คณะกรรมการองค์กรเยาวชน อบต.โคกเคียน

 โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร

 เยาวชนระดับอบต.โคกเคียน   ใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้เพื่อสันติสุข                                                                    

                    

 

 

 

คณะกรรมการองค์กรเยาวชน   ระดับ อบต.โคกเคียน

มูลนิธิสุขแก้ว-แก้วแดง

                                    

                   

                 

สรุปรายงานฉบับที่1                                                                        การสรุปรายงาน มีทั้งหมด  3  หัวข้อ คือ      

            

ก่อนการอบรม            

 พวกเราเป็นเด็กนักศึกษา กศน. ทั้งที่เรียนจบไปแล้วและที่กำลังเรียนกันอยู่ ปกติอยู่ในชุมชนพวกเราก็ทำงานทั่วๆไป องค์กรของเราคือองค์เยาวชนระดับอบต.โคกเคียนเข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 1. ในวันที่ 17- 20 ตุลาคม 2552  ทราบข่าวโครงการนี้จาก ครู กศน. ว่าได้คัดเลือกเยาวชนจากแต่ละหมู่บ้านให้ไปอบรมที่มูลนิธิแห่งหนึ่งซึ่งไม่รู้รายละเอียดมากนัก ครูให้มาก็มาซึ่งครูไม่บอกรายละเอียดของการกินอยู่ (เหมือนกับว่าถ้ารู้ล่วงหน้าพวกเราจะไม่มา) พวกเราคิดว่าคงจะเหมือนโครงการอื่นๆกินนอนที่โรงแรม  อบรมเสร็จก็เสร็จ กลับไปก็ไม่ต้องทำอะไรต่อ 

 ระหว่างการอบรม                ความรู้สึกระหว่างการนั่งรถ  ทำไมมันถึงได้ไกลและลึก ขนาดนี้ แต่พอมาถึง โอ้โฮ ! นี่คืออะไรกันนี่ นี่หรือสถานที่อบรมของเรา เราจะนอนที่ไหน กินอย่างไร อยู่อย่างไร เงียบ น่ากลัว มองหน้าครูแล้วคิดในใจว่า  (ไม่กล้าพูดออกมา) ครูหลอกพวกเรามานี่หว่าวันแรกที่มาถึงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่  การละลายพฤติกรรมเป็นกิจกรรมที่สนุกมากและที่สำคัญได้เจอเพื่อนใหม่ๆ อีกหลายคน ที่พักน่าอยู่ เหมาะกับการทำกิจกรรมเป็นอย่างมากการเข้าอบรบในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีความเป็นกันเอง มีกิจกรรมที่หลากหลาย อีกทั้งมีอาหารการกินที่อร่อย แต่ระยะเวลาในการอบรมน้อยตั้งตัวไม่ทันแต่บางเรื่องบางอย่างก็จะเป็นเรื่องดีอย่างเช่น การปลุกให้ทุกคนตื่นขึ้นมาละหมาดตอนเช้า การฝึกให้ทุกคนมีจิตสาธารณะซึ่งเรื่องนี้ชอบมากๆ เพราะสังคมเราทุกวันนี้ขาดในเรื่องนี้มากเป็นการดีที่ฝึกให้เยาวชนมีจิตสำนึกในเรื่องนี้                 เมื่ออบรมเสร็จ                หลังจากการอบรมเสร็จพวกเรากลับมาประชุมชี้แจงกรรมการที่ปรึกษา  โดยมีครูกศน.และเจ้าหน้าที่อบต.เข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษาในด้านการเขียนโครงการ การร่างหนังสือเชิญต่างๆ  

 

 

 

      

ที่  พิเศษ / 2552                                           องค์กรเยาวชนระดับ อบต.โคกเคียน  ต.โคกเคียน อ.เมือง จ. นราธิวาส

 

28   ตุลาคม    2552

เรื่อง    เชิญประชุม

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนสิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ระเบียบการประชุม   จำนวน ฉบับ                                ด้วย องค์กรเยาวชนระดับ อบต.โคกเคียน  ได้ดำเนินการจัดชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติสุข เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป และส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด                      ในการนี้ องค์กรเยาวชนระดับ อบต.โคกเคียน จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติสุข เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป และส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน                                                          

                                          

                                             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                    ขอแสดงความนับถือ                                                                      

                                ( นางสาวสาลีนี  เจ๊ะเต๊ะ )                              

       ประธานองค์กรเยาวชนระดับ อบต.โคกเคียน

 

    

 

 

