สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข

      สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข    ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอุตสาหกรรมและการเพิ่มขึ้นของประชากร ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมที่สำคัญรอบๆตัวเรา เช่น อากาศ น้ำ ดิน เป็นต้น ได้สูญเสียความเป็นปกติไป เกิดการเน่าเสีย ก่อให้เกิดพิษภัยต่อสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการปล่อยสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย สารเคมีต่างๆ ที่เป็นอันตรายออกมาเร่งทำลายสิ่งแวดล้อมอีก จึงก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ เราจึงจำเป็นต้องร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ต่อไป     

   

                                 มลพิษทางอากาศ     

      

                                       มลพิษทางน้ำ  

 

    มลพิษทางเสียง   

                                   มลพิษทางดิน   

        

                                                                          ถัดไป >

 

           

 

สร้างโดย: 
nin19noon33 6.2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี