1 ครับ ผมมีคำถาม

- ผมส่งงานทาง web-log ได้หรือไม่ ถือว่าสมบูรณ์หรือไม่ และแบซี จะติดต่อประสานงานให้ผมต่อหรือไม่ (กับใคร และใครรับผิดชอบการส่งงานทาง เน็ต (ไม่เกี่ยวกับ Book ) มีเบอร์โทรหรือไม่) 

- ผมได้เพิ่มรูปภาพ ตามที่พีต้องการแล้ว

- ทำไมโทรศัพท์มือถือแบซี ติดต่อไม่ได้ มีเบอร์อื่นๆไหม

- งานงวดที่ 2 - 9 จะต้องนำมาลง web-log ด้วยหรือไม่ (ไม่เหนือบ่ากว่าแรงผมหรอกน่า) 

- ทุกคนรับสลามแล้ว

 

// ติดต่อกลับด้วยนะครับ
มูฮัมมาดี   สะเมาะ (ประชาสัมพันธ์)
08-69607217
Obt_org3@hotmail.com 

 

รูปภาพของ sea

สลาม องค์กรเยาวชนรือเสาะออก Laughing (มาดี ประชาสัมพันธ์)

1.รายงานสรุป มีข้อความสรุปตามหัวข้อในแต่ละงวด 9 งวด พร้อมรูปภาพประกอบ ถือว่าสมบูรณ์ครับ

2. เบอร์แบซี 0872954289 : 0817488429

3. ส่งบล็อกทั้ง 1-9 งวดครับ เดียวแบซี จะแจงที่ละงวดว่าต้องส่งอะไรบ้างครับ

สลามทุกคนด้วย (โทษด้วย..ที่ตอบช้าไปหน่อยครับพี่น้อง)Smile

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์