สรุปการเรียกใช้ข้อมูล เดือนพฤศจิกายน 2550

สรุปการเรียกใช้ข้อมูล เดือนพฤศจิกายน 2550 (ตัวเลขในวงเล็บคือเดือนที่ผ่านมา)

1.(5.) ประเพณีไทย โดยกฤตยา เลาหรัตนาเจริญ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 186,871 (50,056) เพจวิว
2.(1.) สำนวน สุภาษิต โดยสิริมา เจนวรกุลชัย ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 150,073 (100,713) เพจวิว
3.(13.) โรคภัย และสุขภาพ โดย วารุณี ปิยะสกุลชัยชาญ และวัชราพร วุฒิไชยาธำรงศิลป์ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 116,142 (35,059)เพจวิว
4.(-.) ข้อมูลวันลอยกระทง โดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร ผู้ใช้งานกว่า 109,364 (-) เพจวิว
5.(3.) ระบบสุริยะจักรวาล วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2 โดยครูสุวิชา ปู่ซึ้งร.ร.บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี พิษณุโลก ผู้ใช้งานกว่า 92,450 (59,555)เพจวิว
6.(7.) เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. เป็นเนื้อใหม่ล่าสุด ซึ่งมีเนื้อหาครบทั้ง 10 บท สมบูรณ์แบบที่สุด ผู้ใช้งานกว่า 75,061 (44,623) เพจวิว
7.(8.) โภชนาการ โดยเกศราภรณ์ มนชัยภูมิวัฒน์ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 70,173 (41,330) เพจวิว
8.(16.) สนุกกับแบดมินตัน ของนางสาวศนิวิภา พรเพิ่มสุข และนางสาววาสนา การะเกษ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 68,789 (31,044) เพจวิว
9.(6.) จักรวาลและอวกาศ โดยพีรยา รุ่งทรัพย์พาณิชย์ และสมหญิง แซ่เล้า ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 65,661 (49,102) เพจวิว
10.(17.) เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครูธัญลักษณ์ คงกะเรียน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มี 9 บท ผู้ใช้งานกว่า 62,449 (30,332) เพจวิว
11.(11.) สถิติเบื้องต้น ช่วงชั้นที่ 4 ของครูพิสมร สุทธิกลัด ร.ร.ศึกษานารี กรุงเทพฯ ผู้ใช้งานกว่า 54,912 (36,697) เพจวิว
12.(2.) มาเลี้ยงปลาตู้กันเถอะ โดยประพาฬรัตน์ ศุภสิทธิจันทร์ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 49,257 (66,909) เพจวิว
13.(-.) ระบบการย่อยอาหาร ของครูพรรณี ประยุง ร.ร.ศึกษานารี กรุงเทพฯ ผู้ใช้งานกว่า 34,204 (38,964) เพจวิว
14.(15.) วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ช่วงชั้นที่ 4 โดยครูอดุล โตเขียว ร.รไพศาลีพิทยา จ.นครสวรรค์ ผู้ใช้งานกว่า 33,477 (32,109) เพจวิว
15.(-.) คลิกสนุกกับภูมิศาสตร์ ของสุกัญญา ลีลาวีระชัย และสุภาพรคล้ายนิลร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 33,186 (-) เพจวิว
16.(12.) คำศัพท์กริยา 3 ช่อง ของนางสาวธารทิพย์ ลภาไพโรจน์ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 33,130 (36,224) เพจวิว
17.(21.) นิทานพื้นบ้าน ของครูศรีสุดา ลัทธิคุณ ร.ร.ปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผู้ใช้งานกว่า 32,762 (24,458) เพจวิว
18.(-.) สถานที่ที่สำคัญของโลก ของลลิสา แซ่เอี้ยะ และ รจนา จรรยาฉลาด ผู้ใช้งานกว่า27,820 (-) เพจวิว
19.(9.) กล้วยไม้ โดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร ผู้ใช้งานกว่า 29,760 (41,118) เพจวิว
20.(4) ปลาสวยงาม ของนางสาวเพชรรัตน์ วันมงคลชัย และนางสาวปักษมล บุญยืน ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 29,478 (52,128) เพจวิว
21.(10) สูตรการทำอาหาร โดยปรารถนา มาสถิตย์ชัย และอรุณโรจน์ อังคณารุ่งรัตน์ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 29,369 (41,073) เพจวิว
22.(-) ภูมิศาสตร์ โลกของเรา รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของครูฟักทอง หนองคาย ผู้ใช้งานกว่า 29,104 (-) เพจวิว
23.(18) อาหารเพื่อสุขภาพ โดยอัญชลี หวลสิริโชติ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 28,443 (29,555) เพจวิว
24.(-) สารรอบตัว ของนางสาวศิริพร โสภณ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 28,062 (-) เพจวิว
25.(-) บุคคลสำคัญของโลก ของนางสาวคุณภัทร สิทธิเชนทร์ และนางสาวพรเพ็ญ ศรีบุญธิชัย ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 27,820 (-) เพจวิว
26.(-) ในหลวงของเรา ของนางสาววิไลวรรณ ตันติการุณย์ และนางสาวอุไรวรรณ ฤกษ์ยาม ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า26,298 (-) เพจวิว
27.(-) ประวัติศาสตร์ของโลก ของนางสาวชนันดา ปานเนตร และนางสาววิภาดา สุทธิโรจน์ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 25,266 (-) เพจวิว 
28.(-) ขุนช้างขุนแผน โดย ชมพูนุช เอี่ยมสำอางค์ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 24,657 (-) เพจวิว
29.(-) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 โดยนายพิชัย เหลืองอรุณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ กทม. ผู้ใช้งานกว่า 24,579 (-) เพจวิว
30.(-) ความปลอดภัยในการทำงาน ของครูราตรี ลภะวงศ์ โรงเรียนอรัญประเทศ สระแก้ว
31.(-) เศรษฐกิจพอเพียง ของครูไพฑูรย์ แสงสีดา โรงเรียนตาพระยา จ.สระแก้ว ผู้ใช้งานกว่า 23,012 (-) เพจวิว
32.(-) พรรณไม้ไทยในวรรณคดี ของนางสาวนฤมล หวังอัมพา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 22,954 (-) เพจวิว
33.(-) เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก โดย ปิยวรรณ อังคณาสกุลเจริญ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 22,890 (-) เพจวิว
34.(-) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยครูโกเมศ กุลอุดมโภคากุล ร.ร.บุญสมวิทยา จันทบุรี ผู้ใช้งานกว่า 22,820 (-) เพจวิว
35.(-) กาพย์เห่เรือ ของนางสาวอุสุมา สิริอิทธิวงศ์ และะนางสาววนิดา แซ่ซื้อ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 22,587 (-) เพจวิว 22,587

ข้างล่างคือเนื้อหาที่เคยติดอันดับ 1 ใน 25
ต.ค


14.(24.) ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวบรวมโดยนางสาวสุพัฒน์กุล ภัคโชค กรุงเทพมหานคร ผู้ใช้งานกว่า 32,834 (34,192) เพจวิว
19.(-.) โดราเอมอน ของนางสาวภาขวัญ ศรีสาธร นาวสาวจิตตรา รัศมี และนาวสาวภูริชญา เที่ยวแสวง ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 27,321(-) เพจวิว
20.(-.) บึงโขงหลง.. ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ผู้ใช้งานกว่า 24,557(-) เพจวิว
22.(23.) นิทานนานาชาติ โดยนางสาวสุภานี มณีวาศ และนางสาวศิริลักษณ์ ก้องอจลานนท์ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 22,959 (34,570) เพจวิว
23.(27.) สูตรฟิสิกส์ มัธยมปลาย ของลีลาชนก สงวนรักศักดิ์ มยุรา ปราการสมบัติ ร.ร. สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งาน กว่า 22,582(31,233) เพจวิว


ก.ค.

22.(20.) สิ่งแวดล้อม โดยนฤมล เรืองอนันต์เวช และพรวิรัตน์ ชุมไธสงค์ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 38,942 (40,210) เพจวิว
23.(25.) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ผู้ใช้งานกว่า 36,687 (30,382) เพจวิว
24.(21.) การสร้างคำในภาษาไทย โดยครูพรรณนิภา แจ่มศรีจันทร์ ร.ร.ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง ผู้ใช้งานกว่า 33,940 (39,745) เพจวิว
25.(17.) ปลาสวยงาม ของนางสาวเพชรรัตน์ วันมงคลชัย และนางสาวปักษมล บุญยืน ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 33,407 (42,528) เพจวิว


มิ.ย.

18.(-) พระอภัยมณี ของน.ส.วันวิสา กนกกาญจนากุล น.ส.นารีรัตน์ อารีสวัสดิ์ และน.ส.วีรานันท์ สุไพบูลย์วัฒน ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 42,383 เพจวิว
23.(25.) คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยครูอธิกา เพ็ชรคง ร.ร.สฤษดิเดช จันทบุรี ผู้ใช้งานกว่า 35,147 (21,421) เพจวิว
 

พ.ค. 

12.(-) โครงสร้างอะตอม โดยครูพวงเพชร เกตุวีระพงศ์ ร.ร.เชียงม่วนวิทยาคม พะเยา ผู้ใช้งานกว่า 40,410 เพจวิว
18.(11.) สิ่งมีชีวิต โดยสุรีย์พร บำรุงเอี่ยมปัญญา และวิรศา ฉินเฉลิมวงศ์ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 25,919 (18,494) เพจวิว
26.(4.) ปลาหมอสี ของนางสาวอัญชลี เกริกเกรียงไกร ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 20,379 (28,791) เพจวิว


เมษายน

(12.) การรักษาสุขภาพ ของจุฑามาศ หงส์สุวรรณกุล ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 14,949 เพจวิว
(22.) ความรู้รอบตัว ของสุพัฒน์กุล ภัคโชค ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 9,174 เพจวิว
(23.) The dog โดย จันทิรา เสนีย์รัตนประยูร ร.ร. สตรีศรีสุริโยทัย ผู้ใช้งานกว่า 8,537 เพจวิว


จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งาน  3,921,531(+29.32%) (3,032,324) Page View

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์