มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับตรง เรียนปริญญาตรี 916 คน

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดจำหน่ายใบสมัครและเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรีภาคปรกติประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2551 (เพิ่มเติมรอบสอง) จำนวน 916 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551

          หลักสูตรที่รับสมัคร หลักสูตร 5 ปี

          -สาขาวิชาภาษาไทย

          -สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

          -สาขาวิชาคณิตศาสตร์

          -สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

          -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

          หลักสูตรที่รับสมัคร หลักสูตร 4 ปี

          -สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

          หลักสูตรวิทยาศาสตร์

          หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์

          หลักสูตรศิลปศาสตร์

          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

          หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์

          หลักสูตรนิเทศศาสตร์

          หลักสูตรบริหารธุรกิจ

          หลักสูตรนิติศาสตร์

          คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไปของผู้สมัคร

          1.ต้องเป็นผู้ที่สอบไล่ได้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

          2.ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

          3.เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          4.ไม่เป็นผู้ถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัยนักศึกษา

          5.ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

          6.ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

          7.มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรกำหนด

          คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร

          1.สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

          1.1 เป็นผู้มีใจรักงานด้านบริการ

          1.2 มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์และกล้าแสดงออก

          1.3 มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับดี

          1.4 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับบัตรมัคคุเทศก์ (ภาษาต่างประเทศ) ต้องฝึกปฏิบัติงานตามเส้นทางบังคับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบังคับ 7 เส้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาปรกติ ประมาณ 15,000 บาท ตลอดการศึกษา (รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่)

          2.สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

          2.1 มีความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านนาฏศิลป์ไทย เช่น มีการแสดงพื้นเมือง 4 ภาค รำหรือระบำชุดต่าง ๆ

          3.สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)

          3.1 มีทักษะทางด้านการแสดงละคร เช่น มีความกล้าแสดงออก สามารถแสดงอารมณ์หรือสวมบทบาทเป็นตัวละครต่าง ๆ ได้ รวมถึงการร้องเพลง เล่นนิทาน หรือพูดสุนทรพจน์ต่อหน้าสาธารณชน หรือการเต้นบัลเลต์ แจ๊สแดนซ์ โมเดิร์นแดนซ์ หรือการเต้นร่วมสมัย

          3.2 มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ หรือมีทักษะด้านศิลปะหรือภาษา เช่น สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อการแสดงได้  อาทิ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบฉาก ออกแบบการแต่งหน้า หรือสามารถสร้างสรรค์งานอันเป็นองค์ประกอบของการแสดงอื่น ๆ ได้

          4.สาขาวิชาดนตรี

          4.1 ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีไทย หรือขับร้องไทยได้

          4.2 ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีสากล หรือขับร้องสากลได้

          5.สาขาวิชาการออกแบบ (การออกแบบเครื่องแต่งกาย)

          5.1 ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านการตัดเย็บเบื้องต้น เช่น การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าใส่ได้จริง

          ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ศูนย์การศึกษาดรุณพิทยา)

          คุณสมบัติ

          1.ต้องเป็นผู้สอบไล่ได้ในระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า

          2.ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

          3.เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          4.ต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัยนักศึกษา

          5.ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ หรือคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

          6.ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

          เอกสารในการสมัคร

          1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป โดยติดที่ใบสมัคร 1 รูป และติดที่บัตรประจำตัวผู้สมัคร 2 รูป

          2.บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

          3.ใบรับรองหรือใบแสดงผลการศึกษา (ตัวจริง)

          4.ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 1 สาขาวิชาเสียค่าสมัคร 200 บาท

          5.ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดด้วยลายมือชื่อผู้สมัคร ตัวบรรจงให้ครบถ้วน

          สนใจขอซื้อใบสมัครได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษาใหม่ อาคาร 37 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2241-2758 ต่อ 107, 200, 219, 245

           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104174 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

        ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 380 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์