เม็กซิโก แจกทุนป.ตรี-เอก ปิดรับสมัคร 31 ก.ค.นี้

          ทุนรัฐบาลเม็กซิโกเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาลเม็กซิโก และกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโก (SRE)  มอบให้กับผู้ที่จบปริญญาตรี เพื่อต่อปริญญาโท และปริญญาเอก Ph.D ตลอดจนการเขียนหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ การพบผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ทางวิชาการ
          รัฐบาลเม็กซิโกมีความต้องการที่จะผูกความสัมพันธ์กับนานาประเทศ มีความเห็นพ้องกับทางกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโก ที่จะใช้เรื่องของการศึกษาเป็นประตูเบิกทางให้กับต่างชาติได้รู้จักประเทศเม็กซิโกมากขึ้น จึงได้เกิดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ
           รัฐบาลเม็กซิโกมีความตั้งใจที่จะใช้การศึกษาช่วยพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาที่ผ่านมา พยายามเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับประเทศต่าง ๆ ซึ่งสิ่งที่ประเทศเม็กซิโกได้กลับคืนมาก็คือ เรื่องของการพัฒนาบุคลากรในประเทศเช่นเดียวกัน การเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่เม็กซิโกต้องการอย่างมากจากโครงการนี้ 
          
สำหรับโปรแกรมที่จัดให้มีทุนนั้น มีด้วยกัน 3 ประเภทคือ 
           The Bilateral Programs เป็นผลมาจากข้อตกลง หรือโปรแกรมที่อนุมัติโดยรัฐบาลเม็กซิโก และรัฐบาลของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
           The Multilateral Programs เป็นผลมาจากข้อผูกพันระหว่างรัฐบาลเม็กซิโกกับองค์กรต่าง ๆ
           Special Programs เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสำคัญในระเบียบวาระการประชุมนานาชาติของเม็กซิโก 
           ทุกทุนที่กล่าวมานั้นจะไม่ให้สิทธิ์สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในเม็กซิโก รวมไปถึงนักศึกษาต่างชาติและครอบครัว ที่เคยศึกษาในเม็กซิโกมาแล้วด้วย 
          
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ มีดังต่อไปนี้ 
           Instituto Tecnologicó y de Estudios Superiores de Monterrey [Monterrey Instituto of Technology and Higher Education]; Unicersidad Anahuac [Anahuac University]; Universidad de las Americas [Universidad Anahuac Americas]; Universidad del Clustro de Sor Juana [Claustro de Sor Juana University]; Universidad del Valle de Mexico [University of the Valley of Mexico]; Universidad Iberoamericana [Ibero-American University]; and  Universidad La Salle [La Salle University]


           คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 
           -ผู้สมัครควรที่จะเลือกลงวิชาที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศของผู้สมัครนั้น ๆ 
           -ผู้สมัครควรที่จะมีหน้าที่การงานในสถาบัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา 
           -ผู้สมัครตั้งใจที่จะเรียนต่อปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ไม่มีเรียนในประเทศของตนเอง 
           -ผู้สมัครมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะศึกษาค้นคว้าในสถาบันของประเทศเม็กซิโก 
           -ผู้สมัครที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ควรที่จะให้ความสนใจในการศึกษาต่อเกี่ยวกับงานของตนเอง เพื่อนำไปพัฒนาประเทศตัวเองในภายภาคหน้า 
           -ผู้สมัครที่มีโครงการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ ก็จะได้มีโอกาสสัมผัสงานจริง ๆ กับสังคมของเม็กซิโกด้วย
           -ผู้ที่ได้รับทุนของเม็กซิโกจะต้องทำสัญญาผูกมัดเป็นหลักฐานโดยเฉพาะในหัวข้อที่ว่า หลังจากศึกษาเล่าเรียนเสร็จแล้ว จะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดของตัวเอง เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนานั่นเอง 
           ระยะเวลาของการศึกษาประมาณ 1 ปี สำหรับระดับปริญญาตรี แต่สำหรับระดับปริญญาโท หรือเอก อาจจะมีการประเมินเวลาของการศึกษาของนักศึกษาในกลุ่มก่อนได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่เกินระยะเวลาที่สถาบันนั้น ๆ ได้วางกรอบเอาไว้ให้แล้ว
           ขั้นตอนต่าง  ๆ ของการรับสมัครจะถูกส่งไปที่สถานทูตของประเทศเม็กซิโก ที่ประจำอยู่ในประเทศนั้น ๆ ของผู้สมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตที่ประจำอยู่ประเทศนั้น ๆ พิจารณาเบื้องต้น พร้อมกับตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจะทำควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาของประเทศนั้น ๆ ด้วย 


           เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน 
           -ต้องเป็นสถาบันที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศนั้น ๆ และเป็นที่ยอมรับของสถาบันของประเทศเม็กซิโกด้วย 
           -ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการศึกษาต่อในประเทศเม็กซิโก 
           -สาขาวิชาที่เล่าเรียนจะต้องมีประโยชน์ต่อการนำกลับไปพัฒนาประเทศของตัวเอง 
           -ผู้สมัครจะต้องมีประวัติการเรียนที่ดี โดยมีใบรับรองจากสถาบันด้วย 
           -ใบรับรองสถานภาพความเกี่ยวพันทางวิชาการระหว่างผู้สมัครกับสถาบันที่จะไปศึกษา 
           -ใบรับรองการเข้าทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาในเม็กซิโก 
           หมายเหตุ – การตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่จะมอบทุนขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรม ที่ไม่มีโอกาสร้องขอได้
ความต้องการเบื้องต้น 
           -สาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต้องตรงกับสาขาวิชาที่ทาง SRE กำหนดไว้ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 
           -ต้องได้รับการยอมรับจากสถาบันของเม็กซิโกที่จะเข้าทำการศึกษา 
           -ต้องแสดงความจำนงที่ชัดเจน ที่ต้องการจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ซึ่งผู้มอบทุนต้องการให้ผู้สมัครขอรับทุนในสาขาที่เกี่ยวเนื่องกัน 
           -ได้เกรดเฉลี่ย GPA ประมาณ 8 จากเต็ม 10 
           -และเมื่อกลับไปบ้านประเทศของตัวเองแล้ว ต้องทำรายงานสรุปการรับทุนในครั้งนี้ด้วย 
           หมายเหตุ - นักศึกษาทุกคนควรจะเลือกสาขาที่จะศึกษาต่อด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องการความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น 


           ประโยชน์ของทุน 
           มีเงินช่วยเหลือคิดเป็น 1.4 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ำของเม็กซิโก สำหรับผู้เรียนระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ใช้ภาษาสเปนและเรียนวัฒนธรรมเม็กซิกัน 
           หากเรียนระดับปริญญาเอก ได้รับคิดเป็น 2.5 เท่าของค่าแรงขั้นต่ำ โดยอยู่ทำวิจัยระดับนี้ 
           นอกจากนี้ยังจะได้รับการประกันทางการรักษาจากสถาบันทางสังคมของเม็กซิโกอีกด้วย ในระยะ 3 เดือนแรกของการศึกษา รวมไปถึงค่าเดินทางไปศึกษาระหว่างเม็กซิโก ซิตี้ กับมหาวิทยาลัยที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อเวลาของทุน 
           แต่ค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าพิมพ์วิทยานิพนธ์  ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และค่าทำวีซ่า นักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง   
           ระเบียบ ข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ที่รับทุน  
           ผู้ที่ได้รับทุนต้องไปแสดงตัวยืนยันการได้รับทุน ณ สถานทูตเม็กซิโก ประจำประเทศนั้น โดยทางสถานทูตเม็กซิโกจะเป็นผู้กำหนดวันรายงานตัวเอง 
           ทุนที่ได้ไม่สามารถโอนให้กับคนอื่นได้ และไม่สามารถขอเลื่อนไปศึกษาภาคการเรียนอื่นได้
           ผู้รับทุนจะได้รับเอกสารในฐานะนักศึกษา ชนิดไม่ใช่ผู้อพยพจากสำนักตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศจากประเทศนั้น ๆ  (นักศึกษาเหล่านั้นไม่สามารถท่องเที่ยวในเม็กซิโกในฐานะนักท่องเที่ยวได้) 
           ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องยึดกฎระเบียบของสถานศึกษาในประเทศเม็กซิโกอย่างเคร่งครัด หากมีการละเมิดกฎระเบียบต่าง ๆ ทุนการศึกษาจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ทันที 
          
วันปิดรับสมัคร 
           สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครไปได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ที่สถานทูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-2285-0995    
          

           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104016 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 283 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29909
  • เยาวลักษณ์