รูปแบบการจัดการเรียนรู้


รูปแบบการจัดการเรียนรู้
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น ครูผู้สอนมีบทบาทและหน้าที่ในการจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของนักเรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนทำได้ คิดเป็น ทำเป็น และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
โดยผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้ได้สัดส่วนสมดุล โดยมีแนวความคิดในการจัดการเรียนรู้ดังนี้
1. จัดการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมของการพัฒนาตามศักยภาพนักเรียน คือนักเรียนต้องมีทั้งความรู้ ทักษะ
    กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
2. การจัดการเรียนรู้กำหนดเป็นงาน (TASK) โดยแต่ละงานต้องเป็นไปตามโครงสร้างการเรียนรู้
    ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3. การจัดการเรียนรู้ ครูสามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม จากสาระภายในกลุ่มมาบูรณาการ
   กันได้ หรือนำสาระจากกลุ่มวิชาอื่นมาบูรณาการกับสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีก็ได้
   เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น กระบวนการทำงาน กระบวนการคิด
   กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ฯลฯ
   จนเกิดทักษะในการทำงาน และสร้างชิ้นงาน รวมทั้งสร้าง พัฒนางาน และวิธีการใหม่
4. การจัดการเรียนรู้ได้ทั้งภายในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน โดยจัดในสถานปฏิบัติงาน แหล่งวิทยาการ
   สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของสถานศึกษา
   นักเรียน และดุลพินิจของครู โดยคำนึงถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
5. จัดการเรียนรู้โดยกระตุ้นให้นักเรียนกำหนดงานที่มีความหมายกับนักเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนเห็นประโยชน์
    ความสำคัญ เห็นคุณค่า ย่อมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน

6. จัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยคำนึงถึงความต้องการ ความสนใจ ความพร้อมทางร่างกาย
    อุปนิสัย สติปัญญา และประสบการณ์เสริมของนักเรียน

 

 

 

สร้างโดย: 
อาจารย์ อรศิริ เลิศกิตติสุข และ นางสาว ดวงกมล ลิมโกมุท โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 136 คน กำลังออนไลน์