(*_* ZZZZZZ)การเจริญเติบโตของสัตว์(+_+)

รูปภาพของ msw6992

 

Surprisedการเจริญเติบโตของสัตว์ Surprised

          ไซโกตที่เกิดจากขึ้นจากการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์จะต้องมีกระบวนการเติบโต เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์ 
          กระบวนการทีสำคัญต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตมี 4 กระบวนการ  คือ  การแบ่งเซลล์ ของไซโกตเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ที่คล้ายคลึงกันจำนวนมากแต่ยังไม่พัฒนาไปทำหน้าที่จำเพาะ เมื่อเซลล์ได้รับสารอาหารเพียงพอก็จะมีการพัฒนาการเพิ่มขนาดของเซลล์หรือการเติบโตกระบวนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นอวัยวะและเกิดเป็นรูปร่าง  เรียกว่า มอร์โฟเจเนซิส  (morphogenesis)

  1 การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด
       สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเช่น อะมีบา หลังจากการแบ่งเซลล์จะมีการเพิ่มขนาดของเซลล์จนมีขนาดเท่ากับเซลล์ทั่วไป  สัตวืหลายเซลล์โดยทั่วไปที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศการเจริญเติบโตจะเริ่มตั้งแต่ไซโกตมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเอ็มบริโอซึ่งรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้าง
การเจริญเติบโตของกบ
เซลล์ของกบไม่มีเปลือกห่อหุ้มแต่มีวุ้นห่อหุ้มอยู่โดยรอบเมื่อลอยน้ำจะเห็นด้านที่มีสีเหลืองอยู่ด้านล่าง เนื่องจากมีไข่แดงซึ่งเป็นอาหารสะสมอยู่ส่วนด้านบนสีเทาเข้มจนเกือบเป็นสีดำ เนื่องจากมีสารสีอยู่หนาแน่นที่บริเวณใกล้ผิวของเซลล์เมื่อไซโกตจะเริ่มมีการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์

ภาพจาก:http://www3.ipst.ac.th/research/assets/web/mahidol/hormone(9)/chapter4/thyroid_work.htm

เคลีเวจ
     เป็นกระบวนการที่ไซโกตมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสอย่างรวดเร็วทำให้ได้เอ็มบริโอที่มีจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นแต่ขนาดของแต่ละเซลล์ของเอ็มบริโอเล็กลงตามลำดับ

บลาสทูเลชัน
     เป็นกระบวนการที่ไซโกตมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสอย่างรวดเร็วทำให้ได้เอ็มบริโอที่มีจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นแต่ขนาดของแต่ละเซลล์ของเอ็มบริโอเล็กลงตามลำดับ

บลาสทูเลชัน 
    เป็นกระบวนการที่เซลล์ของเอ็มบริโอมีการจัดเรียงตัวเป็นชั้นอยู่ด้านนอก ตรงกลางเป็นช่องว่างที่มีของเหลวบรรจุอยู่เต็ม เรียกว่า บลาสโทซีส แกสทรูเลชันเป็นกระบวนการที่เซลล์มีการเคลื่อนที่และจัดเรียงตัวเป็นเนื้อเยื่อชั้นต่างๆ กันประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น เอกโทเดิร์ม  เมโซเดิร์ม  และเอนโดเดิร์มเรียกเอ็มบริโอระยะนี้ว่า  แกสทรูลา

ออร์แกโนเจเนซิส
   เป็นกระบวนการที่เนื้อเยื่อทั้ง 3 ชั้นของเอ็มบริโอมีพัฒนาการไปเป็นอวัยวะต่างๆ

