ห้องเรียนครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 รายวิฃา ประวัติศาสตร์ไทย 2รหัส ส31104

รูปภาพของ silavacharee

    สวัสดีค่ะ นักเรียนชั้นม. 4

              ในภาคเรียนที่ 2 นี้ รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 2 มีเนื้อหาดังนี้คือ

          1.  การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

                       - ความหมายของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

                       - ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

                       - อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก และอารยธรรมตะวันออกที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย

                       - การสอบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

                       - บุคคลที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน

         2.  ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย

                        - พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

                        - พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

                        - พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

                        - พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

                        - สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

                        - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท

                        - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

                        - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์

                        - หม่อมราโชทัย  ( ม.ร.ว.กระต่าย  อิสฃศรางกูร )

                        - สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ( ช่วง บุนนาค )

                        - บาดหลวงปาลเกอกัวซ์

                        - พระยากัลยาณไมตรี ( ดร.ฟรานซิส บี. แซร์ )

                        - ศาสตราจารย์ศีลป์  พีระศรี

                        - พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี ( นายคอซิมบี้ ณ ระนอง )

 

ภาระงานชิ้นที่ 1  ส่งภายในวันที่ 28 พ.ย. 2552 ( เวลา 23.00น. )

               ม. 4 / 1 ,  ม. 4/ 3 ทำรายงานเรื่อง ภูมิปัญญาไทยในเรื่องความเชื่อทางศาสนา

               ม. 4 / 2 - ม. 4 / 4 ทำรายงานเรื่อง ภูมิปัญญาไทยในด้านการประกอบอาชีพ

                 ในจัดกลุ่ม  กลุ่มละ 5 คน ส่งในweb.

  

 

http://www.thaigoodview.com/node/58985

 

  นาย รัธชัย ดีบุกคำ  เลขที่ 19 ม.4/2

 

 มาส่งงานแล้วครับ

 

กรุณาตรวจด้วยนะครับ 

มาส่งงานเเล้วนค่ะ

ถึงจะช้าไปเเต่ขออภัยด้วยนะค่ะ

http://www.thaigoodview.com/blog/26703

น.ส. ณัฏฐิมา พิมพวาทิน ม.4/4

http://www.thaigoodview.com/node/56401

นายจารุ  พงษ์สุพรรณ  เลขที่ 7

นางสาวดรุณี  พิญญะพันธ์  เลขที่ 30

นางสาว ณํฐรินทร์  ศรี เลิศ  เลขที่ 31

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

มาส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/55167

นาย ปิยะวัฒน์  วงศ์อัยรา เลขที่ 5

นาย เอกพล บุนดาพันธ์  เลขที่ 6

นาย พัชร  อ่อนคำ  เลขที่ 26

ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/2

มาส่งงานแล้วคับ

 

http://www.thaigoodview.com/node/55017

 1.นางสาวน นิชา  แสงเพ็ง เลขที่ 3

  2.นางสาว  มณฑา  อ่อนศรี  เลขที่ 9 

3.นางวสาว ปัญจาภรณ์  พิรุณ  เลขที่ 14

 4.นางสาว รุ่งฤดี  จิตรสงบ เลขที่ 23

 5.นางสาว ฐิตาภา  บุญพัฒนากูล เลขที่ 24

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

 มาส่งงานแล้วค่ะ

 กรุณาตรวจด้วยค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/55019

 1.นางสาวน นิชา  แสงเพ็ง เลขที่ 3

 2.นางสาว  มณฑา  อ่อนศรี  เลขที่ 9

3.นางวสาว ปัญจาภรณ์  พิรุณ  เลขที่ 14

4.นางสาว รุ่งฤดี  จิตรสงบ เลขที่ 23

5.นางสาว ฐิตาภา  บุญพัฒนากูล เลขที่ 24

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

มาส่งงานแล้วค่ะ

กรุณาตรวจด้วยค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/54879

น.ส.มลธิสา ชาญประเสริฐ ม.4/1 เลขที่ 23

น.ส.มัชฌิมา โพธาราม ม.4/1 เลขที่ 24

น.ส.ปนิดา สอนลิลา ม.4/1 เลขที่ 18

น.ส.ปภัสนันท์ อาชญาทา ม.4/1 เลขที่ 22

อาจารย์ค่ะกรุณาตรวจให้ด้วยนะค่ะ 

http://www.thaigoodview.com/node/54879

 

