ห้องเรียนครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 รายวิฃา ประวัติศาสตร์ไทย 2รหัส ส31104

รูปภาพของ silavacharee

    สวัสดีค่ะ นักเรียนชั้นม. 4

              ในภาคเรียนที่ 2 นี้ รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 2 มีเนื้อหาดังนี้คือ

          1.  การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

                       - ความหมายของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

                       - ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

                       - อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก และอารยธรรมตะวันออกที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย

                       - การสอบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

                       - บุคคลที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน

         2.  ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย

                        - พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

                        - พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

                        - พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

                        - พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

                        - สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

                        - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท

                        - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

                        - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์

                        - หม่อมราโชทัย  ( ม.ร.ว.กระต่าย  อิสฃศรางกูร )

                        - สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ( ช่วง บุนนาค )

                        - บาดหลวงปาลเกอกัวซ์

                        - พระยากัลยาณไมตรี ( ดร.ฟรานซิส บี. แซร์ )

                        - ศาสตราจารย์ศีลป์  พีระศรี

                        - พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี ( นายคอซิมบี้ ณ ระนอง )

 

ภาระงานชิ้นที่ 1  ส่งภายในวันที่ 28 พ.ย. 2552 ( เวลา 23.00น. )

               ม. 4 / 1 ,  ม. 4/ 3 ทำรายงานเรื่อง ภูมิปัญญาไทยในเรื่องความเชื่อทางศาสนา

               ม. 4 / 2 - ม. 4 / 4 ทำรายงานเรื่อง ภูมิปัญญาไทยในด้านการประกอบอาชีพ

                 ในจัดกลุ่ม  กลุ่มละ 5 คน ส่งในweb.

  

 

มาส่งงานคับ

http://www.thaigoodview.com/node/52055

นาย ประดิษฐ์ ไกรโสดา นะคับ

 

อาจารย์ค่ะ   มาส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/52007

สมาชิก มีห้าคน

1. นางสาว อลิสซาเบซ เมย์ เตมีศีสุข เลขที่ 11 ม.4/3

2. นางสาว ชไมพร ทัศนีย์ เลขที่ 14 ม.4/3

3. นางสาว อุบลทิพย์ เกตุทิม เลขที่ 17 ม.4/3

4. นางสาว อารียา โอนอ่อน เลขที่ 26 ม.4/3

5. นางสาว เกวลี หนูสิทธิ์ เลขที่ 7 ม.4/3

ขออภัยที่มาส่งงานล่าช้านะค่ะ

กรุณาตรวจให้ด้วย  ขอบพระคุณค่ะ

ถ้าหากผิดพลาดอย่างไรกรุณาบอกด้วยนะค่ะ จะได้ปรับปรุงและแก้ไข

รูปภาพของ sila15834

สวัสดีค่ะ คุณครู วัชรี

หนูมาส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/51639

รายชื่อสมาชิก

น.ส.สุภาวดี   ตันติกำธน  ม.4/3  เลขที่ 9

น.ส.พรภัสสร  นักฟ้อน     ม.4/3  เลขที่ 10

น.ส.สุภาวดี    ตันติกำธน  ม.4/3 เลขที่ 13

น.ส.จินตหรา  แก่นท้าว   ม.4/3  เลขที่ 33

หากผิดก็ขอโทษด้วยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ sila15722

แก้ไขงาน>> อาจารย์อันแรกที่ส่งไม่ได้เขียนหน้าปก สารบัญ ไรพวกนี้ เรยขอมาส่งใหม่http://www.thaigoodview.com/node/49654ส่วนปัญหาเรื่องเนื้อหาตกท่อนและไส่สีไม่ได้จนถึงบัดนี้ก้อยังแก้ไม่ได้นะครับ ขออภัยและความกรุณาด้วย

รายชื่อสมาชิก

1.     นายไตรรัตน์ เผือกผาสุข   เลขที่ 4

2.    น.ส.อริสา   แก้วทองมี    เลขที่ 8

3.    นายชญานนท์ ฤทัยสุขสกุล  เลขที่ 21

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

รูปภาพของ sila15722

http://www.thaigoodview.com/node/49654

 

คณะผู้จัดทำ

1.    นายไตรรัตน์    เผือกผาสุข     เลขที่ 4

2.     น.ส.อริสา     แก้วทองมี     เลขที่ 8

3.    นายชญานนท์   ฤทัยสุขสกุล    เลขที่ 21

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1   

อาจารย์ครับต้องขออภัยหากส่งงานล่าช้า เนื่องจากการจัดเนื้อหาและการลงสีเป็นไปด้วยความลำบากและมีอุปสสรค!!!!!!

 ปล. ขออภัยมีเนื้อหาบางตอนตกหล่นและเนื้อหาบางส่วนไม่ติดสีได้แก้ไขมาเป็นเวลานานมากแล้วแต่ไม่เป็นผล !!!..

รูปภาพของ sila16531

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/49488

น.ส. พัชรพร   ชนะชัย          เลขที่ 4

น.ส. เพชรรัตน์  บึงราษฎร์     เลขที่ 9

น.ส. พิม   แสงนรินทร์        เลขที่ 19

ชั้น ม.4/1

 

ส่งงานค่ะ 4/1

1. น.ส.วราภรณ์ เนตนี ม.4/1 เลขที่ 6

2. นายนริศ  สุดสาว ม.4/1 เลขที่ 12

3. น.ส.วิไลพันธ์  คำแหงพล ม.4/1 เลขที่ 17  ค่ะ

 

หากผิดพลาดยังไงก็บอกได้ค่ะ พร้อมจะปรับปรุงแก้ไขได้ทุกเมื่อ ขอบคุนค่ะ

 http://www.thaigoodview.com/node/49431

ส่งงานค่ะ 4/11.                น.ส.วราภรณ์ เนตนี ม.4/1 เลขที่ 62.              นายนริศ  สุดสาว ม.4/1 เลขที่ 123.              น.ส.วิไลพันธ์  คำแหงพล ม.4/1 เลขที่ 17  ค่ะ

หากผิดพลาดยังไงก็บอกได้ค่ะ พร้อมจะปรับปรุงแก้ไขได้ทุกเมื่อ ขอบคุนค่ะ

 

ส่งงานครับ ม.4/1

1. นาย วรปรัชญ์ ตั้งไพศาลกิจ   ชั้น ม.4/1  เลขที่  3

2. นาย ธีระพงษ์  คำมุงคุล         ชั้น ม. 4/1 เลขที่   11

3. นาย กฤษฎา จันทรกุล           ชั้น ม.4/1 เลขที่   13

 

http://www.thaigoodview.com/node/49353

 

ถ้าผิดพลาดยังไงก็บอกด้วยครับจะได้แก้ไข

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 59 คน กำลังออนไลน์