หลักปฏิบัติในการใช้เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิ

หลักปฏิบัติในการใช้เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
1.     ในกระเปาะเทอร์มอมิเตอร์จุ่มหรือสัมผัสกับสิ่งที่ต้องการจะวัดอุณหภูมิเสมอ และ ระมัดระวังไม่ให้กระเปาะแตะด้านข้างหรือก้น  ภาชนะ

2.     ให้ก้านเทอร์มอมิเตอร์ตั้วตรงในแนวดิ่ง เว้นแต่จะกระทำไม่ได้จริงๆ

3.     อ่านค่าอุณหภูมิเมื่อระดับของเหลวขึ้นไปจนหยุดนิ่งแล้ว

4.      ขณะอ่านค่าอุณหภูมิ ต้องให้สายตาอยู่ระดับเดียวกับระดับของเหลวในเมอร์มอมิเตอร์

5.      อ่านอุณหภูมิขณะที่กระเปาะเทอร์มอมิเตอร์ยังสัมผัสกับสิ่งที่วัดอยู่ เมื่ออ่านเสร็จแล้วจึงเอาออกจากการสัมผัสได้

 ข้อควรระวังในการใช้เทอร์มอมิเตอร์
1.     เนื่องจากกระเปาะของเทอร์มอมิเตอร์บางและแตกง่าย เวลาใช้จึงควรระมัด