น.ส.มลธิสา ชาญประเสริฐ เลขที 23 ม.4/1 น.ส.มัชฌิมา โพธราม เลขที่ 24 ม.4/1 น.ส.ปนิดา สอนลิลา เลขที่ 18 ม.4/1 น.ส.ปภัสนันท์ อาชญาทา เลขที่ 22 ม.4/1 อาจารย์ ค่ะ กรุณาตรวจให้พวกหนูด้วยนะค่ะ อย่าให้ติด ร เลย ค่ะ  

 

http://www.thaigoodview.com/node/54879

น.ส.มลธิสา ชาญประเสริฐ เลขที 23 ม.4/1

น.ส.มัชฌิมา โพธราม เลขที่ 24 ม.4/1

น.ส.ปนิดา สอนลิลา เลขที่ 18 ม.4/1

น.ส.ปภัสนันท์ อาชญาทา เลขที่ 22 ม.4/1

อาจารย์ ค่ะ กรุณาตรวจให้พวกหนูด้วยนะค่ะ อย่าให้ติด ร เลย ค่ะ

 

 

รูปภาพของ sila15988

รายงานภูมปัญญาไทยกับความเชื่อทางศาสนา                           จัดทำโดย                                         1. นาย  นริศ  สุดสาว      เลขที่ 12                2. นาย  ธนา  นิพัทธมานนท์    เลขที่ 14            3. นาย  ธนวรรธน์  กายากุล เลขที่ 16 http://www.thaigoodview.com/node/54878

http://thaigoodview.com/node/54652

มาส่งงานแล้วคะ

นางสาว พัชรพร ด่านสุนทรวงศ์ ชั้นม.4/4 เลขที่ 6

รูปภาพของ sila17271

http://www.thaigoodview.com/node/54243

นายเสฏฐวุฒิ  อำมะลา    ม.4/3  เลขที่ 27น.ส.หทัยชนก  ทองผา  ม.4/3  เลขที่12น.ส.ชลลดาเบ้า  จรรยา ม.4/3 เลขที่ 32

ขออภัยที่มาส่งงานล่าช้านะครับ

นางสาว ญาณี  มากขำ  เลขที่ 18  ม.4/2

มาส่งงานใหม่แล้วค่ะ  อันที่แล้วส่งผิดค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/54138

นางสาวญาณี   มากขำ  ม.4/2  เลขที่ 18

มาส่งงานแล้วค่ะ

http://kr.ac.th/ebook/sunthon/b5.htm

http://www.thaigoodview.com/node/54136

น.ส.พรพิณ     จอกเกล็ด            ม.4/2  เลขที่  16

มาส่งงานแล้วนะคะ

55+

http://www.thaigoodview.com/node/54135

น.ส.อรุณรัน์     ผาสุก              ม.4/2  เลขที่  12น.ส.อนุสนา       ดารีใบ            ม.4/2  เลขที่  13นาย ขุนพลมณี   ตาลวาวแวว  ม.4/2  เลขที่ 15น.ส.พรพิณ     จอกเกล็ด            ม.4/2  เลขที่  16น.ส.นนทิญา    มะปะโม           ม.4/2  เลขที่  17น.ส.ญาณี     มากขำ                  ม.4/2  เลขที่  18มาส่งงานกลุ่มแล้วนะคะ

นาย ขุนพลมณี   ตาลวาวแวว  ม.4/2  เลขที่ 15

มาส่งงานแล้วครับ

http://www.thaigoodview.com/node/54114

นนทิญา ม. 4/2 เลขที่ 17  ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/54113

 

 

 

 

 

นางสาวณัฐนรี ไชยฤกษ์

 ม.4/2 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/53527

มาส่งงานแล้วค่ะ ตรวจด้วยนะคะ

ส่งงานครับ

อนุชิต เจริญสุข

ม.4/4

http://www.thaigoodview.com/node/53460

ตรวจด้วยน่ะครับ

 ส่งงานครับ

อาจารย์ตรวจด้วยน่ะครับ

1.นาย ธนัฐพล ปุยอรุณ เลขที่ 3

2.นาย กฤษฎา  รุ่งเรือง  เลขที่ 6

3.นาย ณัฐวุฒิ สุขรำมิ  เลขที่ 15

4.นายชาติชาย สุคนธ์ผ่อง เลขที่ 19

5.นาย ณัฐพงศ์ ช้างจันทร์ เลขที่ 20

ม. 4/3

http://www.thaigoodview.com/node/53457

ขอขอบคุณครับ

ตรวจด้วยน่ะครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์ กลุ่มหนูส่งงานแล้วนะคะ

