ใบงานที่1

ใบงานที่1 

เรื่อง
รู้จักภาษาคอมพิวเตอร์คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1. ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Languages) คืออะไร ให้อธิบายอย่างละเอียด

ษาคอมพิวเตอร์ (Computer Language) หมายถึง ภาษาใดๆ ที่ถูกออกแบบโครงสร้างขึ้นมา เพื่อใช้ในการเขียนคำสั่งหรือชุดคำสั่ง ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษที่มนุษย์เข้าใจ ประกอบด้วยโครงสร้างของภาษา (Structure) รูปแบบไวยากรณ์ (Syntax) และคำศัพท์ต่าง ๆ (Vocabulary หรือ Keyword) เพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ

ภาษาคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็นภาษาระดับต่ำและระดับสูง

ภาษาระดับต่ำ (low level) เช่น ภาษาเครื่อง (Machine Language) ที่มีลักษณะการใช้คำสั่งเป็นชุดของตัวเลขฐานสอง คือ 0 กับ 1 และ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) ที่ใช้สัญลักษณ์เป็นอักษรภาษาอังกฤษร่วมกับเลขฐานอื่น ๆ ในการใช้งานจะถูกตัวแปลภาษาแปลงให้เป็นภาษาเครื่องอีกที

ภาษาระดับสูง (high level) เป็นภาษาที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากภาษาระดับต่ำ เพื่อให้นักเขียนโปรแกรมสามารถเขียนชุดคำสั่งได้ง่ายขึ้น จึงมีการกำหนดสัญลักษณ์การใช้งานคำสั่งเป็นรูปแบบของภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ มีผู้คิดค้นภาษาระดับสูงขึ้นมามากมายหลายภาษา เช่น Fortran, Basic, Cobol, Pascal, C, VB, Delphi, Java เป็นต้น

software ในปัจจุบันจะเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง โดยโปรแกรมที่เราเขียนจะต้องใช้ตัวแปลภาษา (Translator) แปลเป็นภาษาเครื่องที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ก่อน ซึ่งตัวแปลภาษาระดับสูง มี 2 ชนิด คือ Interpreter และ Compiler

Interpreter เป็นตัวแปลภาษาที่แปลโปรแกรมแบบทีละคำสั่ง ถ้าคำสั่งถูกต้องก็จะแปลให้เป็นภาษาเครื่อง แล้วทำงานตามคำสั่งนั้นทันที แต่ถ้าเขียนคำสั่งไม่ถูกต้องก็จะหยุดแปล และแจ้งให้เราแก้ไขคำสั่งใหม่

Compiler เป็นตัวแปลภาษาที่จะแปลทุกคำสั่งที่อยู่ในโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่องทีเดียวทั้งโปรแกรม โดยทุกคำสั่งจะต้องเขียนอย่างถูกต้องทั้งหมด เมื่อแปลเสร็จแล้วจึงทำงานตามคำสั่งในโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์ยังมีการแบ่งประเภทตามเงื่อนไขอื่นๆ อีก เช่น โครงสร้างของภาษา รูปแบบไวยกรณ์ของภาษา ลักษณะของการแปลภาษา เป็นต้น

- ภาษาโปรแกรมมิ่ง (Programming Language) หมายถึง ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ได้แก่ ภาษา Pascal, C, VB, Java โดยที่แต่ละภาษาจะมีโครงสร้างของภาษา รูปแบบไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ไม่เหมือนกัน แต่หลักการของภาษาจะเหมือนกัน คือจะมีเรื่องตัวแปรชนิดต่างๆ, คำสั่ง if…else..,  คำสั่งการวนลูป for หรือ do/while, มีฟังก์ชั่นใช้งานต่างๆ   และมีจุดประสงค์ใช้ในการสร้างโปรแกรมเหมือนกัน เช่น โปรแกรมทางบัญชี, โปรแกรมจัดการทรัพยากรบุคคล, โปรแกรมร้านเช่าหนังสือ เป็นต้น code ที่เขียนโดยใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งต่างๆ จะถูกเรียกว่า source code

- ภาษา script (Scripting Language) จัดเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งชนิดหนึ่ง แต่มีลักษณะที่เรียนรู้ได้ง่ายกว่าภาษาโปรแกรมมิ่งโดยทั่วไป และ code ที่เขียนจะถูกตีความ (Interpreted) แบบแปลและ execute ไปทีละคำสั่ง ผ่าน software พวก Script Engine ที่สนับสนุนภาษา script นั้นๆ

(Scripting Language เป็น interpreted language และต้องอาศัย run บนโปรแกรมอื่น  ในขณะที่ Programming Language เป็น compiled language )

ภาษา script ที่นิยมใช้ในการสร้างเว็บเพจ ยังแบ่งได้เป็น

1) Server-Side Script เช่น PHP, ASP, JSP, CGI เป็นภาษา script ที่ประมวลผลที่ฝั่ง server แล้วส่งผลลัพธ์ไปแสดงผลที่ฝั่ง client ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์

