มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับตรง เรียนปริญญาตรี 916 คน

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดจำหน่ายใบสมัครและเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรีภาคปรกติประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2551 (เพิ่มเติมรอบสอง) จำนวน 916 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551

          หลักสูตรที่รับสมัคร หลักสูตร 5 ปี

          -สาขาวิชาภาษาไทย

          -สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

          -สาขาวิชาคณิตศาสตร์

          -สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

          -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

          หลักสูตรที่รับสมัคร หลักสูตร 4 ปี

          -สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

          หลักสูตรวิทยาศาสตร์

          หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์

          หลักสูตรศิลปศาสตร์

          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

          หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์

          หลักสูตรนิเทศศาสตร์

          หลักสูตรบริหารธุรกิจ

          หลักสูตรนิติศาสตร์

          คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไปของผู้สมัคร

          1.ต้องเป็นผู้ที่สอบไล่ได้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

          2.ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

          3.เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          4.ไม่เป็นผู้ถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัยนักศึกษา

          5.ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

          6.ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

          7.มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรกำหนด

          คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร

          1.สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

          1.1 เป็นผู้มีใจรักงานด้านบริการ

          1.2 มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์และกล้าแสดงออก

          1.3 มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับดี

          1.4 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับบัตรมัคคุเทศก์ (ภาษาต่างประเทศ) ต้องฝึกปฏิบัติงานตามเส้นทางบังคับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบังคับ 7 เส้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาปรกติ ประมาณ 15,000 บาท ตลอดการศึกษา (รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่)

          2.สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

          2.1 มีความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านนาฏศิลป์ไทย เช่น มีการแสดงพื้นเมือง 4 ภาค รำหรือระบำชุดต่าง ๆ

          3.สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)

          3.1 มีทักษะทางด้านการแสดงละคร เช่น มีความกล้าแสดงออก สามารถแสดงอารมณ์หรือสวมบทบาทเป็นตัวละครต่าง ๆ ได้ รวมถึงการร้องเพลง เล่นนิทาน หรือพูดสุนทรพจน์ต่อหน้าสาธารณชน หรือการเต้นบัลเลต์ แจ๊สแดนซ์ โมเดิร์นแดนซ์ หรือการเต้นร่วมสมัย

          3.2 มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ หรือมีทักษะด้านศิลปะหรือภาษา เช่น สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อการแสดงได้  อาทิ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบฉาก ออกแบบการแต่งหน้า หรือสามารถสร้างสรรค์งานอันเป็นองค์ประกอบของการแสดงอื่น ๆ ได้

          4.สาขาวิชาดนตรี

          4.1 ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีไทย หรือขับร้องไทยได้

          4.2 ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีสากล หรือขับร้องสากลได้

          5.สาขาวิชาการออกแบบ