สมาชิก

1.น.ส.ลลิตา  ไพรสิงห์

2. น.ส.พิชญาภัค  นากุล

3. น.ส.วนัชพร วงศ์สุวรรณ

  ชั้น ม.4/1

http://www.thaigoodview.com/node/53314

 

Teacher ครับ ผมเอางานมาส่งครับ

กลุ่มผมมี 5 คนครับ โดยมี

1.นาย  วรวัช นพคุณ ชั้น ม.4/2  เลขที่ 10  

 2.กิรเกียรติ   ปรีดาไชยกุล ชั้น ม.4/2  เลขที่ 26  

3.นายปัญญา  เลขกลาง   ชั้น ม.4/2 เลขที่ 21

4.จีรศักดิ์  บุญภาค  ชั้น ม.4/2   เลขที่ 22

5.จเรศักดิ์   ภารชาตรี ชั้น  ม.4/2 เลขที่ 33

ขอบพระคุณครับ

v

v

v

http://www.thaigoodview.com/node/53174

http://www.thaigoodview.com/node/53099

สมาชิกมี 5 คน

1.นางสาว เพชรปาณี ลือสมุทร เลขที่ 2

2.นางสาว ศิรินารถ นาคสมภพ เลขที่ 8

3.นางสาว กมลวรรณ ตระกูลผุดผ่อง เลขที่ 11

4.นาย นฤทธิ์ การะภักดี เลขที่ 33

5.นาย ศักดิพัฒน์ สุทธิสุนทร เลขที่ 34

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 

ขออภัยที่ส่งงานช้า

หากมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/52910

สมาชิก

1.นายจักรกรินทร์  วงษ์นาค เลขที่ 1

2.น.ส.อรวี  พานทอง เลขที่ 4

3.นายธนมินทร์  สวัสดิวงษ์ เลขที่ 20

4.น.ส.ศุภกัญญา  สังขศรีอินทร์ เลขที่ 27

5.น.ส.กนกวรรณ ชูอินทร์ เลขที่ 28

6.น.ส.ณัฐนรี  ไชยฤกษ์ เลขที่ 29

 

ฃั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4/2

http://www.thaigoodview.com/node/52909

น.ส.ศุภกัญญา  สังข์ศรีอินทร์  ม.4/2 เลขที่ 27

        ส่งงานแล้วค่ะอาจารย์ที่เคารพ

รูปภาพของ silaa17283

http://www.thaigoodview.com/node/52908

 

น.ส.มุฑิตา นิลสมัย ม.4/4 เลขที่ 20

 

ส่งงานคะ

รูปภาพของ silaa17283

http://www.thaigoodview.com/node/52857

 

สมาชิก

1.น.ส.วรินฑิตา บุษยเวคิน เลขที่ 2

2.น.ส.อภิญญา ไชยคำมิ่ง เลขที่ 3

3.น.ส.พัชรพร ด่านสุนทรวงศ์ เลขที่ 6

4.น.ส.นีลวรรณ บุญลา เลขที่ 14

5.น.ส.นิศารัตน์ ไชยโย เลขที่ 17

6.น.ส.มุฑิตา นิลสมัย เลขที่ 20

มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

 ส่งงานแร้วนะคะตรวจให้ด้วยคะ

         สวัสดีค่ะอาจารย์

มาส่งงานแล้วนะคะพิจารณาด้วยคะ

น.ส.นิศารัตน์  ไชยโย ม.4/4 เลขที17

 

http://www.thaigoodview.com/node/52903

รูปภาพของ sila15834

สวัสดีค่ะ คุณครู

ขอส่งใหม่นะค่ะ

มันน่าจะดีกว่าเดิมนะค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/51639

สมาชิก

น.ส.ศศิประภา  ภูขีด   เลขที่ 9

น.ส.พรภัสสร   นักฟ้อน เลขที่ 10

น.ส.สุภาวดี     ตันติกำธน  เลขที่ 13

น.ส.จินตหรา   แก่นท้าว   เลขที่ 33

 ม.4/3

ขอบคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์