2) Client-Side Script เช่น JavaScript, VBScript, JScript เป็นภาษา script ที่ประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาการทำงานให้กับเครื่อง web server ได้

ในกรณีที่ต้องการให้แอพพลิเคชันทำงานร่วมกันกับแอพพลิเคชันอื่น เช่น ฐานข้อมูล จะใช้ Server-Side Script ผู้ใช้จะไม่เห็นคำสั่งของ Server-Side Script ส่วนการเขียนคำสั่งแบบ Client-Side Script ที่ผู้อื่นจะเห็นคำสั่งที่เขียนได้ ด้วยการเลือกคำสั่ง view source ในโปรแกรมเว็บเบราเซอร์

- ภาษาประเภท Markup เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่แสดงทั้งข้อมูล และรูปแบบการแสดงผลเข้าด้วยกัน ได้แก่ HTML, XHTML, XML

เวลาที่เราได้ยินคำนิยามของภาษา HTML ว่าไม่ใช่ภาษาประเภทโปรแกรมมิ่งนั้น สามารถเข้าใจได้ง่าย เพราะโครงสร้างของภาษา รูปแบบไวยากรณ์ ของภาษา HTML ไม่มีเรื่องตัวแปร ไม่มีคำสั่ง if…else…, for, while สำหรับการเขียนโปรแกรมเลย

สรุปแล้ว นอกจากภาษาโปรแกรมมิ่ง และ ภาษา script ที่จัดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์แล้ว ภาษา Markup เช่น HTML/XHTML, ภาษา style sheet อย่าง CSS, ภาษา SQL สำหรับ query data ในฐานข้อมูล แม้ว่าจะไม่ใช่ภาษาโปรแกรมมิ่ง แต่ก็นับเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งเช่นกัน

2.  วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร  จงอธิบาย

วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์

ภาษาคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาหรือมีวิวัฒนาการโดยลำดับเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์โดยจะสามารถแบ่งออกเป็นยุคหรือเป็นรุ่น ของภาษา (Generation) ซึ่งในยุคหลังๆ จะมีการพัฒนาภาษาให้มีความสะดวกในการอ่านและเขียนง่ายขึ้นกว่าภาษาในยุคแรกๆ เนื่องจากจะมีโครงสร้างภาษาใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษ

ยุคของภาษาคอมพิวเตอร์

1.ภาษาเครื่อง (Machine Language) 2.ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) 3.ภาษาชั้นสูง (High - level Language) 4.ภาษาชั้นสูงมาก (Very High - level Language) 5.ภาษาธรรมชาติ (Natural Language)

ภาษาคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ ภาษาระดับสูง (high level) และภาษาระดับต่ำ (low level) ภาษาระดับสูงถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายและสะดวกสบายมากกว่าภาษาระดับต่ำ โปรแกรมที่เขียนถูกต้องตามกฎเกณฑ์และไวยากรณ์ของภาษาจะถูกแปล (compile) ไปเป็นภาษาระดับต่ำเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถนำไปใช้งานหรือปฏิบัติตามคำสั่งได้ต่อไป ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ส่วนมากเขียนด้วยภาษาระดับสูง แปลไปเป็นออบเจกต์โค้ด (object code) แล้วเปลี่ยนให้เป็นชุดคำสั่งในภาษาเครื่อง

ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์

 • ภาษาที่มนุษย์อ่านออก (human-readable)

ภาษาที่มนุษย์อ่านออกถูกออกแบบมาเพื่อให้มนุษย์สามารถเข้าใจและสื่อสารได้โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ (แทบทุกชนิดเป็นภาษาอังกฤษ)

 • ภาษาที่มนุษย์อ่านไม่ออก (non human-readable)

ภาษาที่มนุษย์อ่านไม่ออกจะมีโค้ดบางส่วนที่ไม่อาจอ่านเข้าใจได้ แต่ออกแบบมาเพื่อให้โค้ดกระชับซึ่งคอมพิวเตอร์จะสามารถประมวลผลได้ง่ายกว่า

ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์

 1. ภาษาBASIC
 2. ภาษาCOBOL
 3. ภาษาFORTRAN
 4. ภาษาPascal
 5. ภาษาC
 6. ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ
 7. ภาษาที่ใช้สำหรับ OOP
 8. Visual Basic
 9. JAVA3. ให้นักเรียนอธิบายว่า "ภาษาธรมชาติ"  คืออะไร แล้วเกี่ยวข้องอย่างไรกับภาษาคอมพิวเตอร์

ภาษาธรรมชาติ (natural language)คือ การบัญญัติเพื่อใช้แยกความแตกต่างระหว่างภาษาทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพื่อการสื่อสาร เช่น ภาษามนุษย์ ออกจากภาษาที่ถูกสร้างขึ้นอย่าง เช่น ภาษาโปรแกรมสำหรับสั่งงานคอมพิวเตอร์ หรือภาษาที่ใช้ในการศึกษาตรรกกะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์