ยาบ้า...ยานรก


            ผู้ติดยาเสพติด หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถขอรับการบำบัดรักษาได้ตามสถานพยาบาลต่าง ๆ  ที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล และเอกชน  ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ดังต่อไปนี้

           
๑.  ในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาล และคลีนิกยาเสพติด ในศูนย์บริการสาธารณสุข  สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  ได้แก่

                   
โรงพยาบาล

                       
๑.๑  โรงพยาบาลราชวิถี  โทร. ๐ - ๒๒๔๖ - ๐๐๕๒  ต่อ ๔๓๐๒

                       
๑.๒  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  โทร. ๐ - ๒๒๔๖ - ๑๔๐๐  ถึง  ๑๔๒๘  ต่อ  ๓๑๘๗

                       
๑.๓  โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพฯ  โทร. ๐ - ๒๔๑๑ - ๒๔๑๙๑

                       
๑.๔  โรงพยาบาลนิติจิตเวช  โทร ๐ - ๒๔๔๑ - ๙๐๒๖ - ๙

                       
๑.๕  โรงพยาบาลตากสิน  โทร. ๐ - ๒๘๖๓ - ๑๓๗๑  ถึง ๒, ๐ - ๒๔๓๗ - ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๕๓,๑๒๔๘

                   
คลินิกยาเสพติดในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม.

                       
๑.๖  คลินิกยาเสพติด ๑  ลุมพินี โทร.  ๐ - ๒๒๕๐ - ๐๒๘๖

                       
๑.๗  คลินิกยาเสพติด ๒   สี่พระยา โทร.  ๐ - ๒๒๓๖ - ๔๑๗๔

                       
๑.๘  คลินิกยาเสพติด ๓   บางอ้อ โทร.  ๐ - ๒๔๒๔-๖๙๓๓

                       
๑.๙  คลินิกยาเสพติด ๔   บางซื่อ โทร.  ๐ - ๒๕๘๗ - ๐๘๗๓

                       
๑.๑๐  คลินิกยาเสพติด ๕   ดินแดน โทร.  ๐ - ๒๒๔๕ - ๐๖๔๐

                       
๑.๑๑  คลินิกยาเสพติด ๖   วัดธาตุทอง โทร.  ๐ - ๒๓๙๑ - ๘๕๓๙

                       
๑.๑๒  คลินิกยาเสพติด ๗   สาธุประดิษฐ์ โทร.  ๐ - ๒๒๘๔ - ๓๒๔๔

                       
๑.๑๓  คลินิกยาเสพติด ๘   ซอยอ่อนนุช โทร.  ๐ - ๒๓๒๑ - ๒๕๖๖

                       
๑.๑๔  คลินิกยาเสพติด ๙   บางขุนเทียน โทร.  ๐ - ๒๔๖๘ - ๒๕๗๐

                       
๑.๑๕  คลินิกยาเสพติด ๑๐  สโมสรวัฒนธรรม   โทร.  - ๒๒๘๑ - ๙๗๓๐

                       
๑.๑๖  คลินิกยาเสพติด ๑๑   ลาดพร้าว โทร.  ๐ - ๒๕๑๓ - ๒๕๐๙

                       
๑.๑๗  คลินิกยาเสพติด ๑๒   วงศ์สว่าง โทร.  ๐ - ๒๕๘๕ - ๑๖๗๒

                       
๑.๑๘  คลินิกยาเสพติด ๑๓   ภาษีเจริญ โทร.  ๐ - ๒๔๑๓ - ๒๔๓๕

                       
๑.๑๙  คลินิกยาเสพติด ๑๔   คลองเตย โทร.  ๐ - ๒๒๔๙ - ๑๘๕๒

                       
๑.๒๐  คลินิกยาเสพติด ๑๕   วัดไผ่ตัน โทร.  ๐ - ๒๒๗๐ - ๑๙๘๕

           
๒.  ในส่วนภูมิภาค  ได้แก่

                   
โรงพยาบาล

                       
๒.๑  โรงพยาบาลธัญญารักษ์  สายด่วนปรึกษาปัญหายาเสพติด โทร. ๐๒ - ๑๑๖๕ และ โทร. ๐ - ๒๕๓๑ - ๐๐๘๐ ถึง

                       
๒.๒  โรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัด ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

                       
๒.๓  ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  โทร. (๐๕๓) ๒๙๗ - ๙๗๖  ถึง 

                       
๒.๔  ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำภาคใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  โทร. (๐๗๔) ๔๖๗ - ๔๕๓, (๐๗๔) ๔๖๗ - ๔๖๘

                       
๒.๕  ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โทร. (๐๔๓) ๒๔๕ - ๓๖๖

                       
๒.๖  ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทร. (๐๕๓) ๖๑๒ - ๖๐๗

                       
๒.๗  ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จังหวัดปัตตานี  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  โทร. (๐๗๓) ๓๓๓ - ๒๙๑

           
๓. สถานพยาบาลที่ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

                       
๓.๑  สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพิชิตใจ  แขวงประเวศ  กทม.  โทร. ๐ - ๒๓๒๙ - ๑๓๕๓๐ - ๒๓๒๙ - ๑๕๖๖

                       
๓.๒  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คอมมูนิต้า  อินคอน  -  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  โทร. ๐ - ๒๕๖๓ - ๑๐๐๖ - ๗, ๐๑ - ๒๑๓๒๕๐๕  -  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  โทร. ๐๑ - ๙๓๗ - ๑๓๔๕  -  อำเภอท่าแร่  จังหวัดสกลนคร  โทร.๐๑ - ๒๑๒๐๘๐๔

                       
๓.๓  ศูนย์เกิดใหม่ (ชาย) อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  โทร. (๐๓๒) ๒๖๑๐๓๘ - ๔๐

                       
๓.๔  ศูนย์เกิดใหม่ (หญิง) อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. (๐๓๘) ๕๔๑๖๙๓

                       
๓.๕  บ้านสันติสุข  อำเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี  โทร. ๐๑ - ๒๑๘๑๓๔๓

                       
๓.๖  บ้านตะวันใหม่  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐๑ - ๒๑๐๑๕๗๓

                       
๓.๗  บ้านนิมิตใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (๐๕๓) ๒๗๗๐๔๙, (๐๕๓) ๒๘๒๔๙๕

สร้างโดย: 
นายวรสันต์ และ นางสาวพิณทิพย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์