    ระเบียบวาระการประชุม                                                             ครั้งที่    / 2552    องค์กรเยาวชนระดับ   อบต.โคกเคียน  ตำบลโคกเคียน  อำเภอเมือง     จังนราธิวาส                   

**************************************

 ระเบียบวาระที่ ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ                            1 ประธานแนะนำ                                                         2....................................ระเบียบวาระที่ 2                 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3                 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ระเบียบวาระที่ 4                 เรื่องเพื่อพิจารณา1.       ชี้แจงโครงการพัฒนาขีดความสามารถ ฯลฯ2.       การหาสมาชิกเพิ่มจำนวน 60 คน3.       เลือกการแสดงที่มีอยู่ในท้องถิ่น                ระเบียบวาระที่ 5        เรื่องอื่นๆ  ( ถ้ามี )

    .................................................................................

      

 

รายงานการประชุมเรื่อง 

 การประชุมชี้แจงโครงการ ฯ

ครั้งที่  1 / 2552วันที่  30  ตุลาคม  2552ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเริ่มเข้าประชุม เวลา 13.00 น.ผู้เข้าร่วมประชุม                1. นายวิวรรธ ชัยบำรุง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน 2. นายมามะ  หะยียูโซ๊ะ    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  3. นายอิสมาแอ แต  วิทยากรในชุมชน 4. นายอาหมัด  ตันหยงวารี    สมาชิกมูลนิธิสุขแก้ว- แก้วแดง 5. นายดอเลาะ  หมิ๊เต๊ะ   หัวหน้าวงดีเกในชุมชน  6. นายดอรอแม  เจ๊ะซู  ครูภมิปัญญาการแสดงดิเกฮูลู             7. นางฐิดาพร  ศักดิ์สุวรรณ       ครู กศน.ตำบลโคกเคียน               8. นางสาวอาซามิน  มะเก๊ะ       ครู กศน.ตำบลโคกเคียน                9. นายเตาฟิฮีดายะห์  บาโง      เจ้าหน้าที่ อบต.กะลูปัง จ.ยะลา                10. นางสาวเรวดี ธรรมมิกะกุล   เจ้าหน้าที่ อบต.กะลูปัง จ.ยะลา                11.นางสาวสิริมาศ สกนธวุฒิ     เจ้าหน้าที่ อบต.กะลูปัง จ.ยะลา                12. นางสาวสุวรรณา ไกรแก้ว     ครูกศน. ต.กะลูปัง               

13.นายยูฮัง  ปะเง๊าะ               คณะกรรมการองค์กรเยาวชนระดับ

 อบต.กะลูปัง               

14. นายฮัสบูเลาะ  ปูลาปาเปะ    คณะกรรมการองค์กรเยาวชนระดับ

 อบต.กะลูปัง               

15. นายรุสดี มีลาเจะมะ           คณะกรรมการองค์กรเยาวชนระดับ

อบต.กะลูปัง               

16. นายอามัน      ดะซี           คณะกรรมการองค์กรเยาวชนระดับ

อบต.กะลูปัง               

17.นางสาวสาลินี   เจ๊ะเต๊ะ       ประธานองค์กรเยาวชนระดับ

อบต. โคกเคียน               

18. นายรุสตัน  เจะแซะ           รองประธานองค์กรเยาวชนระดับ

อบต. โคกเคียน               

19.นายกามารูดิง  เปาะสะ        กรรมการองค์กรเยาวชนระดับ

อบต.โคกเคียน                

20. นางสาวรอกีเย๊าะ  หม๊ะเต๊ะ       กรรมการองค์กรเยาวชนระดับ

 อบต.โคกเคียน        

 21. นางสาวฮัฟเสาะห์  บินมะรือสะ     กรรมการองค์กรเยาวชนระดับ

อบต.โคกเคียน          22. นางสาวซูฮัยรัน   ปายี               ประชาสัมพันธ์               23. นางสาวสาปีน๊ะ  แต                  การเงิน /บัญชี                24. นางสาวนูรลัยลา  บินดาโอ๊ะ         ผู้ช่วยเลขานุการ               25. นายไคโรอัสมัน    แวฮีเล           เลขานุการ / ผู้บันทึกการประชุม  ระเบียบวาระที่ 1                 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1           ประธานกล่าวเปิดการประชุม

