เม็กซิโก แจกทุนป.ตรี-เอก ปิดรับสมัคร 31 ก.ค.นี้

          ทุนรัฐบาลเม็กซิโกเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาลเม็กซิโก และกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโก (SRE)  มอบให้กับผู้ที่จบปริญญาตรี เพื่อต่อปริญญาโท และปริญญาเอก Ph.D ตลอดจนการเขียนหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ การพบผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ทางวิชาการ
          รัฐบาลเม็กซิโกมีความต้องการที่จะผูกความสัมพันธ์กับนานาประเทศ มีความเห็นพ้องกับทางกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโก ที่จะใช้เรื่องของการศึกษาเป็นประตูเบิกทางให้กับต่างชาติได้รู้จักประเทศเม็กซิโกมากขึ้น จึงได้เกิดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ
           รัฐบาลเม็กซิโกมีความตั้งใจที่จะใช้การศึกษาช่วยพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาที่ผ่านมา พยายามเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับประเทศต่าง ๆ ซึ่งสิ่งที่ประเทศเม็กซิโกได้กลับคืนมาก็คือ เรื่องของการพัฒนาบุคลากรในประเทศเช่นเดียวกัน การเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่เม็กซิโกต้องการอย่างมากจากโครงการนี้ 
          
สำหรับโปรแกรมที่จัดให้มีทุนนั้น มีด้วยกัน 3 ประเภทคือ 
           The Bilateral Programs เป็นผลมาจากข้อตกลง หรือโปรแกรมที่อนุมัติโดยรัฐบาลเม็กซิโก และรัฐบาลของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
           The Multilateral Programs เป็นผลมาจากข้อผูกพันระหว่างรัฐบาลเม็กซิโกกับองค์กรต่าง ๆ
           Special Programs เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสำคัญในระเบียบวาระการประชุมนานาชาติของเม็กซิโก 
           ทุกทุนที่กล่าวมานั้นจะไม่ให้สิทธิ์สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในเม็กซิโก รวมไปถึงนักศึกษาต่างชาติและครอบครัว ที่เคยศึกษาในเม็กซิโกมาแล้วด้วย 
          
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ มีดังต่อไปนี้ 
           Instituto Tecnologicó y de Estudios Superiores de Monterrey [Monterrey Instituto of Technology and Higher Education]; Unicersidad Anahuac [Anahuac University]; Universidad de las Americas [Universidad Anahuac Americas]; Universidad del Clustro de Sor Juana [Claustro de Sor Juana University]; Universidad del Valle de Mexico [University of the Valley of Mexico]; Universidad Iberoamericana [Ibero-American University]; and  Universidad La Salle [La Salle University]


           คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 
           -ผู้สมัครควรที่จะเลือกลงวิชาที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศของผู้สมัครนั้น ๆ 
           -ผู้สมัครควรที่จะมีหน้าที่การงานในสถาบัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา 
           -ผู้สมัครตั้งใจที่จะเรียนต่อปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ไม่มีเรียนในประเทศของตนเอง 
           -ผู้สมัครมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะศึกษาค้นคว้าในสถาบันของประเทศเม็กซิโก 
           -ผู้สมัครที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ควรที่จะให้ความสนใจในการศึกษาต่อเกี่ยวกับงานของตนเอง เพื่อนำไปพัฒนาประเทศตัวเองในภายภาคหน้า 
           -ผู้สมัครที่มีโครงการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ ก็จะได้มีโอกาสสัมผัสงานจริง ๆ กับสังคมของเม็กซิโกด้วย
           -ผู้ที่ได้รับทุนของเม็กซิโกจะต้องทำสัญญาผูกมัดเป็นหลักฐานโดยเฉพาะในหัวข้อที่ว่า หลังจากศึกษาเล่าเรียนเสร็จแล้ว จะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดของตัวเอง เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนานั่นเอง 
           ระยะเวลาของการศึกษาประมาณ 1 ปี สำหรับระดับปริญญาตรี แต่สำหรับระดับปริญญาโท หรือเอก อาจจะมีการประเมินเวลาของการศึกษาของนักศึกษาในกลุ่มก่อนได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่เกินระยะเวลาที่สถาบันนั้น ๆ ได้วางกรอบเอาไว้ให้แล้ว
           ขั้นตอนต่าง  ๆ ของการรับสมัครจะถูกส่งไปที่สถานทูตของประเทศเม็กซิโก ที่ประจำอยู่ในประเทศนั้น ๆ ของผู้สมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตที่ประจำอยู่ประเทศนั้น ๆ พิจารณาเบื้องต้น พร้อมกับตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจะทำควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาของประเทศนั้น ๆ ด้วย 


           เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน 
           -ต้องเป็นสถาบันที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศนั้น ๆ และเป็นที่ยอมรับของสถาบันของประเทศเม็กซิโกด้วย 
           -ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการศึกษาต่อในประเทศเม็กซิโก 
           -สาขาวิชาที่เล่าเรียนจะต้องมีประโยชน์ต่อการนำกลับไปพัฒนาประเทศของตัวเอง 
           -ผู้สมัครจะต้องมีประวัติการเรียนที่ดี โดยมีใบรับรองจากสถาบันด้วย 
           -ใบรับรองสถานภาพความเกี่ยวพันทางวิชาการระหว่างผู้สมัครกับสถาบันที่จะไปศึกษา 
           -ใบรับรองการเข้าทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาในเม็กซิโก 
           หมายเหตุ – การตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่จะมอบทุนขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรม ที่ไม่มีโอกาสร้องขอได้
ความต้องการเบื้องต้น 
           -สาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต้องตรงกับสาขาวิชาที่ทาง SRE กำหนดไว้ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 
           -ต้องได้รับการยอมรับจากสถาบันของเม็กซิโกที่จะเข้าทำการศึกษา 
           -ต้องแสดงความจำนงที่ชัดเจน ที่ต้องการจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ซึ่งผู้มอบทุนต้องการให้ผู้สมัครขอรับทุนในสาขาที่เกี่ยวเนื่องกัน 
           -ได้เกรดเฉลี่ย GPA ประมาณ 8 จากเต็ม 10 
           -และเมื่อกลับไปบ้านประเทศของตัวเองแล้ว ต้องทำรายงานสรุปการรับทุนในครั้งนี้ด้วย 
           หมายเหตุ - นักศึกษาทุกคนควรจะเลือกสาขาที่จะศึกษาต่อด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องการความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น 


           ประโยชน์ของทุน 
           มีเงินช่วยเหลือคิดเป็น 1.4 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ำของเม็กซิโก สำหรับผู้เรียนระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ใช้ภาษาสเปนและเรียนวัฒนธรรมเม็กซิกัน 
           หากเรียนระดับปริญญาเอก ได้รับคิดเป็น 2.5 เท่าของค่าแรงขั้นต่ำ โดยอยู่ทำวิจัยระดับนี้ 
           นอกจากนี้ยังจะได้รับการประกันทางการรักษาจากสถาบันทางสังคมของเม็กซิโกอีกด้วย ในระยะ 3 เดือนแรกของการศึกษา รวมไปถึงค่าเดินทางไปศึกษาระหว่างเม็กซิโก ซิตี้ กับมหาวิทยาลัยที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อเวลาของทุน 
           แต่ค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าพิมพ์วิทยานิพนธ์  ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และค่าทำวีซ่า นักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง   
           ระเบียบ ข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ที่รับทุน  
           ผู้ที่ได้รับทุนต้องไปแสดงตัวยืนยันการได้รับทุน ณ สถานทูตเม็กซิโก ประจำประเทศนั้น โดยทางสถานทูตเม็กซิโกจะเป็นผู้กำหนดวันรายงานตัวเอง 
           ทุนที่ได้ไม่สามารถโอนให้กับคนอื่นได้ และไม่สามารถขอเลื่อนไปศึกษาภาคการเรียนอื่นได้
           ผู้รับทุนจะได้รับเอกสารในฐานะนักศึกษา ชนิดไม่ใช่ผู้อพยพจากสำนักตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศจากประเทศนั้น ๆ  (นักศึกษาเหล่านั้นไม่สามารถท่องเที่ยวในเม็กซิโกในฐานะนักท่องเที่ยวได้) 
           ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องยึดกฎระเบียบของสถานศึกษาในประเทศเม็กซิโกอย่างเคร่งครัด หากมีการละเมิดกฎระเบียบต่าง ๆ ทุนการศึกษาจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ทันที 
          
วันปิดรับสมัคร 
           สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครไปได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ที่สถานทูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-2285-0995    
          

           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104016 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 177 คน กำลังออนไลน์