2.การเจริญเติบโตของคน
       เริ่มจากเซลล์ปฏิสนธิกับอสุจิเป็นไซโกตที่ท่อนำไข่ส่วนต้นมีกระบวนการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ เรียก คลีเวจ ได้เป็นเอ็มบริโอในระยะมอทรูลาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นเอ็มบริโอระยะบลาสทูลา ขณะมีการเจริญเติบโตเอ็มบริโอจะมีการเคลื่อนที่มาตามท่อนำไข่ละมาฝังตัวในผนังมดลูกชั้นเอนโดมีเทรียม
       น้ำคร่ำส่วนใหญ่มาจากเลือดของทารกโดยผ่านทางปอด ไต อีกส่วนหนึ่งจะซึมจากรกและผนังของถุงน้ำคร่ำปริมาณน้ำคร่ำจะเพิ่มตามอายุครรภ์ ในช่วงใกล้คลอดปริมาณน้ำคร่ำ 800-1,500   cm ซึ่งถ้าน้ำคร่ำมีปริมาณมากหรือน้อยเกินไปอาจบ่งถึงภาวะผิดปกติของทารกในครรภ์ สภาวะบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์

 

ภาพจาก http://cid-acb24e767a2d210a.spaces.live.com/blog/

อายุได้ประมาณ 7 วัน ซึ่งอยู่ในระยะบลาสทูลา จากนั้นเอ็มบริโอ จะเข้าสู่ระยะที่แกสทรูลาเกิดเนื้อ เยื่อ 3 ชั้น

ภาพจาก: http://cid-acb24e767a2d210a.spaces.live.com/blog/

เมื่ออายุได้ 2 สัปดาห์ เอ็มบริโอจะมีความยาว 1.5 มิลลิเมตร ในสัปดาห์ที่ 3 จะปรากฏร่องรอย ของระบบและอวัยวะขึ้น ซึ่งเข้าสู่ระยะออร์แกนโนจีเนซิส จะมีการสร้างอวัยวะจนครบภายในเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะสิ้นสุด ของเอ็มบริโอ และหลังจากระยะนี้แล้วจะเรียกว่า ฟีตัส

            เมื่ออายุได้ 8-9 สัปดาห์ จะมีนิ้วมือและนิ้วเท้าเจริญเห็นได้ชัดเจนสามารถแยกเพศได้ ช่วงเดือนที่ 4-6 ฟีตัสจะมีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆ มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น มีการเจริญของกระดูก มีผมและขน ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์จะมีขนาดโตเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ เป็นระยะที่ระบบประสาทเจริญมาก หลังจากแม่ตั้งครรภ์ได้ประมาณ 280 วัน ซึ่งนับจากวันแรกของการมีประจำเดือน ครั้งสุดท้ายก็ถึงระยะครบ กำหนดคลอดออกมา โดยส่วนใหญ่ส่วนหัวของทารกจะออกมาก่อน หลังจากคลอดออกมาประมาณ 1 นาที ทารกจะเริ่มหายใจและติดตามด้วยเสียงร้อง

สภาวะบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
        เซลล์ไข่ของคนนั้นมีไข่แดงน้อยมาก   ดั่งนั้นเอ็มบริโอและฟีตัสต้องได้รับอาหารจากแม่โดยผ่านทางรก ผู้ที่เป็นแม่ควรบริโภคอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของทารกในครรภ์  หญิงที่มีครรภ์ควรรับพลังงานจากการกินอาหารวันละประมาณ 2300 กิโลแคลอรี
        
น้ำหนักของหญิงมีครรภ์ไม่ควรเพิ่มเกินร้อยละ 25 ของน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์สารเคมีบางอย่างที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ได้     เช่นกัน  ยากล่อมประสาทพวกทาลิโดไมด์

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกอ่อน
        
ปัจจัยที่มีผลจำเป็นมากสำหรับลูกอ่อน คือ อาหาร และการคุ้มภัยเซลล์ไข่ของสัตว์บางชนิดที่มีไข่แดงน้อยจึงมีกระบวนการเติบโตที่รวดเร็ว เพื่อให้สามารถหาอาหารเองได้  ส่วนเซลล์ไข่ของสัตว์ที่มีไข่แดงอยู่มากก็จะมีการเจริญเติบโตยาวนานขึ้น การป้องกันอันตรายของพ่อแม่ให้แก่ลูกอ่อนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกอ่อนอยู่รอดเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรและสืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไปได้

 ข้อมูลจาก  http://cid-acb24e767a2d210a.spaces.live.com/blog/


 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 436 คน กำลังออนไลน์