รายงาน ฉบับที่ 2 หลังประชุมชี้แจงโครงการ (กำลังดำเนินการ)

 

 หลังประชุมชี้แจงโครงการ  (14-11-52)
-----------------------------------------------------------
รายงาน ฉบับที่ 2

 

การสรรหาสมาชิกใหม่

หลังเสร็จสิ้นการประชุม ที่มูลนิธิ สุขแก้ว - แก้วแดง สองสัปดาห์ และหลังจากที่เราได้ส่งรายงานฉบัีบที่ 1 แล้ว เราก็ได้ประชุมปรึกษาหารือที่บ้านของ ผู้นำสตรี คือที่ ศาลาริมคลอง ซึ่งเราได้นัดให้มีการประชุมทุกวัน เราก็ได้ทำงานต่อในงวดที่ 2 คือหลังประชุมชี้แจงโครงการ ซึ่งเราก็ได้ประชุมเกี่ยวกับ 3 หัวข้อย่อยคือ การสรรหาสมาชิกใหม่ การประชุมชี้แจงโครงการ และ โครงสร้างองค์กรเยาวชนใหม่ อันดับแรกมอบหมายให้คณะกรรมการกลุ่มองค์กรทุกคนไปประกาศกับญาติพี่น้อง และพื่อนสนิทและหมู่บ้านใกล้เคียงแล้วเมื่อทุกคนเห็นด้วยกับโครงการองค์กรเยาวชนตำบลรือเสาะออก แล้วชักจูงให้เข้ามาเป็นสมาชิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเยาวชนในการหาสมาชิกครั้งนี้เราได้ปรึกษากับผู้นำสตรีตำบลรือเสาะออก คือคุณ สารีปะ   สะเมาะกับ นายก อบต.รือเสาะออก คุืณสารีปะ   สเะมาะและ ปลัดตำบลรือเสาะออก ซึ่งทุกคนได้รวมกันประชุมออกความคิดเห็นซึ่งแบ่งงานทำดังนี้

การสรรหาสมาชิกใหม่ ในที่ประชุมเรามีความเห็นว่า เราจะให้พวกเราแบ่งคนไปหาสมาิชิกในแต่ละหมู่บ้าน โดยใน ต.รือเสาะออก มี 5 หมู่บ้าน เราจะให้หาสมาชิกหมู่บ้านละ 10- 15 คน เราก็จะได้สมากชิกครบ ทุก หมู่บ้าน คือ 60 คน 

แฟ้ม การสรรหาสมาชิกใหม่ โบว์ชัวมูลนิธิ ประวัติองค์กรเยาวชน  http://www.beupload.com/download/?621745&A=559549 download

 

การประชุมชี้แจงโครงการ

ในวันต่อมา ทีมงานองค์กรเยาวชนต.รือเสาะออก ก็ได้มีการนัดประชุมที่บ้านผู้นำสตรีอีก เพื่อปรึกษาหารือเรื่อง การประชุมชี้แจงโครงการ โดยเรามีมติที่จะให้ ศาลาริมคลองเป็นสถานที่ชี้แจงโครงการ และต้องการเชิญ อ.ปู่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก มาด้วย  ในกลุ่มเราได้มีการคิดปรึกษาหารือว่า จะดำเนินการ ประชุมชี้แจงโครงการอย่างไร ต้องจัดทำป้ายไวนิล ต้องการเชิญใครมาด้วย จะต้องให้มีระเบียบวาระการประชุม มีกำหนดการประชุม มีใบลงทะเบียนสำหรับเยาวชน และต้องการติดต่อประสานงานกับ อบต.เพื่อขอยืม เก้าอี้ ไมโครโฟน และระหว่าง ประชุมต้องมีอาหารว่าง และมีการรับรอง อ.ปู่ และนายก อบต.เพื่อรับประทานอาหารนอกสถานที่

การเลือกกิจกรรมในการประชุม 

ในตำบลรือเสาะออก คณะกรรมการได้ออกความคิดเห็นว่า ในตำบลของเรามีเด็กจำนวนมากและทุกคนก็เสียงดี และที่ปรึกษาของเราก็เสนอว่า ควรทำอานาเซะ เพราะเด็กๆในตำบลของเราต่างก็อานาเซะเป็น และเป็นประเพณีอันดั้งเดิมของเรา ทุกครั้งที่มีการจัดงานมหกรรมอะไร ก็จะมีการอานะเซะเป็นการแสดงเราจึงเลือก อานาเซะ มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำโครงการองค์กรเยาวชนตำบลรือเสาะออก 

ภาพการประชุมชี้แจงโครงการ (กำลังดำเนินการ)

 

 

แฟ้ม การประชุมชี้แจงโครงการ หนังสือเรียญเชิญ ระเบียบวาระการประชุม กำหนดการประชุม ใบลงทะเบียน http://www.beupload.com/download/?621750&A=202455 download

 

โครงสร้างองค์กรเยาวชน (ใหม่)

ในวันที่ สาม ของการทำงานทีมงานก็นัดประชุมหารือในหัวข้อใหม่คือ โครงสร้างองค์กรเยาวชนใหม่ จากที่ประธาน ได้ให้ไปสรรหาสมาชิกใหม่ ทำให้เราได้สมาชิกขององค์กรเยาวชน ครบทั้ง 5 หมู่บ้าน รวมแล้ว 60 คนตามเป้าหมายของเรา คือเป็นเยาวชนชาย 54 คน และเยาวชนหญิง 6 คน

สมาชิกสมาชิกองค์กรเยาวชน (ใหม่)

