มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเรียนปริญญาตรีหลักสูตรอินเตอร์

           โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2551 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2551 โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังต่อไปนี้

          1.จำนวนบุคคลที่จะรับเข้าศึกษา

          1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ

จำนวน 100 คน

          1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ

จำนวน 100 คน

          2.คุณสมบัติของผู้สมัคร          

           บุคคลที่สมัครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไปคือ

          2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามระบบการศึกษาของประเทศไทย หรือ

          2.2 สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ 1

          3.เกณฑ์การรับเข้าศึกษา

          3.1 กรณีที่ผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ แต่จะต้องสอบสัมภาษณ์ ได้แก่

           กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.0 และ มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยเทียบได้ไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOFEL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน

           กลุ่มที่ 2 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 ที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยเทียบได้ไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOFEL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน แต่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษาต่ำกว่า 3.0 ผู้สมัครจะต้องแสดงผลคะแนนสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรายวิชา 01 ภาษาไทย 02 สังคมศึกษา 03 ภาษาอังกฤษ และ 04 คณิตศาสตร์ (วิทย์) หรือ 09 คณิตศาสตร์ (ศิลป์) หรือ 31-36 ภาษาต่างประเทศ หรือผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิชา 01 ภาษาไทย 02 สังคมศึกษา 03 ภาษาอังกฤษ และ 04 คณิตศาสตร์ ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา

           กลุ่มที่ 3 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2 ในระบบการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOFEL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน (เฉพาะกรณีที่เป็นระบบการศึกษาแบบไม่ใช้ภาษาอังกฤษ [non-English speaking high school]) ผู้สมัครจะต้องแสดง transcript หรือใบเทียบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา

          3.2 กรณีที่ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ ได้แก่

           กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 ที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยเทียบได้ต่ำกว่า 3.5 และไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ได้แก่ TOFEL, TOEIC, IELTS, SAT ผู้สมัครจะต้องแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา หรือ ผลคะแนนสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรายวิชา 01 ภาษาไทย 02 สังคมศึกษา 03 ภาษาอังกฤษ และ 04 คณิตศาสตร์ (วิทย์) หรือ 09 คณิตศาสตร์ (ศิลป์) หรือ 31-36 ภาษาต่างประเทศ หรือผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิชา 01 ภาษาไทย 02 สังคมศึกษา 03 ภาษาอังกฤษ และ 04 คณิตศาสตร์ ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา             

           กลุ่มที่ 2 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2 ในระบบการศึกษาแบบไม่ใช้ภาษาอังกฤษ  [Non-English speaking high school] และไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ได้แก่ TOFEL, TOEIC, IELTS, SAT ผู้สมัครจะต้องแสดง transcript หรือใบเทียบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา

          3.3 กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตามที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณีไป

          4.วิธีการสมัคร

           ผู้สมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ที่ทำการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น อาคารศูนย์วิชาการชั้น 4 หรือดาวน์โหลดระเบียบการของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติได้ที่เว็บไซต์  http://www.ic.kku.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ รวมทั้งชำระค่าสมัคร จำนวน 500 บาท ได้ที่ ที่ทำการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารศูนย์วิชาการชั้น 4 ในวันและเวลาราชการ

          กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้แนบตั๋วแลกเงินไปรษณีย์หรือธนาณัติเพื่อเป็นค่าสมัคร จำนวน 550 บาท สั่งจ่ายในนาม โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 อาคารศูนย์วิชาการ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในอินเทอร์เน็ต พร้อมส่งแฟกซ์ใบเสร็จการโอนเงินมาที่หมายเลข 043-202173

           ค่าสมัครที่กำหนดไว้นี้ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมการสอบ ถ้าผู้สมัครที่ไม่ได้เข้าสอบหรือไม่มีสิทธิ์เข้าสอบด้วยเหตุผลใดก็ตาม โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

          5.เอกสารประกอบการสมัคร

          -รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำขนาด 3x4 ซ.ม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร จำนวน 3 รูป (ต้องไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์หรือรูปสแกน) พร้อมเขียนชื่อ-สกุล และชื่อโรงเรียน ด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนที่ด้านหลังรูปทุกใบ

          - สำเนาบัตรประชาชนหรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย (พาสปอร์ต) พร้อมต้นฉบับ

          -ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

          -สำเนาการเปลี่ยนชื่อสกุลพร้อมต้นฉบับ (ถ้ามี)

          -สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมต้นฉบับ

          -ใบรับรองผลการเรียน (รบ. 1) หรือ Transcript ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือใบเทียบความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

          -ผลคะแนนสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิชา 01 ภาษาไทย02 สังคมศึกษา 03 ภาษาอังกฤษ และ 04 คณิตศาสตร์ (ถ้ามี)

          -ผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOFEL, TOEIC, IELTS, SAT (ถ้ามี)

          6.การกำหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก และประกาศผล

          การรับสมัครรอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2551

           หมายเหตุ

           1.ประกาศรายชื่อและผลการสอบในเว็บไซต์ : http://www.ic.kku.ac.th

           2.สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ แต่อยู่ในข่ายที่โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติจะพิจารณารับเข้าศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียน Pre-English Course ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ค. 51

          สนใจสอบถามได้ที่โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 อาคารศูนย์วิชาการ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2173, 0-4320-2424 หรือ http://www.ic.kku.ac.th

           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104177 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 380 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์