ความชื้นของอากาศ

ความชื้นของอากาศ
                 ไอน้ำ  เป็นส่วนประกอบของบรรยายที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ อย่างมากแม้ว่าจะมีอยู่เพียงเล็กน้อยก็ตาม ไอน้ำในอากาศเกิดจาก การระเหย  ของน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆบนพื้นโลก จากการคายน้ำของพืช และผลพลอยได้จากระเหยของน้ำคือ ทำให้อุณหภูมิของบรรยากาศลดลง
                      อากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ คือ อากาศที่มีไอน้ำหรือความชื้นสูงสุด ณ อุณหภูมิหนึ่งไม่สามารถรับไอน้ำที่ระเหย ขึ้นมาอีก และถ้าไอน้ำเกินระดับอิ่มตัวนี้ ไอน้ำก็จะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ
หมายเหตุ   เมื่ออุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อากาศจะรับไอน้ำได้เพิ่มขึ้นหรือจะมีระดับความชื้นสูงสุดได้สูงขึ้น
             ความชื้นสัมบูรณ์(Absoluye Humidity)  หรือ  ควาหนาแน่นของไอน้ำในอากาศ คือ มวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงๆใน 1 หน่วยปริมาตรของอากาศ มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
              ความชื้นสัมบูรณ์ =  มวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงๆ ในอากาศ
                                                ปริมาตรของอากาศ
         ความชื้นสัมพันธ์ ( Relative Humidity )  คือ อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำที่มีอยู้จริงในอากาศกับมวลของไอน้ำอิ่มตัวในอากาศที่อุณหภูมิและปริมาตรเดียวกัน ซึ่งนิยมคิดเป็นเปอร์เซนต์
                ความชื้นสัมพันธ์ =  มวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงๆในอากาศ  .   100 %
                                       มวลของไอน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิและปริมาตรเดียวกัน
               ความชื้นในอากาศพอเหมาะ  ความชื้นสัมพันธ์ 60% เป็นความชื้นในอากาศพอเหมาะที่จะทำให้เรารู้สึกสบาย ถ้าความชื้นมากกว่านี้จะทำให้เรารู้สึกอึดอัด ตัวเหนียวเหนอะหนะ เพราะเหงื่อระเหยไม่ได้ดี แต่ถ้าความชื้นน้อยกว่านี้ อากาศจะแห้งมาก เหงื่อที่ตัวเราจะระเหยสู่อากาศได้มาก ทำให้เรารู้สึกเย็น จนบางครั้งทำให้ผิวหนังแห้งหรือแตก เป็นต้น