 นาย เดะมะ อาแด  นาย มูฮำหมัดโซฟัน โต๊ะลุโบ๊ะ  นาย อาหะมะ หะยีแวเด็ง
 นาย อุสมาน มะเด็ง  นาย ตูแวดิง มะรีเป็ง  นาย อับดุลมานะ อาแว
 นาย มะรอปี   มะแซ  นาย มูฮัมหมัดซอวี มะเด็ง  นาย มะสะกรี ดือมานิ
 นาย ธนา   สะมะแอ  นาย อุสมาน มะเด็ง  นาย รุสลัน หะยีตาเละ
 นาย กูโซ๊ะ   ตูแวลือโมะ  ด.ช. ซิกิล อาริส  นางสาว ฟารีด๊ะ มะรีเป็ง
 นาย มะรอโซ   สนิ  นาย มะยี มะรีเป็ง  ด.ช. ซัรฟา สะมูดิง
 นาย อาบีดิน   สาลาโดน  นางสาว ซูไบด๊ะ ดูมานิ  นาย ไฟซู รอแม
 นาย อดาน มะเ็ด็ง  นาย อิสมาแด สามะอาลี  นาย สะอารอนิง สาเล็ง
 นางสาว นุวาล กามา  นาย มะสือมิง วอดีลี  นาย นุสรี เดียได
 นางสาว คอรียาตี กามา  นาย บูรฮัน เจ๊ะแว  นาย มูหาหมัดฟันดี มหะหมัด
 นาย ซากาีรี   อาแว  นาย มาหะมะซูบูรี สะมะแอ  นาย รุสดี หะยีกะจิ
 นาย แวมุหามะรอซาลี   แวซู  นาย มะรีกี โต๊ะและ นาย อภิชนท์ นุ๊ยาลา
 นาย ตูแวดิง มะรีเป็ง  นาย มาดูดิง มะมิง นาย อิสมาแอ ยูโซ๊ะ
 นาย โกเบ สือรี  นาย มาซูซาน มะแด นางสาว อามีเน๊าะ นุ๊ยาลา
 นาย อามิง มะสะ  นาย ซีดี ยีมะสะ นางสาว สุรียา ลือโมะ
 นาย ลุกมัน นิแว  นาย สมาน หะยีมะดีเย๊าะ  นาย นิโก๊ะ สามะอาลี
 นาย ยารูดิน เจ๊ะมะ  นาย ดาวดี เจ๊ะนิ  นาย ไอหะมะ ซือกือรอง
 นาย ฮารีฟ ยีลาตอ  นาย ซุุลกิฟลี นุ๊ยาลา  นาย เจะมะมิง เจะนิ
 นาย อับดุลเลาะ มะเด็ง  นาย แวอับดุลเลาะห์ สะอุ  
 นาย ฮัมดี อาแว  นาย อิลมี โต๊ะหนิ  
 นาย มะตอฮา หะยีปะซู  นาย ฮานาดี กามา  
     

กรรมการที่ปรึกษา

กรรมการที่ปรึกษาครั้งนี้ ได้มี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก และผู้นำสตรีืคือ นาง สารีปะ   สะเมาะ เป็นที่ปรึกษา เพราะท่านทั้ง 2 เป็นคนดีมีความรู้และมีประสบการณ์มาก่อน ท่านสามารถแนะนำแนวทางทุกอย่างได้ และอีกคนหคือ ปลัด อบต.รือเสาะออก นาย มะสือปี   กากะ ท่านเป็นคนใจดีให้คำปรึกษาทุกอย่างที่เราข้องใจ และที่ขาดไม่ได้คือครูตาดีกา เพราะเป็นคนดี มีความสามารถในด้านอานาเซะ สามารถเป็นครูสอนอานาเซะขององค์กรเยาชนตำบลรือสเสาะออกได้  

 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา (ขอขอบคุณ)

 ที่  ชื่อ - สกุล  อายุ  เลขประจำตัวประชาชน  โทรศัพท์ ที่อยู่  ตำแหน่ง
 1  นาย อับดุลเลาะ สะเมาะ  51    0895997916  92/8 ม.2 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  นายก อบต.
 2  นาย มะกาสือปี กากะ      0864891793    นักบริหารงานทั่วไป
 3  นาง สารีปะ สะเมาะ  50    0851126629  1/5 ม.2 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  ประธาน สตรี อ.รือเสาะ
             

 แฟ้ม โครงสร้างองค์กรเยาวชนใหม่ และสมาชิกใหม่ (ุ 60คน ) http://file.citec.us/download.php?id=8A98CDC0 download

 

 

 

รูปภาพของ sea

เห็นแต่หัวข้อครับ แต่ไม่เห็นรายละเอียด ตอนนี้เป็นไงบ้าง

เป็นกำลังใจให้ในการทำงานในชุมชนครับ

อยากเห็นบรรยาการการประชุมชี้แจ้งสมาชิกใหม่ 60 คน จัง

วัสลาม

แบซี 

 
คือทาง องค์กรเยาวชน อบต.รือเสาะออก กำลังดำเนินการ ประสานงานและกำลังจะจัดประชุมชี้แจงสรรหาสมาชิกใหม่อยู่ครับ
 
                               ดำเนินการแล้วเสร็จ ในส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ จะส่งงานงวด ที่ 2ไปทาง แบซี web-log ครับ
 
 

มูฮัมมาดี   สะเมาะ (ประชาสัมพันธ์)
08-69607217
Obt_org3@hotmail.com 

  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์