1.2           ประธานได้แนะนำตนเองและองค์กรว่า เราคือ องค์กรเยาวชนระดับ อบต.โคกเคียน มาจากการจัดตั้งของมูลนิธิสุขแก้ว-แก้วแดง ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา 1.3   ประธานชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเยาวชน คือ1.3.1   เพื่อให้เยาวชนในหมู่บ้านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 1.3.2   เพื่อให้เยาวชนร่วมมีบทบาทหน้าที่ในชุมชน1.3.3   เพื่อฝึกให้เยาวชนกล้าแสดงออก1.3.4   เพื่อกระตุ้นเยาวชนให้สำนึกรักในศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน1.3.5   เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดมติที่ประชุมรับทราบ ระเบียบวาระที่ 2                 เรื่องรับรองการประชุม                                                - ระเบียบวาระที่ 3                 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม                                                ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4                 เรื่องที่เสนอในที่ประชุม4.1           ประธานได้ยกศิลปะการแสดง (ดิเกฮูลู ) เป็นการแสดงขององค์กรระดับ อบต.โคกเคียน4.2           นางฐิดาพร  ศักดิ์สุวรรณ  ครูกศน. ต.โคกเคียนเสนอให้ที่ปรึกษาทุก ๆท่านในที่ประชุมให้การสนับสนุนองค์กรเยาวชนนี้ได้ทำงานให้สำเร็จและเป็นไปด้วยดี และขอให้ทางอบต. โดยบอกกับปลัด.อบต.โคกเคียนขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมและเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตของชุมชน ให้กับองค์กรเยาวชนนี้ได้ใช้และติดต่อประสานงานกับทางมูลนิธิสุขแก้ว แก้วแดงด้วย4.3           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน เห็นความสำคัญขององค์กรเยาวชนโดยเน้นให้องค์กรเยาวชนให้มีความเข็มแข็ง และสร้างบทบาทให้กับชุมชนให้เป็นรูปธรรม เพราะความเข็มแข็งภายในองค์กรจะนำไปสู่ความสำเร็จในภายหน้า4.4           นายเตาฟิกฮีดายะห์  บาโง เสนอให้กับทางที่ปรึกษาและบอกถึงความสำคัญของเยาวชน ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทหน้าที่ในชุมชน ฝึกให้เยาวชนกล้าแสดงออก ขอให้ทางผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนเหล่านี้ ได้แสดงออกในความสามารถของเยาวชนเองด้วยมติที่ประชุม  รับทราบและเห็นด้วย ระเบียบวาระที่ 5                 เรื่องเพื่อพิจารณา5.1           ประธานบอกถึงจำนวนสมาชิกที่ต้องการ 60 คน อยากได้สมาชิกทุก ๆ หมู่บ้าน ทั้งหมด 13 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ  5 คน5.2           เรื่องการเลือกศิลปวัฒนธรรมการแสดงประธานได้ยกศิลปะการแสดง( ดีเกฮูลู )เป็นการแสดงขององค์กรเยาวชนระดับ อบต.โคกเคียน เพราะศิลปะการแสดง( ดีเกฮูลู) ในชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมานาน ทั้งยังสามารถหาครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนได้ง่ายและเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปมติที่ประชุม  รับทราบและเห็นด้วย ระเบียบวาระที่ 6                 เรื่องอื่น ๆ6.1           นายอาหมัด  ตันหยงวารี บอกถึงแนวทางในการหาสมาชิกใหม่ ว่าเราควรทำการรับสมัครโดยให้กรอกใบสมัครสมาชิก เพราะสมาชิกที่เราจะได้นั้นเข้ามาโดยสมัครใจ และต้องการทำงานในจุดนี้จริง ๆ และได้แนะนำเรื่องการเตรียใมความพร้อมในการประชุม การจัดระเบียบตำแหน่งที่อยู่ของผู้เข้าร่วมประชุมควรให้เป็นระบบมากกว่านี้6.2           นายดอเลาะ  หมิ๊เต๊ะ เสนอให้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ เครื่องแต่งกายที่ต้องใช้ในการแสดงก่อนทุกครั้งที่จะมีการแสดงจริงและควรมีการฝึกซ้อมก่อนทำการแสดงด้วยมติที่ประชุม  รับทราบและเห็นด้วย                                ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และปิดการประชุม เวลา 15.00 น.                                                                                 ( ลงชื่อ )                                                                                                ( นายไคโรอัสมัน   แวฮีเล )                                                                                                       ผู้บันทึกการประชุมหมายเหตุ                                 อาจารย์แก้ว ได้เสริมกับทางผู้ใหญ่ว่าควรจะเลือกการแสดงกลองยาวด้วยเพราะชุมชนเรามี 2 วัฒนธรรม จึงควรมีการแสดงกลองยาวให้กับเยาวชนด้วย   ลงชื่อ                                        ( นางสาวสาลีนี  เจ๊ะเต๊ะ )                                                        ผู้ตรวจการรายงานการประชุม     

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 68 คน กำลังออนไลน์