เม็กซิโก แจกทุนป.ตรี-เอก ปิดรับสมัคร 31 ก.ค.นี้

          ทุนรัฐบาลเม็กซิโกเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาลเม็กซิโก และกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโก (SRE)  มอบให้กับผู้ที่จบปริญญาตรี เพื่อต่อปริญญาโท และปริญญาเอก Ph.D ตลอดจนการเขียนหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ การพบผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ทางวิชาการ
          รัฐบาลเม็กซิโกมีความต้องการที่จะผูกความสัมพันธ์กับนานาประเทศ มีความเห็นพ้องกับทางกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโก ที่จะใช้เรื่องของการศึกษาเป็นประตูเบิกทางให้กับต่างชาติได้รู้จักประเทศเม็กซิโกมากขึ้น จึงได้เกิดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ
           รัฐบาลเม็กซิโกมีความตั้งใจที่จะใช้การศึกษาช่วยพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาที่ผ่านมา พยายามเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับประเทศต่าง ๆ ซึ่งสิ่งที่ประเทศเม็กซิโกได้กลับคืนมาก็คือ เรื่องของการพัฒนาบุคลากรในประเทศเช่นเดียวกัน การเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่เม็กซิโกต้องการอย่างมากจากโครงการนี้ 
          
สำหรับโปรแกรมที่จัดให้มีทุนนั้น มีด้วยกัน 3 ประเภทคือ 
           The Bilateral Programs เป็นผลมาจากข้อตกลง หรือโปรแกรมที่อนุมัติโดยรัฐบาลเม็กซิโก และรัฐบาลของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
           The Multilateral Programs เป็นผลมาจากข้อผูกพันระหว่างรัฐบาลเม็กซิโกกับองค์กรต่าง ๆ
           Special Programs เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสำคัญในระเบียบวาระการประชุมนานาชาติของเม็กซิโก 
           ทุกทุนที่กล่าวมานั้นจะไม่ให้สิทธิ์สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในเม็กซิโก รวมไปถึงนักศึกษาต่างชาติและครอบครัว ที่เคยศึกษาในเม็กซิโกมาแล้วด้วย 
          
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ มีดังต่อไปนี้ 
           Instituto Tecnologicó y de Estudios Superiores de Monterrey [Monterrey Instituto of Technology and Higher Education]; Unicersidad Anahuac [Anahuac University]; Universidad de las Americas [Universidad Anahuac Americas]; Universidad del Clustro de Sor Juana [Claustro de Sor Juana University]; Universidad del Valle de Mexico [University of the Valley of Mexico]; Universidad Iberoamericana [Ibero-American University]; and  Universidad La Salle [La Salle University]


           คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 
           -ผู้สมัครควรที่จะเลือกลงวิชาที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศของผู้สมัครนั้น ๆ 
           -ผู้สมัครควรที่จะมีหน้าที่การงานในสถาบัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา 
           -ผู้สมัครตั้งใจที่จะเรียนต่อปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ไม่มีเรียนในประเทศของตนเอง 
           -ผู้สมัครมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะศึกษาค้นคว้าในสถาบันของประเทศเม็กซิโก 
           -ผู้สมัครที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ควรที่จะให้ความสนใจในการศึกษาต่อเกี่ยวกับงานของตนเอง เพื่อนำไปพัฒนาประเทศตัวเองในภายภาคหน้า 
           -ผู้สมัครที่มีโครงการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ ก็จะได้มีโอกาสสัมผัสงานจริง ๆ กับสังคมของเม็กซิโกด