การใช้ Adjective Clause ขยายคำนามในประโยค

   

    การใช้ Adjective Clause มาทำหน้าที่ขยายคำนามในประโยคเป็นอีกโครงสร้างหนึ่งที่นิยมใช้ เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลขึ้นประโยคใหม่โดยไม่จำเป็น และยังเป็นการเชื่อมประโยคมากกว่าหนึ่งประโยคเข้าด้วยกัน ให้เกิดความต่อเนื่องในการอ่าน

    การสังเกตว่ากลุ่มคำใดเป็น Adjective Clause ซึ่งสามารถดูจากคำ relative pronouns

                                                                                        ส่วนขยาย

                                                                                   who, whose,

                                                   คำนาม          +           which, whom,       +        กลุ่ม

                                                                                   that

    ตัวอย่าง              The students who worked hard passed the test

                            นักเรียนที่ขยันผ่านการสอบ

    ในบางประโยคอาจจะพบข้อความอยู่ระหว่างเคร่องหมาย ,_, ซึ่งข้อความนั้นก็ทำหน้าที่เป็นส่วนขยาย

   ตัวอย่าง               Professor William, who teaches English, is a good teacher.

                           ศาสตราจารย์วิลเลียม ผู้ซึ่งสอนวิชาอังกฤษ เป็นครูที่ดี

    การลดรูป Adjective Clause เป็นการประหยัดเนื่อที่และทำให้ประโยคกระชับขึ้น  โดยจะพบในกรณีต่อไปนี้

    เมื่อคำเชื่อม  which, that, whom  ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคขยายซึ่งสามารถสังเกตได้จากโครงสร้าง

                          1.  คำนาม    +    whom, which, that    +    ประธาน    +    กรรม

    ผู้เขียนจะไม่ใส่คเชื่อม  whom, which, that  ลงไปในประโยคแต่ผู้อ่านจะต้องทราบเองว่า  คำเชื่อมดังกล่าวนั้นถูกละไว้ในฐานที่เข้าใจ

    ตัวอย่าง               The letter that he received was important. เป็น

                             The letter he received was important.

                          2.  คำนาม    +    กริยา ing

    โครงสร้างนี้หมายความว่า  คำนามนั้นเป็นผู้กระทำกริยา  และแปลว่าผู้ซึ่ง  หรือ  ที่ซึ่ง  ถ้าสามารถแปลแล้วได้ใจความดังกล่าว  นั่นแสดงว่า  กริยาที่ใช้ในรูปนี้ได้ถูกนำมาใช้อย่างถูกต้องแล้ว

    ตัวอย่าง               The student working with the computer studies mathematics.

                             นักเรียนผู้ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์เรียนคณิตศาสตร์

                         3.  คำนาม    +    V3(กริยาช่อง3)

    โครงสร้างนี้หมายความว่า  คำนามนั้นถูกกระทำและแปลว่า  ผู้ซึ่งถูก  หรือ  ที่ซึ่งถูก

    ตัวอย่าง               Decisions made in a hurry are often wrong.

                            การตัดสินใจ  ที่ซึ่งถูกทำอย่างเร่งรีบ  มักจะผิด

    จากโครงสร้างนี้จะสังเกตได้ว่ามีกริยาอย่างน้อยๆ 2 ตัวในประโยค  ดังนั้นผู้อ่านควรจะแยกแยะให้ได้ว่ากริยาตัวใดเป็นกริยาแท้  และกริยาตัวใดเป็น V3 โดยการใช้สำนวน  "that is หรือ are" เข้าไปใส่หน้ากริยาตัวนั้น  และถ้าแปลได้ใจความสมบูรณ์  แสดงว่ากริยาตัวดังกล่าวถูกลดรูปไป

  จากข้อ 2 และ 3  เราสามารถมองให้ออกว่าเป็นกริยาแท้หรือไม่โดยการท่องว่า 

                     "V ช่อง 3หรือ ing  ไม่มี be haveข้างหน้า ตะโดนออกไปว่าสาระแนแกไม่ใชj V " (สถาบัน TUTOR)

 

 

สร้างโดย: 
นางสาววีรวรรณ ทวีคงศักดิ์สกุล ร่วมกับ อาจารย์วีณา รัตนสุมาวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 435 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • Apisara Panchankhan