(*_* ZZZZZZ)การเจริญเติบโตของสัตว์(+_+)

รูปภาพของ msw6992

 

Surprisedการเจริญเติบโตของสัตว์ Surprised

          ไซโกตที่เกิดจากขึ้นจากการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์จะต้องมีกระบวนการเติบโต เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์ 
          กระบวนการทีสำคัญต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตมี 4 กระบวนการ  คือ  การแบ่งเซลล์ ของไซโกตเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ที่คล้ายคลึงกันจำนวนมากแต่ยังไม่พัฒนาไปทำหน้าที่จำเพาะ เมื่อเซลล์ได้รับสารอาหารเพียงพอก็จะมีการพัฒนาการเพิ่มขนาดของเซลล์หรือการเติบโตกระบวนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นอวัยวะและเกิดเป็นรูปร่าง  เรียกว่า มอร์โฟเจเนซิส  (morphogenesis)

  1 การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด
       สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเช่น อะมีบา หลังจากการแบ่งเซลล์จะมีการเพิ่มขนาดของเซลล์จนมีขนาดเท่ากับเซลล์ทั่วไป  สัตวืหลายเซลล์โดยทั่วไปที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศการเจริญเติบโตจะเริ่มตั้งแต่ไซโกตมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเอ็มบริโอซึ่งรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้าง
การเจริญเติบโตของกบ
เซลล์ของกบไม่มีเปลือกห่อหุ้มแต่มีวุ้นห่อหุ้มอยู่โดยรอบเมื่อลอยน้ำจะเห็นด้านที่มีสีเหลืองอยู่ด้านล่าง เนื่องจากมีไข่แดงซึ่งเป็นอาหารสะสมอยู่ส่วนด้านบนสีเทาเข้มจนเกือบเป็นสีดำ เนื่องจากมีสารสีอยู่หนาแน่นที่บริเวณใกล้ผิวของเซลล์เมื่อไซโกตจะเริ่มมีการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์

ภาพจาก:http://www3.ipst.ac.th/research/assets/web/mahidol/hormone(9)/chapter4/thyroid_work.htm

เคลีเวจ
     เป็นกระบวนการที่ไซโกตมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสอย่างรวดเร็วทำให้ได้เอ็มบริโอที่มีจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นแต่ขนาดของแต่ละเซลล์ของเอ็มบริโอเล็กลงตามลำดับ

บลาสทูเลชัน
     เป็นกระบวนการที่ไซโกตมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสอย่างรวดเร็วทำให้ได้เอ็มบริโอที่มีจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นแต่ขนาดของแต่ละเซลล์ของเอ็มบริโอเล็กลงตามลำดับ

บลาสทูเลชัน 
    เป็นกระบวนการที่เซลล์ของเอ็มบริโอมีการจัดเรียงตัวเป็นชั้นอยู่ด้านนอก ตรงกลางเป็นช่องว่างที่มีของเหลวบรรจุอยู่เต็ม เรียกว่า บลาสโทซีส แกสทรูเลชันเป็นกระบวนการที่เซลล์มีการเคลื่อนที่และจัดเรียงตัวเป็นเนื้อเยื่อชั้นต่างๆ กันประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น เอกโทเดิร์ม  เมโซเดิร์ม  และเอนโดเดิร์มเรียกเอ็มบริโอระยะนี้ว่า  แกสทรูลา

ออร์แกโนเจเนซิส
   เป็นกระบวนการที่เนื้อเยื่อทั้ง 3 ชั้นของเอ็มบริโอมีพัฒนาการไปเป็นอวัยวะต่างๆ

