สารละลายอิเล็กโทรไลต์+ชนิดของกรด-เบส

รูปภาพของ e_chi_zen_ryoma

 สารละลายอิเล็กโทรไลต์ 

          อิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) หมายถึง สารที่ละลายในตัวทำละลายแล้วสามารถแตกตัวเป็นไอออนได้   ส่งผลให้นำไฟฟ้าได้   โดยสารละลายอิเล็กโทรไลต์นี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

          1.     อิเล็กโทรไลต์แก่ คือ สารที่ละลายในตัวทำละลายแล้วสามารถแตกตัวเป็นไอออนได้ดีมาก หรือ แตกตัวได้หมด (100%)  ทำให้สามารถนำไฟฟ้าได้ดีมาก   เช่น   NaCl ,  KNO3 ,  Ca(OH)2  เป็นต้น

          2.     อิเล็กโทรไลต์อ่อน คือ สารที่ละลายในตัวทำละลายแล้วสามารถแตกตัวเป็นไอออนได้น้อย หรือแตกตัวได้เพียงบางส่วนเท่านั้น (< 100%) ทำให้นำไฟฟ้าได้น้อย    เช่น    HF ,  HCN   เป็นต้น


          นอนอิเล็กโทรไลต์ (Non-electrolyte) หมายถึง สารที่เมื่อนำมาละลายน้ำแล้วจะไม่สามารถแตกตัวเป็นไอออนได้ ทำให้ไม่สามารถนำไฟฟ้าได้ เช่น น้ำบริสุทธิ์ น้ำตาล แอลกอฮอล์ เป็นต้น

 ชนิดของกรด แบ่งตามลักษณะการแตกตัว ได้ 3 ชนิด ดังนี้

          1. กรด Monoprotic หมายถึง กรดที่สามารถแตกตัวได้ 1 ขั้น ได้แก่ HNO3, HClO3, HClO4, HCN เป็นต้น

          2. กรด Diprotic หมายถึง กรดที่สามารถแตกตัวได้ 2 ขั้น ได้แก่ H2SO4, H2CO3 เป็นต้น

          3. กรด Polyprotic หมายถึง กรดที่สามารถแตกตัวได้ 3 ขั้น ได้แก่ H3PO4 เป็นต้น

          ในกรณีที่เป็นการแตกตัวของกรด Polyprotic นั้น การแตกตัวแต่ละครั้งจะให้ H+ ไม่เท่ากัน โดยค่า Ka ของการแตกตัวครั้งแรกจะมีค่าสูงมาก แต่เมื่อแตกครั้งต่อๆไปจะมีค่า Ka ต่ำมาก เพราะประจุลบในไอออนดึงดูด H+ ไว้ดังสมการ

 

          เนื่องจากกรด Polyprotic ส่วนใหญ่มักมีค่า K1 >> K2 >> K3 ดังนั้น H+ ในสารละลายส่วนใหญ่จะได้มาจากการแตกตัวครั้งแรก
          ถ้าค่า K1 มากกว่า K2 = 103 เท่าขึ้นไป จะพิจารณาค่าความเข้มข้นของ [H+] ของสารละลายกรด Polyprotic ได้จากค่า K1 เท่านั้น แต่ถ้าค่า K2 มีค่าไม่ต่ำมาก จะต้องนำค่า K2 มาพิจารณาด้วย

 

 ชนิดของเบส แบ่งตามจำนวน OH - ในเบส ได้ 3 ชนิด ดังนี้

          1. เบสที่มี OH- หมู่เดียว เช่น LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH เป็นต้น

          2. เบสที่มี OH-2 หมู่ เช่น Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2 เป็นต้น

          3. เบสที่มี OH-3 หมู่ เช่น Al(OH)3, Fe(OH)3 เป็นต้น

สร้างโดย: 
อ.กุลรณี อารีมิตร และ น.ส.ชลฤดี ชัยณรงค์ศิริพร

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 304 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr15058