ธรรมศาสตร์รับตรงสายวิทย์เรียนทันตแพทย์

 

           คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเปิดรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ที่สนใจคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ โครงการรับตรง(จากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น) ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 20 คน ดาวน์โหลดใบสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2553


           คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
           1. มีสัญชาติไทย
           2. มีอายุไม่เกิน 28 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร ( วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553)
           3. กำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางสายวิทยาศาสตร์ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ระดับคะแนนเต็ม = 4) โดยศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต และมีระดับคะแนนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในแต่ละรายวิชาที่ศึกษามาทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า C ทั้งนี้ไม่นับรวมรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน เช่น กายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ปรสิตวิทยา เภสัชศาสตร์ วิทยาภูมิคุ้มกัน และชีวเคมี (รายละเอียดของคำอธิบายรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้ง 16 หน่วยกิต ดูภาคผนวก หน้า 5 เพื่อให้ผู้สมัครใช้เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบรายวิชาพื้นฐานซึ่งอาจกำหนดชื่อแตกต่างกันระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ) และทั้งนี้การพิจารณารายวิชาจะพิจารณาเฉพาะ Transcript ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น
           4.ผ่านการดูงานหรือฝึกปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม จากคณะทันตแพทยศาสตร์ หรือ หน่วยงานของรัฐ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น
           5. ผ่านเกณฑ์สุขภาพตามข้อ 7.
           6. คุณสมบัติอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535


           การสมัคร
           - ผู้สมัครรับบัตรคิว ที่ ห้อง 230 อาคารปิยชาติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 4 - 6 มกราคม 2553 ระหว่างเวลา 8.30 – 12.00 น.
           - สมัครด้วยตนเอง ที่ ห้อง 230 อาคารปิยชาติ ชั้น 2 ในวันที่ 4 -6 มกราคม 2553 ตามลำดับบัตรคิวที่ได้รับ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
           -ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนทุกคนต้องรับการทดสอบข้อเขียนสุขภาพจิต ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00 น. ณ อาคารปิยชาติ ชั้น 2 ห้อง 216 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้มาสายถือว่าสละสิทธิ์


           หลักฐานและเอกสาร ประกอบการสมัคร
           1. ให้ผู้สมัครนำหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
           1.1 ใบสมัครที่ติดรูปของผู้สมัครขนาด 2 นิ้ว และได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
           1.2 ใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงภาคเรียนสุดท้าย (เฉพาะผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)
           เมื่อทราบผลการสอบแล้ว ให้นำใบรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมมายื่นด้วยตนเองที่ หน่วย
กิจการการนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ห้อง 933 ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
           1.3 สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (Transcript) หรือ หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2552 เฉพาะผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)
           1.4 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
           1.5 หนังสือรับรองการดูงาน ด้านทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม
           1.6 สำเนาปริญญาบัตร
           1.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ให้ด้านหน้าและหลังบัตรอยู่ในสำเนาหน้าเดียวกัน)
           1.8 สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)
           1.9 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (เขียนชื่อด้านหลังรูปให้ชัดเจน) บรรจุในซองพลาสติกใส
           2. การรับรองสำเนาเอกสาร ข้อ 1.3 และ 1.6 –1.8 ทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเองและนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย
           3. การตรวจสอบคุณสมบัติจะไม่ดำเนินการในวันสมัคร


           การคัดเลือกและการตัดสิน
           - ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติโดยคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553
           - ทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามวิธีการดำเนินการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด โดยอยู่ในดุลพินิจการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 และถือเป็นสิทธิ์ขาด
           - การสอบข้อเขียน กำหนดสอบ Scholastic Aptitude Test (SAT) ระดับปริญญาตรี รวม 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านจำนวน 2) ด้านการใช้เหตุผล และ 3) ด้านภาษาอังกฤษ
           - การสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์รับการสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐให้เรียบร้อยก่อนวันสัมภาษณ์ โดยให้แพทย์รับรองผลการตรวจตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งสามารถพิมพ์แบบรายงานผลนี้ได้ที่ http://www.dentistry.tu.ac.th/ ให้ผู้มีสิทธิ์รับการสัมภาษณ์นำแบบรายงานผลฯนี้ มายื่นก่อนเข้าทดสอบสุขภาพจิต รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์อยู่ในหน้า 4
           - การพิจารณาและวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นที่สุด และหากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ทันที แม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา
           - ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมารายงานตัวและทำสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามวันเวลาที่กำหนดรายละเอียดในข้อ 9. ผู้ไม่มารายงานตัวและ/หรือไม่มาทำสัญญาฯ จะถือว่าสละสิทธิ์
           - ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 700 บาท ชำระในวันสมัคร
           - การตรวจสุขภาพจิต ค่าทดสอบข้อเขียนสุขภาพจิตตามที่สถาบันทดสอบเรียกเก็บ ชำระในวันทดสอบสุขภาพจิต
           - การตรวจร่างกาย เฉพาะผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องนำแบบตรวจร่างกายไปรับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลของรัฐ ค่าธรรมเนียมตามที่โรงพยาบาลนั้นเรียกเก็บ


            เกณฑ์ด้านสุขภาพ
           1. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
           2. ไม่มีปัญหาทางจิตเวช ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553
           3. ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรืออาจส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เช่น โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง
           4. ไม่เป็นโรคไม่ติดต่อหรือไม่มีภาวะอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังนี้
           4.1 โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการซักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
           4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง
           4.3 ความดันโลหิตสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
           4.4 ภาวะไตวายเรื้อรัง
           4.5 การติดสารเสพติดให้โทษ
           4.6 โรคเบาหวานทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
           5. ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
           6. ไม่มีความผิดปกติของการเห็นภาพ ดังต่อไปนี้
           6.1 สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
           6.2 สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
           6.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
           7. ไม่หูหนวก หรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน
           8. ไม่มีโรคหรือไม่มีความพิการอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 เห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
           หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเท็จ จงใจปกปิดข้อมูล หรือไม่ครบถ้วน หรือแม้แต่ปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์การสอบและการเข้าเป็นนักศึกษาในการคัดเลือกของมหาวิทยาธรรมศาสตร์ครั้งนี้ นอกจากนี้ ผู้สมัครอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายด้วย
           - การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์สถานที่สอบและแผนผังที่นั่งสอบรายละเอียดตามปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการรับตรงฯ ประจำปีการศึกษา 2553 หน้า 4
           - สัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          

           ผู้มารายงานตัวฯ ถือเป็นคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุข โดยก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องทำสัญญาผูกพันแต่ฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดเพื่อให้สัญญาว่า จะปฏิบัติงานตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาในสถานที่ที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับกระทรวงสาธารณสุข แต่มิได้ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ โดยผู้มารายงานตัวต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามวันเวลาที่กำหนด กรณีไม่อาจปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาได้ตามสัญญาฯ หรือ ยุติการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ผู้ทำสัญญาฯ ต้องชดใช้ทุนตามรายละเอียดของสัญญาและข้อตกลงแนบท้ายสัญญาที่จะได้แจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
           - นักศึกษาทันตแพทย์ในโครงการนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาทันตแพทยสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยต้องผ่านการสอบทุกรายวิชาเช่นเดียวกับนักศึกษาทันตแพทย์ที่คัดเลือกจากโครงการอื่นๆ ของคณะฯ และต้องสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามหลักของทันตแพทยสภาด้วย


           สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://www.dentistry.tu.ac.th รับสมัครด้วยตรเองวันที่ 4-6 มกราคม 2553 ที่อาคารปิยชาติ ชั้น 2 ห้อง 230 -231 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 237 คน กำลังออนไลน์