ธรรมศาสตร์รับตรงสายวิทย์เรียนทันตแพทย์

 

           คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเปิดรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ที่สนใจคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ โครงการรับตรง(จากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น) ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 20 คน ดาวน์โหลดใบสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2553


           คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
           1. มีสัญชาติไทย
           2. มีอายุไม่เกิน 28 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร ( วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553)
           3. กำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางสายวิทยาศาสตร์ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ระดับคะแนนเต็ม = 4) โดยศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต และมีระดับคะแนนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในแต่ละรายวิชาที่ศึกษามาทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า C ทั้งนี้ไม่นับรวมรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน เช่น กายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ปรสิตวิทยา เภสัชศาสตร์ วิทยาภูมิคุ้มกัน และชีวเคมี (รายละเอียดของคำอธิบายรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้ง 16 หน่วยกิต ดูภาคผนวก หน้า 5 เพื่อให้ผู้สมัครใช้เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบรายวิชาพื้นฐานซึ่งอาจกำหนดชื่อแตกต่างกันระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ) และทั้งนี้การพิจารณารายวิชาจะพิจารณาเฉพาะ Transcript ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น
           4.ผ่านการดูงานหรือฝึกปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม จากคณะทันตแพทยศาสตร์ หรือ หน่วยงานของรัฐ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น
           5. ผ่านเกณฑ์สุขภาพตามข้อ 7.
           6. คุณสมบัติอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535


           การสมัคร
           - ผู้สมัครรับบัตรคิว ที่ ห้อง 230 อาคารปิยชาติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 4 - 6 มกราคม 2553 ระหว่างเวลา 8.30 – 12.00 น.
           - สมัครด้วยตนเอง ที่ ห้อง 230 อาคารปิยชาติ ชั้น 2 ในวันที่ 4 -6 มกราคม 2553 ตามลำดับบัตรคิวที่ได้รับ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
           -ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนทุกคนต้องรับการทดสอบข้อเขียนสุขภาพจิต ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00 น. ณ อาคารปิยชาติ ชั้น 2 ห้อง 216 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้มาสายถือว่าสละสิทธิ์


           หลักฐานและเอกสาร ประกอบการสมัคร
           1. ให้ผู้สมัครนำหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
           1.1 ใบสมัครที่ติดรูปของผู้สมัครขนาด 2 นิ้ว และได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
           1.2 ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงภาคเรียนสุดท้าย (เฉพาะผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)
           เมื่อทราบผลการสอบแล้ว ให้นำใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมมายื่นด้วยตนเองที่ หน่วย
กิจการการนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ห้อง 933 ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
           1.3 สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (Transcript) หรือ หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2552 เฉพาะผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)
           1.4 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
           1.5 หนังสือรับรองการดูงาน ด้านทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม
           1.6 สำเนาปริญญาบัตร
           1.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ให้ด้านหน้าและหลังบัตรอยู่ในสำเนาหน้าเดียวกัน)
           1.8 สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)
           1.9 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (เขียนชื่อด้านหลังรูปให้ชัดเจน) บรรจุในซองพลาสติกใส
           2. การรับรองสำเนาเอกสาร ข้อ 1.3 และ 1.6 –1.8 ทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเองและนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย
           3. การตรวจสอบคุณสมบัติจะไม่ดำเนินการในวันสมัคร


           การคัดเลือกและการตัดสิน
           - ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติโดยคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553
           - ทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามวิธีการดำเนินการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด โดยอยู่ในดุลพินิจการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 และถือเป็นสิทธิ์ขาด
           - การสอบข้อเขียน กำหนดสอบ Scholastic Aptitude Test (SAT) ระดับปริญญาตรี รวม 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านจำนวน 2) ด้านการใช้เหตุผล และ 3) ด้านภาษาอังกฤษ
           - การสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์รับการสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐให้เรียบร้อยก่อนวันสัมภาษณ์ โดยให้แพทย์รับรองผลการตรวจตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งสามารถพิมพ์แบบรายงานผลนี้ได้ที่ http://www.dentistry.tu.ac.th/ ให้ผู้มีสิทธิ์รับการสัมภาษณ์นำแบบรายงานผลฯนี้ มายื่นก่อนเข้าทดสอบสุขภาพจิต รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์อยู่ในหน้า 4
           - การพิจารณาและวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นที่สุด และหากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ทันที แม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา
           - ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมารายงานตัวและทำสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามวันเวลาที่กำหนดรายละเอียดในข้อ 9. ผู้ไม่มารายงานตัวและ/หรือไม่มาทำสัญญาฯ จะถือว่าสละสิทธิ์
           - ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 700 บาท ชำระในวันสมัคร
           - การตรวจสุขภาพจิต ค่าทดสอบข้อเขียนสุขภาพจิตตามที่สถาบันทดสอบเรียกเก็บ ชำระในวันทดสอบสุขภาพจิต
           - การตรวจร่างกาย เฉพาะผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องนำแบบตรวจร่างกายไปรับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลของรัฐ ค่าธรรมเนียมตามที่โรงพยาบาลนั้นเรียกเก็บ


            เกณฑ์ด้านสุขภาพ
           1. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
           2. ไม่มีปัญหาทางจิตเวช ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553
           3. ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรืออาจส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เช่น โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง
           4. ไม่เป็นโรคไม่ติดต่อหรือไม่มีภาวะอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังนี้
           4.1 โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการซักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
           4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง
           4.3 ความดันโลหิตสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
           4.4 ภาวะไตวายเรื้อรัง
           4.5 การติดสารเสพติดให้โทษ
           4.6 โรคเบาหวานทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
           5. ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
           6. ไม่มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
           6.1 สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
           6.2 สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
           6.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
           7. ไม่หูหนวก หรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน
           8. ไม่มีโรคหรือไม่มีความพิการอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 เห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
           หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเท็จ จงใจปกปิดข้อมูล หรือไม่ครบถ้วน หรือแม้แต่ปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์การสอบและการเข้าเป็นนักศึกษาในการคัดเลือกของมหาวิทยาธรรมศาสตร์ครั้งนี้ นอกจากนี้ ผู้สมัครอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายด้วย
           - การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์สถานที่สอบและแผนผังที่นั่งสอบรายละเอียดตามปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการรับตรงฯ ประจำปีการศึกษา 2553 หน้า 4
           - สัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          

           ผู้มารายงานตัวฯ ถือเป็นคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุข โดยก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องทำสัญญาผูกพันแต่ฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดเพื่อให้สัญญาว่า จะปฏิบัติงานตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาในสถานที่ที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับกระทรวงสาธารณสุข แต่มิได้ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ โดยผู้มารายงานตัวต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามวันเวลาที่กำหนด กรณีไม่อาจปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาได้ตามสัญญาฯ หรือ ยุติการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ผู้ทำสัญญาฯ ต้องชดใช้ทุนตามรายละเอียดของสัญญาและข้อตกลงแนบท้ายสัญญาที่จะได้แจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
           - นักศึกษาทันตแพทย์ในโครงการนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาทันตแพทยสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยต้องผ่านการสอบทุกรายวิชาเช่นเดียวกับนักศึกษาทันตแพทย์ที่คัดเลือกจากโครงการอื่นๆ ของคณะฯ และต้องสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามหลักของทันตแพทยสภาด้วย


           สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.dentistry.tu.ac.th รับสมัครด้วยตรเองวันที่ 4-6 มกราคม 2553 ที่อาคารปิยชาติ ชั้น 2 ห้อง 230 -231 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์