คำศัพท์ ตอนที่3

   

การเติม suffix

การเติม Suffix จำแนกตามการเปลี่ยนหน้าที่ของคำ
         
           1. Noun เป็น Noun Suffixes                                                     
[A] occoupational , ect. แสดงอาชีพ , คุณสมบัติ
Suffix                            -STER , -EER
หน้าที่คำเปลี่ยนจาก nouns เป็น personal nouns
ความหมาย                 person engaged in an occupation or activity
ตัวอย่างคำ                    gangster , gamester , trickster ;
engineer , profiteer , racketeer , pamphleteer
      
           2. Noun / Adjective เป็น Noun / Adjective Suffixes                      
Suffix                            - ITE
หน้าที่คำเปลี่ยนจาก  เป็น names เป็นส่วนใหญ เป็น  personal nouns
 ( และในบางครั้งเป็น non – gradable adjetives )
ความหมาย                 (a) member of a tribe or community
                                      (b) member of a fadtion , sect , or type
ตัวอย่างคำ                   (a) Isrealite , Brooklynite
                                                    (b) Bentthamite
            หมายเหตุ                     มักใช้เกี่ยวข้องกับสำนวนต่าง ๆ ในคัมภีร์ Bible โดยเฉพาะข้อ (b)
            ตัวอย่างประโยคซึ่งใช้ –ite ในรูป adjective เช่น    His outlook is rather Luddite.
          
              3. Verb เป็น NOUN SUFFIXES                                                 
Suffix                             -ER , -OR
หน้าที่คำเปลี่ยนจาก      เป็น dynamic verbs เป็น  personal nouns
ความหมาย                     เป็น agential suffix แสดงผู้กระทำ เช่น singer = one who sings
( by profession )
ตัวอย่างคำ                     ANIMATE NOUNS เช่น worker, writer,driver,employer
                                        INANAMATE NOUNS เช่น Receiver,silener,thriller
                                        COMPOUND เช่น Washer –up ,window-cleaner,high-filer
,eye-opener
หมายเหตุ                     -or ใช้กับคำที่มาจากภาษาอื่น เช่น actor , inspector , doctor , survivor , author , etc. ส่วนมากความหมายจะเป็นผู้กระทำ แต่มีบางคำเมื่อเติม –er อาจมีความหมายว่าเป็นผู้ถูกกระทำ เช่น cooker ( an apple for cooking,…etc.) แต่คำเช่นนี้มีใช้น้อยมาก
 
4. adjective เป็น Noun suffixes                                            
Suffix                             -NESS /nis/
หน้าที่คำเปลี่ยนจาก    เป็น adjectives เป็น  abstract nouns
ความหมาย                   state , quality
ตัวอย่างคำ                     meanness , happiness , cleverness , usefulness
                                        selfishness , stoutheartdness , up-to-dateness
            5. VERB SUFFIXES                                                         
Suffix                             -IFY
หน้าที่คำเปลี่ยนจาก   เป็น nouns , adjectives , etc. เป็น  transitive verbs
ความหมาย                 causative
ตัวอย่างคำ                 beautiful ( to make beautiful ) , diversity , codify
                                    , amplify , simplify
หมายเหตุ                 มักเป็นคำที่มาจากภาษาอื่น เช่น certify , identify ,… etc.
             
          6. NOUN เป็น ADJECTIVE SUFFIXES                                
Suffix                         - FUL
หน้าที่คำเปลี่ยนจาก  เป็น abstract nouns เป็น gradable adjective
ความหมาย                full of...,having.,giving..
ตัวอย่างคำ                 useful , delighful , pitiful , successful , hoprful , helpful
หมายเหตุ                   อาจใช้เติมท้าย verb ได้ เช่น forgotful , ….. etc.   

ลงท้ายแล้วกลายเป็น Verb

    - ise / ize

    - ate

    - en

    - ify

เจอเมื่อไหร่ให้เป็นคำนาม

    - tion, -sion, -ation, -ittion

    - ment

    - ness

    - ty, -ity

    - hood, -dom, -shie

    - ance, -ence

    - sure, -ture

    - ary, -ory

    - al

ตัวอย่าง

    aggress        (v)                                           =                                      หาเรื่อง

    aggressive    (adj)                                         =                                      ก้าวร้าว

    aggression    (n)                                           =                                      ความก้าวร้าว

   

    transgress     (v)                                           =                                      บุกรุก

    transgression (n)                                           =                                      การบุกรุก

  

 
 

   

สร้างโดย: 
นางสาววีรวรรณ ทวีคงศักดิ์สกุล ร่วมกับ อาจารย์วีณา รัตนสุมาวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์