มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับตรง ป.ตรี 1,725 คน

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2551 โดยใช้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) 5 ภาคการศึกษา สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว เป็นคะแนนตัดสินการคัดเลือก รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 จำนวน 1,725 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          1.สำนักวิชาศิลปศาสตร์

          ภาษาอังกฤษ     จำนวนรับ 70 คน   ผลการเรียน 2.50             ภาษาจีน จำนวนรับ 70 คน ผลการเรียน 2.00               

          ภูมิภาคศึกษา จำนวนรับ 70 คน ผลการเรียน 2.00        

          2.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

          วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ  จำนวนรับ 10 คน   ผลการเรียน2.75   

          3.สำนักวิชาการจัดการ          บัญชี จำนวนรับ 120 คน ผลการเรียน 2.75             บริหารธุรกิจ จำนวนรับ 200 คน ผลการเรียน 2.00                การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวนรับ 100 คน ผลการเรียน 2.00        

          เศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 100 คน ผลการเรียน 2.00     

          4.สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์          นิเทศศาสตร์ จำนวนรับ 100 คน ผลการเรียน 2.50                 เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับ 100 คน ผลการเรียน 2.50                การจัดการสารสนเทศ จำนวนรับ 50 คน ผลการเรียน 2.50                   วิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 100 คน ผลการเรียน 2.70                5.สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร          เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)  จำนวนรับ 100 คน ผลการเรียน 2.25              อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) จำนวนรับ 30 คน ผลการเรียน 3.00                    อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวนรับ 30 คน ผลการเรียน 2.75                   6.สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร          วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี  และวิศวกรรมกระบวนการ)           จำนวนรับ 90 คน ผลการเรียน 3.00               วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (โพลิเมอร์ ยางไม้) จำนวนรับ 30 คน ผลการเรียน 3.00                   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 50 คน ผลการเรียน 2.50      

           วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 30 คน   ผลการเรียน 2.50  

           วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       จำนวนรับ 30 คน   ผลการเรียน 2.50   

           7.สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์           เทคนิคการแพทย์ จำนวนรับ 5 คน                ผลการเรียน 3.50               อนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 50 คน ผลการเรียน 3.00                         อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวนรับ 50 คน ผลการเรียน 3.00       

           กายภาพบำบัด  จำนวนรับ 10 คน   ผลการเรียน 3.00   

           8.สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

           พยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 10 คน  ผลการเรียน 3.00   

           9.สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

           สถาปัตยกรรม จำนวนรับ 20 คน   ผลการเรียน 2.00   

           10.สำนักวิชาเภสัชศาสตร์           เภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 50 คน ผลการเรียน 3.00 รวมทั้งสิ้น 1,725 คน         คุณสมบัติผู้สมัคร         1.ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า         2.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา         3.ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ         4.ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สำนักวิชาและหลักสูตรนั้น ๆ กำหนดไว้         ในกรณีที่มีปัญหาการวินิจฉัยคุณสมบัติ และความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัคร หรือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ตัดสินและถือว่ายุติ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกครั้งนี้ ถึงแม้ว่าได้รับคัดเลือกแล้วก็จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา         การสมัคร          1.สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่  WWW.WU.AC.TH สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 (ยกเว้นหลักสูตรเภสัชศาสตร์) สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ทันทีและมีขั้นตอนการสมัครดังนี้         -เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ เว็บไซต์ WWW.WU.AC.TH เลือกหัวข้อ รับสมัครนักศึกษา           ประเภทรับตรง         -เลือกหัวข้อ สมัคร  (สามารถดูคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ วิธีใช้งาน”)         -ผู้สมัครต้องกรอกข้อความลงในใบสมัครคัดเลือกของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตรวจสอบ            คุณสมบัติให้ถูกต้องครบถ้วน         -โปรแกรมประมวลผล เพื่อแสดงรายชื่อหลักสูตรที่ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเรียน         -เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัครเรียน และยืนยันผลการสมัคร         -โปรแกรมแสดงข้อความตอบรับการสมัครและอนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์         การคัดเลือกและตัดสิน

         1.มหาวิทยาลัยจะใช้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) มาใช้ในการตัดสินคัดเลือกผู้สมัครต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีจำนวนหน่วยกิตและผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่หลักสูตรกำหนด จึงจะได้รับการพิจารณ

           ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 4 (1) และข้อ 4 (2) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาตามลำดับการเข้าสอบสัมภาษณ์           2.สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบข้อเขียน          หลักฐานประกอบการสัมภาษณ์         1.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1:4) จำนวน 1 ชุด          2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                 จำนวน 1 รูป         3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                จำนวน 1 ชุด         4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด         5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)         6.ใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ยกเว้นคลินิก) จำนวน 1 ชุด

         7.ค่าดำเนินการรับสมัคร 300 บาท

           หมายเหตุ : สำเนาเอกสารทุกชนิด ให้สำเนาด้วยกระดาษขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับและลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย         การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต  ต้องไปรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์  ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   (สอบสัมภาษณ์เฉพาะวันจันทร์และวันอังคารของทุก ๆ สัปดาห์ และเริ่มสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป)           การยืนยันสิทธิ์ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์และผ่านการคัดเลือก ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์   จำนวน 5,000  บาท          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวน 5,000 บาท เป็นค่าประกันของเสียหายเมื่อผู้สมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว และจะคืนค่าประกันของเสียหาย จำนวน 5,000 บาท ให้เมื่อนักศึกษาจบการศึกษา หรือลาออกจากการศึกษาของมหาวิทยาลัย         การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  26 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และประกาศผลการคัดเลือกผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ WWW.WU.AC.TH หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายรับนักศึกษา  โทร.0-7567-3101-12 โทรสาร 0-7567-3135         การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้องไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมกับนำหลักฐานเอกสารสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้มหาวิทยาลัยเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากผู้ใดไม่ไป รายงานตัวและขึ้นทะเบียนตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            เงื่อนไขอื่น ๆ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา

           หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่าเอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ           สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0-7567-3101-12 โทรสาร 0-7567-3135

           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  6014178 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 380 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์