รัฐไทยในดินแดนประเทศไทย

รัฐไทยในดินแดนประเทศไทย

   รัฐไทยที่อยู่ในดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน กว่าจะเป็นรัฐไทยที่ถาวร ได้เคยผ่านการช่วงชิง การเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลของรัฐเพื่อนบ้าน ดังราบละเอียดต่อไปนี้

  5.1 อาณาจักรพม่า  
         ม่าประเทศไทยมีดินแดนติดต่อกับประเทศพม่า  และมีความสัมพันธ์ทั้งทางด้านการค้า และการสงครามมาอย่างยาวนาน  ตั้งแต่ครั้ง กรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  และยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีในปัจจุบันที่มีการติดต่อค้าขายตามแนวชายแดนมากกว่าการแย่งชิงดินแดน ระหว่างกัน
         ในสมัยกรุงศรีอยุธยาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าจะมีลักษณะการเข้าช่วงชิงดินแดน  การทำศึกสงครามระหว่างกันมาตลอด ส่วนใหญ่พม่าจะโจมตีกรุงศรีอยุธยา ทำให้เกิดการเสียกรุง  2  ครั้ง  คือ ปี พ.ศ. 2112  และ ปี พ.ศ. 2310  โดยเฉพาะครั้งที่กรุงศรีอยุธยาหมดฐานะจากการเป็นเมืองหลวงของไทย  โดยเฉพาะรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับพม่าจะมีลักษณะเป็นประเทศคู่สงคราม  ทไให้กรุงศรีอยุธยาและพม่าต้องสูญเสียไพร่พลทรัพย์สินจำนวนมาก
          ในสมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  เป็นระยะที่สร้างเมือง   แต่ก็มีการสู้รบกับประเทศพม่าตลอดกรุงธนบุรี  จนถึงรัชกาลที่ 1  ไทยทำสงครามกับพม่าถึง  8  ครั้ง  ครั้งสำคัญ คือ  สงครามเก้าทัพ  เมื่อ พ.ศ. 2328  และสิ้นสุดลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่ออังกฤษ เข้ามาแทรกแซงในพม่าต้องตกเป็นเมืองขึ้น ของอังกฤษ

 5.2 อาณาจักรลาว
          ประเทศไทยและลาวมีความสัมพันธ์กันมาอย่างช้านาน  เปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้อง  เพราะมีอารยธรรมที่ใกล้เคียงกัน ทั้งทาง ด้านภาษา  วิถีชีวิตความเป็นอยู่  รวมทั้งในอดีตที่มีการเจริญสัมพันธไมตรีในแต่ละยุคสมัยต่อกันอย่างมั่นคงเสมอมาจนปัจจุบัน
          ประเทศไทยได้มีความสัมพันธ์กัประเทศลาวเพราะมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาทั้ง 2  ประเทศที่ได้อพยพลงมาทางลุ่มน้ำโขงด้วยกัน  แต่ได้แยกย้ายไปตั้งอาณาจักร  สมัยกรุงศรีอยุธยา ลาวกับไทยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นส่วนใหญ่  บางครั้งเป็นอิสระ บางครั้งก็ขึ้นกับไทย  เมื่อไทยรบพม่า ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระไชยเชษฐาแห่งอาณาจักรล้านช้างก็เป็นมิตรกับกรุงศรีอยุธยา โดยการส่งกองทัพล้านช้างมาช่วย  อาณาจักรล้านช้างได้อยู่ ูในการปกครองของไทย ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี  เมื่อยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์ เมื่อ พ.ศ. 2319  ไทยได้เมืองลาวทั้งหมดมาขึ้นกับไทย  อาทิเช่น  หลวงพระบาง  สิสองจุไทย  จำปาศักดิ์  เป็นต้น  ไทยได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ที่กรุงธนบุรี  เมื่อมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว  ฝรั่งเศสได้เข้ามามีอิทธิพลในอินโดจีนรวมทั้งในประเทศลาวด้วย  จนไทยเสียดินแดนอาณาจักรลาว ทั้งหมดให้กับประเทศฝรั่งเศสในเวลาต่อมา

   5.3 อาณาจักรเขมร
         อาณาจักรเขมรมีอิทธิพลต่อประเทศไทยในหลาย ๆ ด้านตั้งแต่ครั้งอดีต  อาทิเช่น  ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม  ซึ่งเป็น ร่องรอยความเจริญในอดีตของอาณาจักรขอม หรือเขมรที่ส่งให้เห็นถึงปัจจุบัน   เขมรมีความสัมพันธ์กับไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ   ไทยได้รับวัฒนธรรม หลายอย่างมาจากเขมร  อาทิเช่น  ด้านความเชื่อ  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา  โดยที่เขมรก็ได้รับอิทธิพลจากอินเดียอีกทอดหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา  เขมรได้ทำสงครามกับไทยหลายครั้งและเคยเป็นเมืองขึ้นของไทย  แต่ในปี พ.ศ. 2406  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว  ฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพล ในดินแดนอินโดจีน  และได้ครอบครองประเทศเขมร  ตามสนธิสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศส  เมื่อ ปี พ.ศ. 2410

 5.4 อาณาจักรมลายู
         ประเทศไทยมีดินแดนติดต่อกันกับมลายู  หรือมาเลเซียปัจจุบัน  และครั้งหนึ่งในอดีตดินแดนนี้เคยติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  รวมทั้งเคยเป็นเมืองในปกครองของไทยมาก่อนที่จะถกคืนกลับไป  หลังจากประเทศตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้
         ในสมัยกรุงสุโขทัยได้ครอบครองดินแดนมลายู  เช่น ไทรบุรี  กลันตัน  ตรังกานู  ปัตตานี  เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า ในปี พ.ศ. 2310  หัวเมืองทางแหลมมลายูต่างก็ตั้งตัวเป็นอิสระ  ใน พ.ศ. 2328  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  โปรดให้กองทัพไทยไปตีไทรบรี  ปัตตานีคืนมาเป็นเมืองขึ้นของไทย  ส่วนกลันตัน ตรังกานูก็เข้ามาสวามิภักดิ์ให้กับไทย ไทยได้จัดระบบการปกครองหัวเมืองมลายูใหม่ เช่น ในสมัยรัชกาลที่ 2  ได้แบ่งหัวเมืองปัตตานีออกเป็น  7  หัวเมือง  ปัตตานี  ตรังกานู ขึ้นกับเมืองสงขลา  เมืองนครสรีธรรมราช เป็นผู้ดูแลไทรบุรี  กลันตันมาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ  ต่อมาประเทศอังกฤษได้เข้ามามีอิทธิพลในแหลมมลายู  เพื่อหาเมืองเก่าทำการค้า    ฟรานซิส  ไลต์ (Francis  Light) แห่งบริษัทอินเดียตะวันออก  มาขอเช่า เกาะหมาก(ปีนัง)  ในปี พ.ศ.  2329  จากไทรบุรี  และได้แทรกแซงมลายูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  โดยได้ส่ง  จอห์น  ครอว์เฟร์ด(John  Crawfurd)  เข้ามาเจรจา ขอให้เมืองไทรบุรี เป็นอิสระจากไทยในสมัยรัชกาลที่ 2  และประเทศไทยที่ต้องเสียเมืองขึ้นในมลายูให้กับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 5  ดังกล่าว

                         

สร้างโดย

นาย ศักดิพัฒน์ สุทธิสุนทร  ชั้น ม.4/2 เลขที่ 36

แหล่งอ้างอิงจาก

http://www.kr.ac.th/ebook/sunthon/b2.htm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์