ใบงานที่1

ใบงานที่1 

เรื่อง
รู้จักภาษาคอมพิวเตอร์คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1. ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Languages) คืออะไร ให้อธิบายอย่างละเอียด

ษาคอมพิวเตอร์ (Computer Language) หมายถึง ภาษาใดๆ ที่ถูกออกแบบโครงสร้างขึ้นมา เพื่อใช้ในการเขียนคำสั่งหรือชุดคำสั่ง ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษที่มนุษย์เข้าใจ ประกอบด้วยโครงสร้างของภาษา (Structure) รูปแบบไวยากรณ์ (Syntax) และคำศัพท์ต่าง ๆ (Vocabulary หรือ Keyword) เพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