2.การเจริญเติบโตของคน
       เริ่มจากเซลล์ปฏิสนธิกับอสุจิเป็นไซโกตที่ท่อนำไข่ส่วนต้นมีกระบวนการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ เรียก คลีเวจ ได้เป็นเอ็มบริโอในระยะมอทรูลาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นเอ็มบริโอระยะบลาสทูลา ขณะมีการเจริญเติบโตเอ็มบริโอจะมีการเคลื่อนที่มาตามท่อนำไข่ละมาฝังตัวในผนังมดลูกชั้นเอนโดมีเทรียม
       น้ำคร่ำส่วนใหญ่มาจากเลือดของทารกโดยผ่านทางปอด ไต อีกส่วนหนึ่งจะซึมจากรกและผนังของถุงน้ำคร่ำปริมาณน้ำคร่ำจะเพิ่มตามอายุครรภ์ ในช่วงใกล้คลอดปริมาณน้ำคร่ำ 800-1,500   cm ซึ่งถ้าน้ำคร่ำมีปริมาณมากหรือน้อยเกินไปอาจบ่งถึงภาวะผิดปกติของทารกในครรภ์ สภาวะบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์

 

ภาพจาก http://cid-acb24e767a2d210a.spaces.live.com/blog/

อายุได้ประมาณ 7 วัน ซึ่งอยู่ในระยะบลาสทูลา จากนั้นเอ็มบริโอ จะเข้าสู่ระยะที่แกสทรูลาเกิดเนื้อ เยื่อ 3 ชั้น

ภาพจาก: http://cid-acb24e767a2d210a.spaces.live.com/blog/

เมื่ออายุได้ 2 สัปดาห์ เอ็มบริโอจะมีความยาว 1.5 มิลลิเมตร ในสัปดาห์ที่ 3 จะปรากฏร่องรอย ของระบบและอวัยวะขึ้น ซึ่งเข้าสู่ระยะออร์แกนโนจีเนซิส จะมีการสร้างอวัยวะจนครบภายในเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะสิ้นสุด ของเอ็มบริโอ และหลังจากระยะนี้แล้วจะเรียกว่า ฟีตัส

            เมื่ออายุได้ 8-9 สัปดาห์ จะมีนิ้วมือและนิ้วเท้าเจริญเห็นได้ชัดเจนสามารถแยกเพศได้ ช่วงเดือนที่ 4-6 ฟีตัสจะมีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆ มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น มีการเจริญของกระดูก มีผมและขน ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์จะมีขนาดโตเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ เป็นระยะที่ระบบประสาทเจริญมาก หลังจากแม่ตั้งครรภ์ได้ประมาณ 280 วัน ซึ่งนับจากวันแรกของการมีประจำเดือน ครั้งสุดท้ายก็ถึงระยะครบ กำหนดคลอดออกมา โดยส่วนใหญ่ส่วนหัวของทารกจะออกมาก่อน หลังจากคลอดออกมาประมาณ 1 นาที ทารกจะเริ่มหายใจและติดตามด้วยเสียงร้อง

สภาวะบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
        เซลล์ไข่ของคนนั้นมีไข่แดงน้อยมาก   ดั่งนั้นเอ็มบริโอและฟีตัสต้องได้รับอาหารจากแม่โดยผ่านทางรก ผู้ที่เป็นแม่ควรบริโภคอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของทารกในครรภ์  หญิงที่มีครรภ์ควรรับพลังงานจากการกินอาหารวันละประมาณ 2300 กิโลแคลอรี
        
น้ำหนักของหญิงมีครรภ์ไม่ควรเพิ่มเกินร้อยละ 25 ของน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์สารเคมีบางอย่างที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ได้     เช่นกัน  ยากล่อมประสาทพวกทาลิโดไมด์

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกอ่อน
        
ปัจจัยที่มีผลจำเป็นมากสำหรับลูกอ่อน คือ อาหาร และการคุ้มภัยเซลล์ไข่ของสัตว์บางชนิดที่มีไข่แดงน้อยจึงมีกระบวนการเติบโตที่รวดเร็ว เพื่อให้สามารถหาอาหารเองได้  ส่วนเซลล์ไข่ของสัตว์ที่มีไข่แดงอยู่มากก็จะมีการเจริญเติบโตยาวนานขึ้น การป้องกันอันตรายของพ่อแม่ให้แก่ลูกอ่อนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกอ่อนอยู่รอดเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรและสืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไปได้

 ข้อมูลจาก  http://cid-acb24e767a2d210a.spaces.live.com/blog/


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์