มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับตรง เรียนปริญญาตรี 916 คน

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดจำหน่ายใบสมัครและเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรีภาคปรกติประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2551 (เพิ่มเติมรอบสอง) จำนวน 916 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551

          หลักสูตรที่รับสมัคร หลักสูตร 5 ปี

          -สาขาวิชาภาษาไทย

          -สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

          -สาขาวิชาคณิตศาสตร์

          -สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

          -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

          หลักสูตรที่รับสมัคร หลักสูตร 4 ปี

          -สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

          หลักสูตรวิทยาศาสตร์

          หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์

          หลักสูตรศิลปศาสตร์

          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

          หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์

          หลักสูตรนิเทศศาสตร์

          หลักสูตรบริหารธุรกิจ