ผลการเรียนรู้

 

1. ผลการเรียนรู้ ที่เกิดกับผู้เรียน จากผลการวิจัย
      1) ประสิทธิภาพของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเว็บเพจ ภาษา HTML ด้วยเทคนิค Direct Sales 
      สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ เท่ากับ 86.48
      และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เท่ากับ 89.30  ประสิทธิภาพ ของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
      เท่ากับ 86.48/89.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
      2) ผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเว็บเพจ ภาษา  HTML  ด้วยเทคนิค Direct Sales
      สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ 0.5
      3) ความพึงพอใจของนักเรียนจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเว็บเพจ ภาษา HTML
      ด้วยเทคนิค Direct Sales สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยรวมอยู่ในความพึงพอใจมาก-มากที่สุด
      โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55  และนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ กระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี
      ความเป็นอิสระ ยืดหยุ่น ทุกเวลา ทุกสถานที่ เป็นตัวตนของตัวเอง โดยเพื่อนพี่เลี้ยงและลูกทีมสามารถติดต่อ
      นัดหมายกันได้เองตามความสะดวกและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย  4.88 รองลงมาคือ
      เมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จผู้เรียนเกิดความภูมิใจ และมีความมั่นใจในการสร้างชิ้นงานอื่น ๆ ที่สร้างสรรค์ต่อไป
      และมีเนื้อหาสาระที่สามารถปฏิบัติจริงเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบ สี ขนาดตัวอักษร การจัดเรียง 
      และการตกแต่งรูปภาพบนเว็บ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนเท่ากัน คือ 4.67
2. ผลการเรียนรู้ ที่เกิดกับครูผู้สอน โดยสรุปจากคะแนนการสำรวจการสอน (ของครู)

 

ภาพ ตารางแสดงผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดลอง 

3 . ผลการเรียนรู้ ที่เกิดผลดีต่อสถานศึกษา
     หลังจากดำเนินการสอนเรื่องการสร้างเว็บเพจ ภาษา HTML ให้กับนักเรียนไประยะหนึ่ง
     พบว่า มีผู้ปกครองนักเรียนหลายท่านให้ความสนใจ และสอบถามผ่านนักเรียนมายังครูผู้สอน
     เกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ  และวิธีการทำงานในการจัดทำเว็บเพจ  ทั้งยังบอกนักเรียนว่าให้ตั้งใจ
     ทำให้ได้ เพราะ จะนำไปใช้ประโยชน์กับการทำงานและการสื่อสารได้ดี ผู้สอนฟังแล้วรู้สึกดีใจ
     ที่ผู้ปกครองเห็นความสำคัญและยังให้นักเรียนมาเรียนในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์
     แต่ครูผู้สอนได้สอนเพิ่มเติมให้ในกรณีที่ภาคเรียนใดตรงกับวันหยุดและนักเรียนมีเวลาเรียนไม่เพียงพอกับ

 

 

สร้างโดย: 
อาจารย์ อรศิริ เลิศกิตติสุข และ นางสาว ดวงกมล ลิมโกมุท โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์